Statistics for: roippo.org.uaAwstats Web Site
Last Update: 30 Sep 2014 - 00:01
Reported period:Month Aug 2014
Close window
 
Required but not found URLs (HTTP code 404)  
URL (219)Error HitsReferrers
/about/structure/cabinets/js/jquery-1.4.2.min.js538http://roippo.org.ua/about/structure/cabinets/obdarovan.php
/documents/js/jquery-1.4.2.min.js176http://roippo.org.ua/documents/public_info.php
/news/notice.php158http://roippo.org.ua/activities/scientific_methodological/guidelines.php
/articles/130http://roippo.org.ua/articles/
/about/structure/chairs/js/jquery-1.4.2.min.js110http://roippo.org.ua/about/structure/chairs/filosofia.php
/upload/iblock/12f/natsional%2560na-strategiya-rozvytku-osvity-v-ukrayini-na-period-do-2021-roku.docx68-
/upload/iblock/58c/etnokul%2560turnyy-tsentr-u-systemi-pozashkil%2560nogo-zakladu-kontseptsiya_-dosvid_-perspektyvy.docx39-
/activities/research/js/jquery-1.4.2.min.js26-
/upload/iblock/997/invalidnist%2560-ta-suspil%2560stvo.pdf25-
/wp-login.php24-
/upload/iblock/77c/ks%2560ondzyk-r.k.-_-3-mistse.docx24-
/administrator/index.php22-
/%20-%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E,%208(0362)649669%20%E2%80%93%252017-
/upload/iblock/a1d/pro-rekomendatsiyi-parlaments%2560kykh-slukhan%2560.docx17-
/news/detail.php13-
/projects/detail.php13-
/upload/iblock/f3a/plan-roboty-_-traven%2560-2014.docx13-
/news/notice.php/1027/11-
/reviews/detail.php10-
/admin.php8-
/news/notice.php/998/8-
/news/notice.php/742/7-
/news/notice.php/414/6-
/user6-
/news/notice.php/1018/6-
/news/notice.php/429/5-
/news/notice.php/673/5-
/upload/iblock/b8d/mr-shchodo-vyvch.-inozem.-mov-yak-2-inozem.-z-5-kl..doc5-
/upload/iblock/f5e/image_0.png5http://translate.googleusercontent.com/translate_c
/news/788/www.roippo.org.ua5-
/news/notice.php/1028/5-
/projects/list.php5-
/upload/iblock/c4e/3_vdomost-pro-oblasnyy-teryt.-oseredok.doc5-
/upload/iblock/9fb/nauk._metod.-supr.-kursu-_skhodynky-do-informatyky_-u-2013_2014-n.r..docx5-
/upload/iblock/39f/organ_zatori.jpg5-
/upload/iblock/859/zarichnens%2560kyy-rayon.docx5-
/upload/iblock/875/mr-shchodo-vyvch.-fizyky-ta-astron.-u-2013_2014-n.r..doc5-
/news/notice.php/400/5-
/upload/iblock/2aa/mr-shchodo-vyvch.-pred.-susp._guman.-spryamuv..doc4-
/upload/iblock/5a2/mr-shchodo-vyvch.-trud.-navch.-u-5-kl.-u-2013_2014-n.r..doc4-
/upload/iblock/de4/mr-shchodo-vyvch.biologiyi_ekologiyi_pryrodozn.-v-2013_2014-n.r..doc4-
/news/notice.php/1000/4-
/activities/uchast%60-u-proektakh-ta-programakh/index.php4-
/upload/iblock/03f/370x150_roi_logo_6.png4-
/l=114-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_18.JPG3-
/upload/iblock/c9a/mr-shchodo-vyvch.-khimiyi-u-2013_2014-n.r..docx3-
/upload/iblock/92f/mr-shchodo-organ.-metod.-rob.-ta-vyvch.-geogr.-v-znz-obl.-v-2013_2014-n.r..doc3-
/news/notice.php/810/3-
/upload/iblock/163/mr-shchodo-vdoskon.-rob.-vykhov.-u-shk._intern..doc3-
/upload/iblock/c43/anotovaniy-katalog-x-oblasnogo-konkursu_yarmarku-pedagog_cho_-tvorchost_-pedagog_chn_-zdobutki-osv_tyan-r_vnenshchini.doc3-
/upload/iblock/d4d/mr-shchodo-organ.-navch._vykh.-prots.-z-osn.zdor.-u-2013_2014-n.r..doc3-
/upload/iblock/d9b/osn.-aspekty-vykl.-nim.-movy-yak-2-inozem..doc3-
