РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

  Мета діяльності науково-методичної ради – сприяння реалізації державної освітньої політики в області, в тому числі з питань науково-методичного супроводу та забезпечення освітнього процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненщини.

  Науково-методична рада діє відповідно до Статуту Рівненського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, керується Положенням про науково-методичну раду, спрямовує діяльність на реалізацію річного плану, яким передбачено чотири засідання на рік.

  До складу науково-методичної ради входять проректори, керівники окремих структурних підрозділів інституту (кафедр, кабінетів, центрів), начальники відділів, управлінь освіти, завідувачі районних, міських методичних кабінетів, центрів

  Голова науково-методичної радиЧерній Алла Леонідівна, ректор РОІППО, кандидат політичних наук, доцент.

  Заступник голови науково-методичної радиМельник Надія Адамівна, проректор із науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук.

  Секретар науково-методичної радиПекарська Лариса Володимирівна, завідувач кабінету математики та технологій РОІППО.

  При науково-методичній раді діє експертна комісія.

 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ РОІППО №106 від 02.07.2018

  ПОЛОЖЕННЯ
  про науково-методичну раду
  Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Науково-методична рада (далі – НМР) Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут) є колегіальним дорадчо-консультативним та експертним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти різних рівнів акредитації (ліцензування).
  1.2. Положення про НМР затверджується Вченою радою та наказом Інституту.
  1.3. НМР провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та цього Положення.

  2. ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ:  визначення та створення належних умов для навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників, що сприяє покращенню ефективності та якості надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних і керівних кадрів.

  3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  3.1. Визначення пріоритетних напрямів навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту та підвищення якості післядипломної освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної та європейської систем освіти, напрямів науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти області.
  3.2. Координація навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту, методичних служб області.
  3.3. Здійснення експертно-аналітичної діяльності якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до державних вимог за замовленням закладів та установ освіти, місцевих органів управління освітою, методичних установ, фізичних осіб.
  3.4. Здійснення експертизи запропонованих освітніх програм та навчальних планів, проектів, заявок на проведення педагогічних експериментів з упровадження інновацій на обласному, районному, міському рівнях, в об’єднаних територіальних громадах та оцінка їх результатів .
  3.5. Обговорення та рекомендація до друку або схвалення дидактичних засобів, програм, електронних засобів навчання, методичних розробок, рекомендацій, навчального обладнання, інформаційно-методичних та інших матеріалів, що подаються працівниками Інституту та педагогами області.
  3.6. Аналіз та схвалення педагогічного досвіду, вироблення пропозицій щодо форм його поширення та запровадження у практику.
  3.7. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення змісту, форм, методів роботи з обдарованими дітьми й молоддю, організації дослідно-експериментальної роботи, проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, тощо).
  3.8. Затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист».
  3.9. Визначення пріоритетних напрямів співпраці членів НМР із керівниками органів управління освітою районів, міст і об’єднаних територіальних громад, пошук, обґрунтування, розроблення змісту науково-методичного забезпечення освітнього процесу закладів освіти.
  3.10. Обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
  3.11. Розгляд результатів апробації навчальної літератури у закладах освіти області.
  3.12. Надання послуг із післядипломної освіти педагогічним працівникам закладів освіти відповідно до законодавства та організаційно-консультативної допомоги педагогам області, які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну роботу.
  3.13. Заслуховування інформації завідувачів кафедр, кабінетів  та центрів Інституту щодо ефективності науково-методичної роботи у структурних підрозділах.

  4. ФУНКЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  4.1. Функція планування – важливий підготовчий етап науково-методичної роботи НМР, що полягає у визначенні змісту, термінів, учасників запланованих заходів і відповідальних за їх проведення.
  4.2. Організаційна функція полягає у виявленні пріоритетних напрямів удосконалення діяльності НМР у межах Інституту та закладів освіти області.
  4.3. Діагностична функція полягає у здійсненні членами НМР, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Інституту спільно з викладачами закладів вищої освіти, керівниками органів управління освітою районів, міст і об’єднаних територіальних громад моніторингу стану розвитку освіти, рівнів сформованості фахових компетентностей педагогічних працівників закладів освіти.
  4.4. Прогностична функція полягає у визначенні перспективних напрямів розвитку освіти в регіоні, актуальних науково-методичних розробок, методик та інноваційних освітніх технологій управління, навчання, виховання, розвитку, соціальної адаптації і соціалізації дітей і учнівської молоді.
  4.5. Моделююча функція полягає у розробці нових положень освітньої діяльності, впровадженні інноваційних освітніх методик і технологій, їх експериментальній перевірці.
  4.6. Коригуюча функція спрямована на вдосконалення змісту, форм, методів, експериментальної роботи окремих педагогічних та науково-працівників, творчих колективів або закладів освіти.
  4.7. Координаційна функція спрямована на забезпечення діяльності творчих груп педагогів, авторських творчих майстерень, шкіл педагогічного досвіду та інших форм роботи регіонального рівня; обмін досвідом науково-методичної роботи між структурними підрозділами Інституту; розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами, закладами освіти.
  4.8. Інформаційна функція спрямована на ознайомлення педагогічних працівників закладів освіти з освітніми новаціями в Україні, педагогічним досвідом.

