РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

27–28 січня 2021 року відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з теми «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід»

27–28 січня 2021 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Обласного наукового ліцею в м. Рівне Рівненської обласної ради в онлайн-режимі проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з теми «Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід», співорганізаторами якої стали ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

У конференції взяли участь науковці, викладачі, методисти, керівники закладів освіти, аспіранти, магістранти, педагоги та всі зацікавлені проблемами виховання, а це близько 150 учасників із закладів освіти Рівненської, Черкаської, Хмельницької, Донецької, Київської, Кіровоградської, Тернопільської, Сумської, Львівської, Волинської областей.

Метою конференції стало теоретико-методологічне осмислення духовного розвитку особистості та науково-методичне обґрунтування доцільної послідовності виховних впливів духовних цінностей на зростаючу особистість в умовах реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей».

Під час відкриття конференції учасників привітали: ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Черній, намісник Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких могилах Архімандрит Софроній, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Світлана Кириленко та директор Обласного наукового ліцею в місті Рівне Рівненської обласної ради Наталія Сосюк.

Важливими питаннями, які висвітлювалися під час дискусійних платформ стали: ціннісна основа духовного становлення особистості; смисложиттєві кризи і бар’єри в сучасних підлітків; духовна спадщина виховання та нові можливості вчителя в НУШ; виклики формування цінностей поколінь Z та А; проблеми ідентифікації етносу в модерному історичному дискурсі, роль ціннісного компоненту у виховному процесі; духовність як відображення моральних потреб та ставлень особистості до навколишньої дійсності; інноваційні стратегії формування особистості учня в умовах сучасних викликів; міжпредметні зв’язки освітньої діяльності та їх роль у духовному становленні особистості та багато інших.

Відповідно до напрямів роботи конференції його учасники розглянули питання нового розуміння та реалізації аксіологічного підходу в освіті; звернення до духовних цінностей особистості та християнської етики, які виражаються у діяльнісних пріоритетах і процесуальному визначенні ролі виховання в цілісному освітньому процесі; бачення особистості у вимірі концептуальних ідей реформування загальної середньої освіти, національно-патріотичного виховання, громадянської освіти і виховання та практичних побудов виховання й духовного розвитку особистості на їхній основі; створення безпечного та духовного освітнього середовища, яке ефективно сприятиме формуванню та розвитку зростаючої особистості учня Нової української школи у світлі духовних і національних цінностей.

Актуальним стало обговорення експериментального упровадження Програми «НУШ у поступі до цінностей», яке супроводжується розробками учасників експерименту із виокремлення ціннісного потенціалу ключових і предметних компетентностей, смислового наповнення цінностей у виховному процесі, створення системи цінностей засобами виховних проєктів, оновлення форм і методів виховання на цінностях, партненської взаємодії в розвитку ціннісно орієнтаційної активності учасників освітнього процесу, духовної практики  виховання української еліти тощо. На формування і розвиток загальнолюдських, особистих, родинних, духовних, національних, громадянських і екологічних цінностей спрямовані виховні проєкти Програми національного виховання у закладах освіти Рівненщини, Миколаївщини та інших регіонів.

Для учасників конференції проведено майстер-класи: С. В. Кириленко, О.І. Кіян з організації дослідно-експериментальної роботи, Т. М. Гавлітіна з організації наскрізного процесу виховання на спільних цінностях, воркшоп М. В. Жука з ціннісного потенціалу індикативних технологій (практики, кейси).

Загалом наукова тематика конференції висвітлила важливі проблеми духовного зростання та становлення особистості як субєкта духовності освітнього середовища Нової української школи.