/news/notice.php/925/3-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_150.jpg3-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_15.JPG3-
/upload/iblock/a59/mr-shchodo-vyvch.-predm.-_fizych.-kult._-u-2013_2014-n.r..doc3-
/news/notice.php/664/3-
/upload/iblock/05b/mr-shchodo-vykor.-ikt_-elekt.-osv.-resur.-u-navch._vykh.-prots.-v-2013_2014-n.r..doc3-
/upload/iblock/292/organ.-navch.-prots.-v-2-kl.-za-novymy-progr..doc3-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_88.jpg3-
/news/notice.php/870/3-
/upload/iblock/57f/mr-shchodo-organ.-prof.-navch.-ta-doprof.-pidgot.-v-znz-u-2013_2014-n.r..docx3-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_135.jpg3-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_53.jpg2-
/upload/iblock/45a/anotovaniy-katalog-viii-oblasnogo-konkursu_yarmarku-pedagog_cho_-tvorchost_-pedagog_chn_-zdobutki-osv_tyan-r_vnenshchini.doc2-
/upload/iblock/84d/suprovodzhuyuchyy-lyst.doc2-
/images/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%2C+%D02-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_70.jpg2-
/upload/iblock/e4a/1_protokol-ustanovchykh-zborv.doc2-
/administrator/2-
/upload/iblock/141/mr-shchodo-organ.-vykh.-prots.-v-znz-obl.-u-2013_2014-n.r..doc2-
/news/notice.php/931/2-
/upload/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%20%D0%BE%D0%BB2-
/upload/iblock/937/mays._kl.-_-efekt.-forma-poshyr.-innovats.-upravl.-idey.doc2-
/upload/iblock/f4d/psykh._ped.-osobl.-rob.-ped.-kad.-z-obdarov.-shkol..doc2-
/upload/%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B2%C3%91%E2%80%93%C3%91%E2%80%9A%20%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%2017.03.14.docx2-
/images/%CA%E0%E1%B3%ED%E5%F2%20%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED%EE-%E3%F3%EC%E0%ED%B3%F2%E0%F0%ED%E8%F5%20%EF%F0%E5%E4%EC%E5%F2%B3%E2/CAB%20socGum%202.JPG2-
/news/notice.php/789/www.roippo.org.ua2-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_69.jpg2-
/upload/iblock/f4d/5_vdomst%60-pro-blagodyn-vnesky.doc2-
/%E2%80%8E2-
/upload/iblock/979/anotovaniy-katalog-ix-oblasnogo-konkursu_yarmarku-pedagog_cho_-tvorchost_-pedagog_chn_-zdobutki-osv_tyan-r_vnenshchini.doc2-
/news/notice.php/576/2-
/upload/iblock/db3/7_proekt-statutu-vgo-apm.doc2-
/images/%CA%E0%E1%B3%ED%E5%F2%20%F1%F3%F1%EF%B3%EB%FC%ED%EE-%E3%F3%EC%E0%ED%B3%F2%E0%F0%ED%E8%F5%20%EF%F0%E5%E4%EC%E5%F2%B3%E2/CAB%20socGum1.JPG2-
/news/notice.php/789/2-
/upload/iblock/995/nakaz-pro-regional`nu-shkolu-novatorstva.docx2-
/upload/iblock/96e/metodychni-rekomendatsiyi-2-
/upload/iblock/e07/mr-shchodo-organ.-pozash.-osvity-ta-yiyi-nauk._metod.-supr.-u-2013_2014-n.r..doc2-
/news/notice.php/813/2-
/about/structure/cabinets/vihovnaphp2-
/script.js2-
/news/notice.php/937/2-
/news/notice.php/859/2-
/news/notice.php/869/2-
/upload/iblock/2e3/mr-shchodo-osobl.-vyvch.-ukr.-movy-i-lit.-v-2013_2014-n.r..doc2-
/upload/iblock/ac1/mr-shchodo-organ.-diyal.-shkil.-muz.-i-rozv.-v-nykh-kraez.-rob..doc2-
/upload/iblock/ba8/2_zayava-kolektyvna.doc2-
/upload/iblock/c99/mr-shchodo-prov.-obl.-konk._yarmar.-ped.-tvor.-osv.-rivnen.-u-2013_2014-n.r..doc2-
/upload/iblock/3e0/mr-shchodo-organ.-navch._vykh.-prots.-z-matem.-u-2013_2014-n.r..doc2-