  5. ЗМІСТ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  5.1.Планування науково-методичної роботи.
  5.2. Врахування у діяльності НМР результатів сучасних філософсько-культурологічних, психолого-педагогічних, соціальних досліджень, що спрямовані на розвиток освіти в регіоні; впровадження у практику інноваційних педагогічних методик і технологій; здійснення науково-теоретичної і практичної діяльності з підвищення фахового рівня керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти регіону на базі Інституту.
  5.3. Виявлення й запровадження у практику нових методик і технологій управління закладами освіти в умовах децентралізації.
  5.4. Систематичне інформування керівників та педагогічних працівників закладів освіти про зміст нового науково-методичного забезпечення, ефективні навчально-методичні розробки і рекомендації з актуальних питань розвитку освіти в регіоні.
  5.5. Підвищення ефективності управління науково-методичною роботою на рівні області, району, міста та об’єднаної територіальної громади, здійснення постійного моніторингу щодо реалізації цього напряму.
  5.6. Створення умов для організації і проведення педагогічними працівниками, творчими колективами та закладами освіти дослідно-експериментальної роботи з актуальних питань розвитку освіти, вдосконалення освітньої діяльності, проведення масових заходів тощо.

  6. СТРУКТУРА ТА СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  6.1. Персональний склад НМР формується з числа найбільш досвідчених керівників структурних підрозділів, педагогічних і науково-педагогічних працівників Інституту і затверджується наказом ректора терміном на п’ять років.
  6.2. До складу НМР за запрошенням та їх згодою можуть залучатися провідні вчені, працівники методичних служб, фахівці, які працюють в інших закладах, установах або є представниками громадських організацій. Кількісний склад НМР визначає її голова.
  6.3. Керівний склад Ради – голова НМР, заступник голови НМР та секретар.
  6.4. Керівництво НМР:
  6.4.1. Голова обирається членами науково-методичної ради на п’ять років відкритим голосуванням.
  6.4.2. Головою НМР є особа, яка має науковий ступінь.
  6.4.3. Заступник (профільний проректор) та секретар НМР обираються членами ради відкритим голосуванням терміном на п’ять років.
  6.4.4. Секретар НМР здійснює організаційне забезпечення діяльності ради.
  6.5. Голова НМР:
  6.5.1. Обирає і погоджує членів НМР, організовує їхню роботу, готує проект наказу Інституту про затвердження складу науково-методичної ради.
  6.5.2. Планує роботу НМР на поточний рік. План роботи НМР схвалюється на засіданні ради відкритим голосуванням, вноситься в річний план роботи Інституту і затверджується наказом Інституту.
  6.5.3. Налагоджує зовнішні зв’язки з закладами загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, керівниками органів управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних громад, асоціаціями і творчими спілками, іншими громадськими організаціями.
  6.5.4 Запрошує науковців, фахівців інших галузей для участі у роботі Ради в якості експертів, консультантів, наукових керівників проектів та експериментальної роботи, готує відповідні договори про співпрацю з ними.
  6.5.5. Здійснює контроль за науково-методичною роботою в області, впровадженням нових методик та інноваційних технологій, результатів експериментальних досліджень в освітню практику.
  6.6. Члени НМР:
  6.6.1. Вносять пропозиції до плану роботи та рішень НМР. Завчасно готують матеріали на засідання НМР та надають їх голові не пізніше як за три робочі дні до початку засідання.
  6.6.2. Вивчають та аналізують сучасні наукові психолого-педагогічні методики, інтерактивні форми роботи з дорослими з метою подальшого використання їх у науково-методичній роботі.
  6.6.3. Беруть активну участь у розробленні науково-методичних і організаційно-управлінських документів, що забезпечують умови для ефективного здійснення науково-методичної роботи.
  6.6.4. Здійснюють експертизу та діагностику якості управління науково-методичною роботою в області.
  6.6.5. Розробляють рекомендацій щодо вдосконалення якості науково-методичних матеріалів, освітніх програм, проектів, посібників, інноваційних технологій тощо, що подаються на розгляд НМР.
  6.6.6. Інформують науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту, членів НМР, педагогічних працівників закладів освіти області про нові науково-методичні розробки, психолого-педагогічні методики та інноваційні технології управління, навчання, виховання, розвитку, соціальної  адаптації і  соціалізації дітей і учнівської молоді.
  6.6.7. Виконують доручення голови НМР у межах змісту роботи НМР та власної компетенції.
  6.7. При НМР діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються науково-педагогічні працівники та педагогічні працівники, досвідчені педагоги, представники педагогічної громадськості (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів Інституту.