Учасниками конференції прийнято обґрунтовані рекомендації. Зокрема, для Національної академії педагогічних наук України, Інституту проблем виховання НАПН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України рекомендовано: розвивати педагогіку духовності як успадкування й продовження педагогічного надбання духовної спадщини виховання, трансформованого до духу сучасної епохи, українського державотворення та цивілізаційних викликів; здійснювати дослідження взаємозв’язку понять «компетентність» і «цінність» у НУШ, виховання особистості на цінностях як цілісного духовного феномену в умовах інноваційних змін, що відбуваються в закладах освіти в умовах  реалізації Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; розробляти концептуальні положення виховання компетентного учня як суб’єкта наскрізного процесу виховання на цінностях та запропонувати узгоджений перелік цінностей для потреб НУШ на національній і духовній основі; обґрунтувати структуру цінності та її компоненти в загальній системі  виховання особистості відповідно до вікових і соціально-педагогічних особливостей дітей та учнівської молоді, розробити методи й методику діагностики вихованості особистості та формування і розвитку цінностей в учнів Нової української школи; затвердити остаточний варіант програми «НУШ у поступі до цінностей» з урахуванням результатів експериментальної апробації та рекомендувати її для впровадження в закладах освіти України; підготувати та видати навчально-методичний посібник «Інноваційні освітні практики Нової української школи у вихованні особистості на цінностях».

Заклади вищої, професійної, передвищої та післядипломної освіти мають звернути увагу на: поглиблення уявлень про особистість педагогічного працівника як суб’єкта духовного розвитку, виховної взаємодії та носія цінностей і компетентностей на різних рівнях освіти; створення навчально-матеріальних умов для навчання педагогів організації та забезпеченню наскрізного процесу виховання на цінностях здобувачів освіти в умовах НУШ; вивчення та дослідження соціально-педагогічних засад аксіологічного підходу до виховання та організаційно-педагогічних умов виховання на цінностях в умовах Нової української школи; підготовку науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування цінностей і розвитку ціннісно-орієнтаційної активності здобувачів освіти для задоволення їхніх духовних потреб і можливостей; дослідження результативності інтегрованої цілісності набутих компетентностей і цінностей в освітньому процесі та здійснення розробок зі створення системи спільних (прийнятих) цінностей та інноваційних виховних технологій у закладах освіти в умовах освітніх змін.

Рекомендації  закладам дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, їхнім методичним службам стосується питань: поширення програми «НУШ у поступі до цінностей», апробованої в ході всеукраїнського експерименту як механізму здійснення виховання та розвитку духовності особистості учня у закладах освіти; спрямування освітнього процесу на виховання компетентної особистості та врахування ціннісної основи ключових і предметних компетентностей в НУШ; вивчення сутності, видів,  типів, груп цінностей, дослідження спільних та відмінних ознак, духовних пріоритетів та особливостей змістово-технологічного впливу на освітній процес у Новій українській школі; долучення до моделювання й розробок методик і методів наскрізного виховання на цінностях та створення інноваційної практики виховання із закріплення цінності як норми взаємодії у виховному просторі особистості; створення власних концепцій, авторських програм, педагогічних систем та моделей духовного виховання особистості учня в закладах освіти; виявлення духовного потенціалу особистості та практичного значення досліджень проблеми виховання духовних цінностей для потреб Нової української школи.

Учасники всеукраїнського експерименту з упровадження програми «НУШ у поступі до цінностей» мають узагальнити експериментальні результати та матеріали науково-методичного забезпечення впровадження програми «НУШ у поступі до цінностей» та презентувати досвід упровадження Програми «НУШ у поступі до цінностей» на освітніх конференціях, форумах, освітніх стартапах тощо.

Повну версію проведеної конференції 27 січня можна переглянути на каналі YouTube за даним посиланням на онлайн-трансляцію:

https://www.youtube.com/channel/UCC3glMbFwlhiClauVgyfWfw/live

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті РОІППО в розділі «Конференції» за посиланням: https://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php

Матеріали набутого досвіду та пропозиції щодо співпраці та упровадження теми конференції приймає кабінет інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, e-mail: kabidndr@gmail.com

 

 

  • 29.01.2021
До списку новин