/news/notice.php/930/2-
/upload/iblock/8f6/zagruzheno.docx2-
/gallery/18/93/2-
/upload/%CF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%ED%FF%20IV%20%C2%F1%E5%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E8%E9%20%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%20%AB%CC%EE%F0%E0%EB%FC%ED%E8%E9%20%E2%F7%E8%ED%EE%EA%BB.doc1-
/upload/iblock/067/6_zayava-ndyvdual`na.doc1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_147.jpg1-
/services/fiz/1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_82.jpg1-
/news/notice.php/826/1-
/services/1-
/upload/iblock/067/6_zayava-ndyvdual%60na.doc1-
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/connector.php1-
/upload/%CD%E0%EA%E0%E7%20%EF%F0%EE%20%EF%B3%E4%F1%F3%EC%EA%E8%20%B2%B2%B2%20%E5%F2%E0%EF%F3%20%EE%EB%C2%A6%EC%EF%C2%A6%E0%E4%E0.doc1-
/xmlrpc.php1-
/images/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2/1-
/news/notice.php/889/1-
/upload/iblock/deb/emots._volova-samor.-yak-peredum.-form.-psykh.-toleran.-ped.-prats..doc1-
/upload/iblock/345/lyst-mon.jpeg1-
/upload/iblock/e05/4_vdomost-pro-kervnykv-fly.doc1-
/upload/iblock/cda/8_nformatsya-dlya-kervnykv-terytoral`nykh-oseredkv.doc1-
/upload/iblock/157/nakaz_uon_roda_pro_organizatsiyu_navchannya.doc1-
/gallery/18/91/1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_63.jpg1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_175.jpg1-
/upload/.../metodychni-rekomendatsiyi-2014_2015-n.r..pdf1-
/services/corp/ibank.php1-
/upload/iblock/e74/plan-roboty-2014-shkoly-novatorstva-kerivnykh-i-pedagogichnykh-pratsivnykiv-znz.docx1-
/%23mySignup1http://roippo.org.ua
/news/notice.php/410/1-
/articles/1/1-
/services/smallbusiness/cards.php1-
/about/structure/scientific.php1-
/bitrix/cache/js/s1/boxsol_business_default/template_86b3f97e9ead339384d9da09a15d77f9/jquery.min.map1http://roippo.org.ua/
/about/structure//chairs/js/jquery-1.4.2.min.js1http://roippo.org.ua/about/structure//chairs/filosofia.php
/upload/iblock/66f/stypendiyi-dlya-napysannya-phd.doc1-
/upload/iblock/4e7/mr-shchodo-organ.-metod.-rob.-ta-navch.-svit.-lit.-i-ros.-movy-v-2013_2014-n.r..doc1-
/news/1010/1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_14.JPG1-
/upload/iblock/881/ditlashok-zinayida-antonivna-.doc1-
/services/smallbusiness/deposits.php1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_20.JPG1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_13.JPG1-
/upload/iblock/263/regionalnoyi-shkoly-novatorstva.docx1-
/upload/iblock/a15/guz%2560-n.-l.-osoblyvosti-vprovadzhenya-derzhstandartu.docx1-
/services/corp/rko.php1-
/fckeditor/editor/dialog/fck_about.html1-
/services/financialorg/1-
/upload/%C7%E2%B3%F2%20%F0%E5%EA%F2%EE%F0%E0%2017.03.14.docx1-
/news/notice.php/1011/1-
/news/notice.php/688/1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_153.jpg1-
/upload/iblock/73e/vyvch._-uzagal.-ta-poshyr.-pd.doc1-
/activities/uchast-u-proektakh-ta-programakh/uchast/proponovani.php1-
/services/corp/1-
/upload/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%20%D0%BE%D0%BB¦1-
/images/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1-