  7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  7.1. Робота НМР здійснюється згідно з щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності інституту, змісту науково-методичної роботи, її завдань та із врахуванням пропозицій членів ради, структурних підрозділів інституту і затверджується наказом інституту.
  7.2. Засідання НМР проводяться за необхідності, але не рідше 1 разу на три місяці й оформляються протоколами.
  7.3. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів НМР.
  7.4. Для вирішення термінових питань проводиться позачергове засідання НМР, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.
  7.5. Про засідання НМР та його порядок денний секретар повідомляє членів ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання.
  7.6. Протоколи засідань НМР підписуються головою та секретарем ради.
  7.7. Рішення НМР приймаються більшістю голосів і є обов'язковим для виконання всіма підрозділами Інституту.
  7.8. На засіданні НМР Інституту розглядаються питання про стан виконання попередніх рішень, у разі їх невиконання визначаються нові терміни для вирішення поставлених завдань.

  8. ДОКУМЕНТАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  8.1. Положення про НМР.
  8.2. План роботи НМР у річному плані роботи Інституту .
  8.3. Протоколи засідань НМР.
  8.4. Матеріали, що розглядалися на засіданнях НМР.

  9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
  9.1. Голова і члени НМР після закінчення терміну участі у її роботі складають свої повноваження і готують короткий звіт про виконану роботу.
  9.2. Голова НМР разом із секретарем готують звіт про виконану впродовж п’яти років роботу, який подають на розгляд Вченої ради Інституту.
  9.3. Вчена рада Інституту заслуховує звіт голови НМР і робить висновок про її діяльність, який оформляється рішенням Вченої ради.

 • СПИСОК ЧЛЕНІВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2022 РІК

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Посада

  1.

  Черній Алла Леонідівна

  Директор РОІППО, кандидат політичних наук, доцент, голова НМР

  2.

  Лютко Оксана Михайлівна

  Заступник директора з науково-методичної роботи, кандидат філософських наук, доцент, заступник голови НМР

  3.

  Пекарська Лариса Володимирівна

  Завідувач кабінету математики та технологій РОІППО, секретар НМР

  4.

  Басараба Наталія Анатоліївна

  Завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій

  5.

  Бордюк Володимир

  Миколайович

  Заступник директора з науково-педагогічної роботи РОІППО, кандидат педагогічних наук

  6.

  Вєтров Іван Васильович

  Заступник директора із зовнішніх зв’язків і моніторингу якості освіти РОІППО

  7.

  Гавлітіна Тетяна Миколаївна

  Завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

  8.

  Давидюк Наталія Юріївна

  Методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук

  9

  Долганов Петро Сергійович

  Завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи, кандидат історичних наук, доцент

  10.

  Долід В'ячеслав Валентинович

  Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент

  11.

  Ковбасюк Тетяна Леонідівна

  Завідувач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук

  12.

  Колодич Оксана Богданівна

  Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти РОІППО,  кандидат психологічних наук, доцент

  13.

  Кузьмін Олена Євменівна

  Завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями РОІППО

  14.

  Лавренчук Володимир Павлович

  Завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО, кандидат філологічних наук, доцент

  15.

  Люшин Микола Олександрович

  Завідувач кабінету освітнього адміністрування РОІППО, кандидат педагогічних наук

  16.

  Мельник Надія Адамівна

  Методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук

  17.

  Мельник Юлія Василівна

  Завідувач навчально-методичного кабінету психологічної служби РОІППО

  18.

  Моторна Оксана Степанівна

  Завідувач кабінету мистецтва та фізичної культури РОІППО

  19.

  Опольський Ігор Валерійович

  Завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти

  20.

  Пустовіт Григорій Петрович

  Професор кафедри природничо-математичної освіти, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

  21.

  Салтишева Вікторія Михайлівна

  Завідувач кабінету дошкільної та початкової та спеціальної освіти

  22.

  Трофімчук Анатолій Борисович

  Завідувач кабінету природничих  предметів

  23.

  Філіппова Зоя Олексіївна

  Завідувач кабінету навчальної роботи

  24

  Фурман Віра Костянтинівна

  Завідувач кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  25.