/class=1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_60.jpg1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_61.jpg1-
/upload/iblock/4d4/mr-shchodo-organ.-rob.-u-merezh.-pedag.-spiln.-veb_portalu-_o-r_.doc1-
/news/notice.php/146/1-
/services/fiz/cards.php1-
/mysignup1-
/sitemap.xml1-
/activities/uchast-u-proektakh-ta-programakh/uchast/1-
/upload/iblock/88c/mr-dlya-osvitn.-galuzi-_mystetstvo_.doc1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_173.jpg1-
/services/smallbusiness/leazing.php1-
/_vti_inf.html1-
/upload/iblock/7eb/litnya-shkola-v-bolgariyi.pdf1-
/news/notice.php/938/1-
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/connector.aspx1-
/articles/3/1-
/news/notice.php/641/1-
/upload/iblock/b2d/mr-shchodo-vyvch.-inform.-u-2013_2014-n.r..doc1-
/news/notice.php/45/1-
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp1-
/services/smallbusiness/credit.php1-
/upload/iblock/f4f/prezentaciya-dosvidy-dyaxteryk-v.v..pptx1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_171.JPG1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_56.jpg1-
/upload/iblock/ee0/deklaru_mo-dokhodi-za-2013-r_k.doc1-
/%20-%20%F1%E0%E9%F2%20%D0%B3%E2%ED%E5%ED%F1%FC%EA%EE%E3%EE%20%CE%B2%CF%CF%CE,%208(0362)649669%20%96%25201-
/activities/uchast`-u-proektakh-ta-programakh/index.php1-
/upload/iblock/f4d/5_vdomst`-pro-blagodyn-vnesky.doc1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_59.jpg1-
/services/corp/incass.php1-
/upload/iblock/954/image_0.png1http://translate.googleusercontent.com/translate_c
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_45.jpg1-
/services/fiz/credit.php1-
/services/financialorg/mbank.php1-
/activities/uchast-u-proektakh-ta-programakh/uchast/index.php1-
/news/10221http://roippo.org.ua
/upload/iblock/b6d/mr-shchodo-organ.-metod.-rob.-ta-vyvch.-ekon.-v-znz-obl.-v-2013_2014-n.r..doc1-
/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc1-
/gallery/18/1-
/upload/iblock/158/stvor.-ta-organ.-rob.-eksper.-grup-pid-chas-atest.-ped.-prats..doc1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_62.jpg1-
/services/smallbusiness/1-
/news/notice.php/973/1-
/upload/wp-login.php1-
/data-placement=1-
/articles/2/1-
/upload/iblock/f0e/f0e3364e9a570d1d2e9627ca30c74dcd.doc1-
/articles/4/1-
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/jsp/connector1-
/images/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D01-
/news/notice.php/877/1-
/services/financialorg/docoper.php1-
/upload/iblock/6fe/opytuval`nyk.docx1-
/images/%CA%E0%E1%B3%ED%E5%F2%20%EA%EE%EE%F0%E4%E8%ED%E0%F6%B3%BF%20%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%F0%EE%E1%EE%F2%E8%20%F2%E0%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%B3%ED%ED%FF%20%ED%E0%E2%F7%E0%EB%FC%ED%E8%EC%E8%20%E7%E0%EA%EB%E0%E4%E0%EC%E8/Cab%20Kord_7.jpg1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_16.JPG1-
/images/%CD%EE%E2%E8%ED%E8/news_21.JPG1-
/fckeditor/editor/filemanager/connectors/jsp/connector.jsp1-
/about/structure/cabinets/vihovna.php%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%831-
/services/financialorg/depservices.php1-
/news/notice.php/44/1-
/gallery/18/92/1-Advanced Web Statistics 7.0 (build 1.971) - Created by awstats