  Харченко Наталія Борисівна

  Доцент кафедри природничо-математичної освіти РОІППО, кандидат педагогічних наук

 • ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ НМР ДО АТЕСТАЦІЇ 2022

  Витяги із протоколу № 01 від 18 лютого 2022 року засідання Науково-методичної ради РОІППО до атестації педагогічних працівників закладів освіти у 2022 році: перейти та завантажити.
 • ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2018 РІК

  № з/п Тематика засідань Термін Відповідальні
  1. 1. Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  2. Про стан реалізації компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України».
  3. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу.
  4. Про інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу інституту засобами бібліотеки.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Лютий Мельник Н. А., Башинська А. І.

  Андрійчук В. В.
  Філіппова З. О.
  Богомазюк В. І.
  Ніколайчук Т. А.
  2. 1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018».
  2. Про підсумки проведення ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  3. Про підсумки ІІІ та ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, проблеми та перспективи їх організації та проведення.
  4. Про розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення, узагальнення педагогічного досвіду в освітніх закладах Рівненської області.
  5. Про підготовку та схвалення інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій, авторських навчальних програм та навчально-методичних посібників на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році.
  Травень Мельник Н. А., Башинська А. І.

  Мельник Н. А., Ніколайчук Т. А.
  Мельник Н. А., Кузьмін О. Є.
  Башинська А. І.
  Ніколайчук Т. А.
  3. 1. Про підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів закладів ЗСО щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.
  2. Про підготовку та проведення в Рівненській області міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2018.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2018-2019 навчальному році.
  4. Про інформаційно-цифрову компетентність педагогічних працівників закладів освіти.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Жовтень Мельник Н. А.

  Опольський І. В.
  Мельник Н. А.
  Басараба Н. А.
  Ніколайчук Т. А.
  4. Про науково-методичний супровід реалізації управлінського потенціалу керівника закладу загальної середньої освіти.
  2. Про методичне забезпечення освітнього середовища в умовах Нової української школи.
  3. Про підготовку та професійний розвиток педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання.
  4. Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради Рівненського ОІППО за 2018 рік.
  5. Про схвалення плану роботи науково-методичної ради на 2019 рік.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Грудень Люшин М.О.

  Мельник Н. А.

  Козак Р. С.

  Савчук Л. О.
  Ніколайчук Т. А.

  Засідання науково-методичної ради РОІППО №1 Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО №2 Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО №3 Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО №4 Завантажити
 • ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2019 РІК

  № з/п Тематика засідань Термін Відповідальні
  1. 1. Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки методичних розробок учителів, які претендують на встановлення звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  2. Про розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення, узагальнення педагогічного досвіду в освітніх закладах Рівненської області.
  3. Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у контексті компетентнісної освіти.
  4. Особливості запровадження курсу «Громадянська освіта» в закладах освіти області: досвід та перспективи.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Лютий Мельник Н. А.

  Башинська А. І.
  Піддубний М.А.
  Фурман В.К.
  Ніколайчук Т. А.
  2. 1. Про підсумки проведення Року французької мови в Україні (2018-2019 н.р.) у закладах освіти Рівненської області.
  2. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019».
  3. Про підсумки проведення ХVІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  4. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, проблеми та перспективи їх організації та проведення.
  5. Про підготовку та схвалення інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій, авторських навчальних програм та навчально-методичних посібників на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році.
  Травень Чумак Н.П.

  Мельник Н. А., Башинська А. І.
  Мельник Н. А., Ніколайчук Т. А.
  Кузьмін О. Є.
  Ніколайчук Т. А.
  3. 1. Про підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів закладів ЗСО щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.
  2. Про підготовку та проведення в Рівненській області міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2018.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2018-2019 навчальному році.
  4. Про інформаційно-цифрову компетентність педагогічних працівників закладів освіти.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Жовтень Мельник Н. А.

  Опольський І. В.
  Мельник Н. А.
  Басараба Н. А.
  Ніколайчук Т. А.
  4. 1.Про психологічний супровід педагогічних працівників закладів освіти в мовах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти.
  2. Про участь науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2018-2019 навчальному році.ля роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання.
  4. Про особливості впровадження інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ».
  5. Про освітні вимірювання в контексті Нової української школи.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  5. Про схвалення плану роботи науково-методичної ради на 2019 рік.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Грудень Люшин М.О.

  Мельник Н. А.
  Козак Р. С.
  Савчук Л. О.
  Ніколайчук Т. А.

 • ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2020 РІК

  № з/п

  Тематика засідань

  Термін

  Відповідальні

  1.

  1. Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки методичних розробок учителів, які претендують на встановлення звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  2. Про результати підготовки вчителів початкових класів  закладів загальної середньої освіти області до реалізації Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової освіти.
  3. Про підготовку керівників закладів загальної середньої освіти до роботи в умовах Нової української школи.
  4. Про науково-методичний супровід та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, їх готовність до роботи в умовах Нової української школи.
  5. Про системну підготовку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до  впровадження курсу «Ключові вміння 21 століття», розробленого  Британською Радою за підтримки Міністерства освіти і науки України.
  6. Про організацію і проведення супервізії як системи професійної підтримки вчителів та їх асистентів, тренерів-педагогів,  директорів  закладів загальної середньої освіти  та їх заступників, фахівців ІРЦ.
  7. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

  Лютий

  Мельник Н. А.

   

   

  Долід В. В.,
  Мельник Н. А.

   

  Долід В. В.,
  Лютко О. М.

  Ковбасюк Т. Л.,
  Шишолік Л. А.

   

  Фурман В.К.,
  Шагієва Р.Р.,
  Кукла О.В.

   

  Мельник Н. А.

   

  Башинська А. І.

  2.

  1. Про науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів та визначення пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області на 2020-2021 навчальний рік.
  2. Про науково-методичний супровід педагогічних працівників  закладів загальної середньої освіти, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами.
  3. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020».
  4. Про підсумки проведення ХVІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  5. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, проблеми та перспективи їх організації та проведення.
  6. Про підготовку та схвалення інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій, авторських навчальних програм та навчально-методичних посібників на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році.
  7. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

  Травень

  Долід В. В.

   

   

  Колодич О. Б.

   

  Мельник Н. А.,
  Башинська А. І.
  Мельник Н. А.,
  Козловська С.С.

  Кузьмін О. Є.

   

  Козловська С. С.

   

   

  Башинська А. І.

   3.

  1.  Про організацію та проведення моніторингового дослідження якості початкової освіти (другий етап).
  2. Про розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення, узагальнення педагогічного досвіду в закладах освіти Рівненської області.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2020-2021 навчальному році.
  4. Про шляхи підвищення якості математичної освіти в закладах загальної середньої освіти області та заходи щодо відзначення Року математики у 2020-2021 навчальному році.
  5. Про вибудову нової моделі партнерської взаємодії інституту та методичних служб Рівненщини в умовах децентралізації.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

  Жовтень

  Холод О. В.

  Башинська А. І.

   

  Черній А. Л.,
  Філіппова З. О.

  Мельник Г. М.

   

  Мельник Н. А.

   

  Башинська А. І.

  4.

  1. Про підсумки реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
  2. Про координацію діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Рівненщини.
  3. Про науково-методичний супровід керівників опорних закладів загальної середньої освіти в умовах автономії.
  4. Про науково-методичний супровід та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, їх готовність до роботи в умовах Нової української школи.
  5. Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради РОІППО за 2020 рік.
  6. Про схвалення плану роботи науково-методичної ради РОІППО на 2021 рік.
  7. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

  Грудень

  Джаман Т. В.

   

  Колодич О. Б.

  Люшин М. О.

  Ковбасюк Т. Л.,
  Давидюк Н. Ю.

   

  Черній А. Л.

  Черній А. Л.,
  Мельник Н. А.

  Башинська А. І.

 • ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2021 РІК

  № з/п

  Термін

  Тема засідання

  Відповідальний

  1

  Лютий

  1. Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки методичних розробок учителів, які претендують на встановлення звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».

  Мельник Н. А.

   

   

   

   

  1. Про формування професійної компетентності вчителів фізичної культури, мистецтва та інформатики в початкових класах в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

  Моторна О. С.,
  Профорук М. Ю.,
  Тимощук О. П.

   

   

  1. Про формування інноваційного простору методичної підтримки педагогічних працівників закладів освіти.

  Мельник Н. А.

   

   

  1. Про науково-методичні рекомендації щодо наукової, науково-дослідницької та дослідно-експериментальної діяльності закладів ЗСО.

  Гавлітіна Т. М.

   

   

   

  1. Діяльність кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти щодо науково-методичного супроводу індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян області.

  Салтишева В. М.

   

   

  1. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

  Башинська А. І.

  2

  Травень

  1. Про підсумки проведення Року математичної освіти у 2020-2021 навчальному році.

  Гуцман С. В.,
  Пекарська Л. В.

   

   

  1. Про науково-методичний супровід фахівців інклюзивно-ресурсних центрів.

  Колодич О. Б.

   

   

  3. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

  Мельник Н. А.,
  Башинська А. І.

   

   

  1. Про підсумки проведення ХVІІІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

  Мельник Н. А.,
  Козловська С. С.

   

   

  5. Про результати моніторингового дослідження ІКТ компетентностей.

  Вєтров І. В.

   

   

  6. Про міжнародну співпрацю інституту та закладів ЗСО з іноземних мов.

  Кукла О. В.

   

   

  7. Про результати моніторингового дослідження якості дошкільної освіти за допомогою методики ECERS та визначення векторів науково-методичного супроводу працівників ЗДО Рівненщини.

  Ковбасюк Т.Л.,
  Шишолік Л.А.

   

   

   

  8. Діяльність кабінету суспільно-гуманітарних предметів щодо науково-методичного супроводу індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян області.

  Фурман В. К.

   

   

  9. Про підготовку та схвалення методичних рекомендацій, авторських навчальних програм та навчально-методичних посібників на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році

      Башинська А. І

  3

  Жовтень

  1. Про організацію та проведення моніторингового дослідження якості початкової освіти.

  Холод О. В.

   

   

  2. Про розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення, узагальнення педагогічного досвіду в закладах освіти Рівненської області.

  Башинська А. І.

   

   

   

  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту та КНЗ «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» у 2021-2022 навчальному році.

   

  Черній А. Л.,
  Климко Л. В.

   

   

   

   

  4. Про фахову підготовку вчителів іноземних мов закладів ЗСО до професійної діяльності в НУШ.

  Кушнерук Р. І.,
  Кукла О. В.,
  Чумак Н. П.

   

   

  5. Використання STEM-технологій при викладанні предметів природничо-математичного циклу.

  Гуцман С. В.,
  Пекарська Л. В.,
  Трофімчук А. Б.

   

   

  6. Діяльність кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти щодо забезпечення інформаційного та науково-методичного супроводу процедур зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

  Опольський І. В.

   

   

   

  7. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

     Башинська А. І.

  4

  Грудень

  1. Про підготовку вчителів закладів ЗСО до реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.

  Долід В. В.,
  Мельник Н. А.

   

   

  2. Про впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійну діяльність учителів-словесників у рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Філологічний Олімп».

  Лавренчук М. В.

   

   

   

  3. Про реалізацію проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність».

  Вєтров І. В.

   

   

  4. Про участь здобувачів освіти в інтелектуальних змаганнях: проблеми та перспективи їх організації та проведення.

  Кузьмін О. Є.,
  Вєтров І. В.

   

   

  5. Про партнерську взаємодію інституту з органами управління освітою територіальних громад та центрами професійного розвитку педагогічних працівників.

  Долід В. В.,
  Мельник Н. А.

   

   

   

  6. Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради РОІППО за 2021 рік.

  Черній А. Л.,
  Мельник Н. А.

   

   

  7. Про схвалення плану роботи науково-методичної ради РОІППО на 2022 рік.

  Черній А. Л.,
  Мельник Н. А.

   

   

  8. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій тощо.

      Башинська А. І.

 • ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО НА 2022 РІК

  Тематика засідань НМР на 2022 рік

  № з/п

  Термін

  Тема засідання

  Відповідальний

  1

  Лютий

  Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки методичних розробок учителів, які претендують на присвоєння  звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».

  Мельник Н. А.

   

   

   

  Стан і розвиток психологічної служби у системі освіти Рівненщини в умовах реалізації нових професійних стандартів.

  Мельник Ю. В.

   

   

   

  Сучасні вектори національно-патріотичного виховання здобувачів освіти.

  Мінакова Н. Г.

   

   

  Про налагодження партнерської взаємодії із профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами.

  Колодич О. Б.

   

   

   

   

  Діяльність кабінету виховної роботи та позашкільної освіти щодо науково-методичного забезпечення виховного процесу закладів освіти.

  Джаман Т .В.

   

   

   

  Про схвалення посібників, методичних рекомендацій тощо.

  Пекарська Л. В.

  2

  Травень

  Пріоритетні напрями науково-методичного супроводу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в умовах нових освітніх і професійних стандартів.

  Ковбасюк Т. Л., Шишолік Л. А.

   

   

   

  Про особливості викладання курсів морально-духовного спрямування та підготовку вчителів християнської етики до здійснення освітньої діяльності в закладі ЗСО.

  Фурман В. К.

   

   

   

   

  Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022».

  Лютко О. М.

   

   

  Про підсумки проведення ХІХ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

  Люшин М. О.

   

   

  Про підготовку педагогічних працівників до здійснення інноваційної діяльності в освітньому просторі закладу ЗСО в умовах Нової української школи.

  Бордюк В. М.

   

   

  Про діяльність кабінету інформаційно-комунікаційних технологій щодо науково-методичного супроводу індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян області.

  Басараба Н. А.

   

   

   

   

  Про схвалення посібників та методичних рекомендацій на допомогу педагогічним працівникам області щодо актуальних питань організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.

  Пекарська Л. В.,

  Ільницький В. О.

  3

  Жовтень

  Підготовку вчителів 5 класів закладів ЗСО до реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти в умовах РОІППО.

  Долід В. В.,

  Лютко О. М.

   

   

   

  Розгляд матеріалів за результатами виявлення, вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників та  закладів освіти Рівненської області.

  Пекарська Л. В.

   

   

   

  Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту та КНЗ «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» у 2022/2023 навчальному році.

  Черній А. Л.,

  Климко Л. В.

   

   

   

   

  .

   

   

   

  Про особливості забезпечення підручниками закладів ЗСО Рівненщини.

  Шмирук Н. І.

   

   

  Організацію та проведення інтелектуальних змагань здобувачів освіти в 2022/2023 навчальному році.

  Кузьмін О. Є.

   

   

   

  Інтеграція медіаосвіти та медіаграмотності в освітній процес РОІППО в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що реалізовується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з МОН України та Академією Української преси за підтримки посольств США та Великої Британії.

  Вєтров І. В.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Діяльність кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи щодо координації дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти.

  Долганов П. С.

   

   

   

  Про схвалення навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій тощо.

  Пекарська Л. В.

  4

  Грудень

  Про науково-методичний супровід керівників закладів ЗСО до управлінської діяльності в умовах реформи децентралізації.

  Гавлітіна Т. М.,

  Люшин М.О.

   

   

   

   

  Про підготовку педагогічних працівників до організації безпечного та здорового освітнього середовища, володіння навичками з надання домедичної допомоги дітям. 

  Колодич О. Б.,

  Харченко Н. Б.

   

   

   

  Про організацію та проведення основного етапу міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2022.  

  Опольський І. В.

   

   

   

  Діяльність кабінету природничих предметів щодо науково-методичного супроводу індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян області.

  Трофімчук А. Б.

   

   

   

   

  Про підсумки роботи та аналіз виконання рішень науково-методичної ради РОІППО за 2022 рік.

  Черній А. Л.,

  Лютко О. М.

   

   

   

  Про схвалення плану роботи науково-методичної ради РОІППО на 2023 рік.

  Черній А. Л.,

  Лютко О. М.

   

   

  Про схвалення навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій тощо

  Пекарська Л. В

 • ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Рівненського ОІППО 24.02.2014 № 28

  Примірне положення
  про експертну комісію науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

  1. Загальні положення

  1.1. Експертна комісія науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (далі – експертна комісія) є органом науково-методичної експертизи освітніх ініціатив та інновацій, які сприяють реалізації регіональної освітньої політики.

  1.2. У своїй діяльності експертна комісія керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Положенням про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи», «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», а також нормативними актами, що на регіональному рівні забезпечують правове поле інноваційної діяльності: «Положенням про науково-методичну раду інституту», «Положення про обласний базовий заклад освіти» та даним Положенням.

  2. Мета, функції, принципи діяльності експертної комісії

  2.1. Головною метою діяльності експертної комісії є розгляд, вимірювання та підтримка соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив, інновацій та новаторського досвіду в регіональній системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи науково-методичних розробок, рекомендацій, освітніх проектів та програм, матеріалів досвіду, педагогічних технологій тощо та надання рекомендацій щодо їх корекції та реалізації, моніторингу інноваційних процесів і проектної діяльності.

  2.2. Принципи діяльності експертної комісії:
  науковості;
  інноваційності;
  об’єктивності;
  відкритості;
  систематичності й послідовності;
  доступності;
  зв’язку теорії з практикою;
  поєднання колективного та індивідуального.

  2.3. Повноваження експертної комісії

  Експертна комісія:
  2.3.1. Розглядає подані педагогічними колективами та окремими авторами матеріали соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив на проведення інноваційної діяльності; визначає її зміст, доцільність, терміни проведення, наявність відповідних умов.
  2.3.2. Проводить експертизу програм реалізації соціально-педагогічних ініціатив освітніми закладами і готовності педагогічних колективів до інноваційної діяльності в регіоні.
  2.3.3. Виступає з ініціативою перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про надання навчальному закладу статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя на підставі результатів первинної експертизи.
  2.3.4. Здійснює поточну експертизу з метою прогнозування подальшої інноваційної роботи, своєчасного коригування планів, а також кінцеву експертизу інноваційної та проектної діяльності суб’єктів із статусами, зазначеними в п. 2.3.3.
  2.3.5. Надає науково-консультативну допомогу освітнім установам та навчальним закладам із питань проектування, організації, діагностики й аналізу інноваційної діяльності.
  2.3.6. Здійснює дослідження педагогічних явищ, процесів, результатів інноваційної діяльності освітніх установ та дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
  2.3.7. Оцінює альтернативні рішення інноваційної діяльності, визначає найкращі варіанти розв’язання неузгоджених питань науково-методичного забезпечення розвитку освіти регіону.
  2.3.8. Встановлює результати впровадження, поширення науково-методичних інноваційних розробок та наукових досліджень.
  2.3.10. Узагальнює і систематизує результати різних етапів інноваційної діяльності у освітніх установах та навчальних закладах за заявленими програмами, подає пропозиції щодо впровадження цих результатів у масову педагогічну практику.
  2.3.11. Ініціює перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації зняття відповідного статусу (п. 2.3.3).
  2.2.12. Відстежує формування та поповнення банку даних інноваційної діяльності навчальних закладів області.
  2.3.13. Взаємодіє з обласним управлінням освіти і науки, районними і міськими експертними освітніми органами, до компетенції яких належить здійснення експертизи інноваційної діяльності в масштабі району, міста.
  2.3.14. У межах своїх компетенцій взаємодіє з науковими установами.
  2.3.15. Інформує педагогічну спільноту області про інноваційну освітню діяльність шляхом розміщення матеріалів на порталі та сайті, видання інформаційно-методичного збірника, через засоби масової інформації.

  3. Склад і структура експертної комісії

  3.1. Експертна комісія формується, як правило, за освітніми галузями знань та напрямами освітньої діяльності відповідно до потреб у кількості 10-15 осіб.

  3.2. Експертну комісію очолює голова експертної комісії, він же – заступник голови науково-методичної ради.

  3.3. Структура експертної комісії формується за принципом: основний склад (дві третини членів експертної комісії) та динамічна група експертів (одна третина – за потребою).

  3.4. Основний склад експертної комісії погоджується науково-методичною радою й затверджується наказом ректора інституту терміном на три роки.

  3.5. Динамічну групу експертної комісії складають (за згодою) спеціалісти з різних галузей освіти, а також спеціалісти інших (не освітніх) галузей, з огляду на міжгалузевий характер розробок, що апробуються, впроваджуються та поширюються в інноваційній освітній практиці. Динамічна група експертів погоджується науково-методичною радою за поданням експертної комісії залежно від тематики матеріалу, поданого на експертизу.

  3.6. Роботу експертної комісії забезпечують голова, заступник голови, секретар комісії

  Голова:
  здійснює керівництво роботою експертної комісії з усіх питань, що входять до компетенції даного органу;
  формує персональний склад експертної комісії;
  головує на засіданнях експертної комісії;
  організовує аналіз одержаних матеріалів;
  контролює виконання рішень і рекомендацій;
  представляє експертну комісію на засіданнях науково-методичної ради інституту.

  Заступник голови:
  контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
  спільно з головою добирає (або розробляє) методики оцінювання та відповідний інструментарій;
  забезпечує взаємодію експертної комісії з вищими органами управління освітою та районними, міськими експертними органами з питань проведення інноваційної діяльності, виконання рішень і рекомендацій експертної комісії науково-методичної ради;
  на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях експертної комісії та у поточній роботі.

  Секретар:
  веде документацію експертної комісії;
  здійснює прийом проектів на діагностику та первинну експертизу;
  готує матеріали для поточної експертизи інноваційних проектів;
  надає консультації щодо оформлення пакета документів на первинну експертизу.

  Члени експертної комісії:
  беруть участь в оцінюванні проектів і програм, поданих на експертизу;
  подають пропозиції про надання (зняття) навчальним закладам статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя, експериментального навчального закладу регіонального рівня;
  вносять пропозиції до експертної комісії щодо розвитку інноваційної діяльності у регіональній освітній системі;
  у межах своїх компетенцій здійснюють консультування навчальних закладів.

  4. Організація діяльності експертної комісії

  Організаційними формами діяльності експертної комісії є:

  4.1. Поточна робота членів експертної комісії, спрямована на:
  вивчення матеріалів, поданих на експертизу;
  консультування здобувачів статусу обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  ознайомлення з об’єктами, що здійснюють інноваційну діяльність, для одержання додаткових матеріалів;
  підготовку висновків за результатами експертизи.

  4.2. Засідання експертної комісії проводяться відповідно до плану не рідше одного разу у квартал.

  На засідання експертної комісії виносяться питання про:
  затвердження заявок на проведення інноваційної діяльності;
  заслуховування звітів експертних груп за результатами роботи;
  прийняття рішення про доцільність надання навчальному закладу статусів обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  розгляд форс-мажорних обставин, прийняття відповідних рішень;
  звіти навчальних закладів (відповідного статусу) про результати діяльності.

  4.3. Експертна комісія може проводити спільні засідання з науково-методичною радою інституту.

  4.4. Робота в складі експертної комісії здійснюється її членами на громадських засадах за рахунок годин індивідуального плану роботи викладача.