РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • New Pedagogical Thought

  New Pedagogical Thought (english version) Link
 • Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

  : Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

 • Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

  : Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

 • Інформація про видання

  Рік заснування
  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» заснований у 1994 р.
  Засновник
  Журнал видається Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
  Тематична спрямованість
  Висвітлення результатів наукових досліджень в галузі педагогічних наук.
  Періодичність видання
  Щоквартально (чотири рази на рік)
  Мови видання
  У журналі публікуються наукові статті на українській, англійській та мовах (за вибором автора), не призначені для публікації у інших виданнях.
  Мета журналу
  Сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, докторантів аспірантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень різних фахівців та сприяє їх актуалізації. Журнал «Нова педагогічна думка» публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в галузі педагогіки. Журнал розраховано на спеціалістів в означеній галузі знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
  ISSN: 2520-6427
  DOI:10.37026/2520-6427

 • Політика видання та рецензування

  Політика журналу

  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. Зміст збірника перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів інтернету або його / її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. 
  Редакційна політика
  Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації комітету з видавничої етики, а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

  Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості у відборі статей;
  • збереження всіх структурних компонентів статті;
  • «сліпого» рецензування статей;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання графіку виходу журналу.

  Редакційна колегія збірника засуджує прояви академічного плагіату в статтях та вживає заходів для його недопущення.

  Рецензування

  Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії, яка визначає відповідність матеріалів до тематики журналу,  а також визначає наукову цінність авторського оригіналу. Редакційна колегія призначає рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
  Надіслані статті рецензуються за рішенням редколегії журналу і при необхідності редагування  відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання. Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, доопрацюванні або її відхиленні доводиться редколегією до відома автора (співавторів) не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття редколегією журналу відповідного рішення. Повернення редколегією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації.
  Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який забороняється  передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноваження від редколегії.
  Зовнішнє рецензування здійснюється кваліфікованими фахівцями,  що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.
  Редколегії журналу належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в журнал з метою її публікації. Рішення редколегії є остаточним. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією. Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті і у разі потреби піддавати їх літературній редакції.
  Рецензування здійснюється за такими положеннями:

  • відповідність статті тематичній спрямованості наукового фахового видання та спеціальності, за якими видання публікує наукові праці;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • наявність новизни у статті.

  Усі матеріали подані для публікації журналі «Нова педагогічна думка» проходять перевірку на рівень унікальності авторського тексту, що  визначається за допомогою програмного забезпечення «Антиплагіат». У разі виявлення плагіату стаття відхиляється або надсилається на доопрацювання, якщо не оформлено відповідно до вимог джерело або цитата.

 • Редакційна колегія науково-методичного журналу "Нова педагогічна думка"

  ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

  Остапчук Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

  РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

  Безкоровайна Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету

  Білавич Іван, кандидат педагогічних наук, доктор філософії PhDr, викладач І клініки анестезіології та інтенсивної терапії Варшавського медичного університету (Республіка Польща)

  Вихрущ Анатолій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського

  Зварич Ірина, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету

  Кобилянський Олександр, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету

  Кучай Тетяна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

  Лукасієвич Роланд, доктор гуманітарних наук у галузі педагогіки І кафедри педагогіки Інституту педагогіки і психології Вищої школи менеджменту у Варшаві (Республіка Польща)

  Лунячек Вадим, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

  Пелех Юрій, доктор педагогічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та науково-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету

  Петренко Оксана, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

  Пустовіт Григорій, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Савчук Борис, доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітніх технологій імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

  Сіройц Здзіслав, доктор габілітований соціальних наук у галузі педагогіки, професор, професор кафедри педагогіки Інституту педагогіки і психології Вищої школи менеджменту у Варшаві (Республіка Польща)

  Сойчук Руслана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету

  Черній Алла, кандидат політологічних наук, доцент, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Чирва Галина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 • Вимоги до публікацій у журналі "Нова педагогічна думка"

  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015). У журналі друкуються статті з питань: філософії освіти, порівняльної педагогіки та історії освіти, теорії і практики педагогіки, дидактики, методики і сучасних освітніх технологій навчання та виховання, психології, соціальної педагогіки, дошкільної і початкової освіти, мовознавства та література, естетичного і фізичного виховання, внеску діячів науки та освіти у розвиток національної школи тощо.
  Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану педагогічної науки і освітньої практики.
  Стаття подається українською, англійською та/або офіційними мовами країн Європейського Союзу обсягом не менше 10 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.
  Електронний варіант статті виконується в редакторі Word і форматі * doc, а копія – у форматі * rtf; файл називати за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набрати латинськими літерами (напр.: Petrenko. rtf; Petrenko. doc). Формат сторінки A4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля – 2 см.
  Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.

  ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ:

  1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор (розмір 14, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка, напівжирний шрифт).
  2. Відомості про автора (авторів) без скорочень: прізвище та ім’я (вирівнювання по правому краю тексту, напівжирний шрифт, розмір 14).
  3. Науковий ступінь, вчене звання, посада (без скорочень, вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив).
  4. Місце роботи: назва установи (без скорочень), населеного пункту, країни (вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив).
  5. ORCID (реєстрація на сайті – http://orcid.org/), (вирівнювання по правому краю, шрифт звичайний 14).
  6. e-mail (вирівнювання по правому краю, шрифт курсив, розмір 14).
  7. Заголовок статті (розмір 14, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
  8. Слово «Анотація» (напівжирний шрифт, розмір 14). Далі в тому ж рядку анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, розмір 14). Анотація українською та/або офіційними мовами Європейського Союзу має бути обсягом не менше 1200 знаків.
  Назва статті, ПІБ та дані про авторів, анотація, ключові слова англійською мовою (не менше 1800 знаків) оформляються аналогічно як українською мовою.
  Важливо! Якщо ж стаття друкується англійською мовою та/або офіційними мовами  країн Європейського Союзу, то анотація українською мовою має бути обсягом не менше як 1800 знаків, відповідно анотація англійською мовою та/або  офіційними мовами  країн Європейського Союзу – 1200 знаків.

  9. Фраза «Ключові слова» (напівжирний шрифт, розмір 14) – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти і не більше десяти (шрифт звичайний, розмір 14).
  10. Основна частина статті (шрифт звичайний, розмір 14) повинна містити такі структурні елементи:
  Постановка проблеми.
  Аналіз останніх досліджень із проблеми.
  Мета статті.
  Виклад основного матеріалу дослідження.
  Висновки і перспективи подальших розвідок.

  Усі частини статті повинні бути виділені.
  Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.

  11. Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (мовою оригіналу) оформляється окремим абзацом, розмір 14, прописними літерами, вирівнювання по центру; оформлюється відповідно до Гарвардського стилю (Harvard referencing style);

  • у випадку написання статті англійською мовою посилання здійснюється на транслітерований варіант літератури та джерел.
  • перелік посилань не нумерується та оформляється відповідно до послідовності згадування в тексті;
  • список використаних джерел  рекомендуємо складати з не більш ніж 15-20 найменувань (шрифт звичайний, розмір – 14).

  12. Після списку використаних джерел і літератури подається «REFERENCES».
  Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за відповідними адресами. Для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55.
  Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести відповідні корективи. Транслітеровані література та джерела повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (ПІБ авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назви установ) повинна бути перекладена англійською мовою, в усіх інших випадках  –  транслітерована, місце видання перекладено.
  13. Рядок «Дата надходження до редакції _ ._______ .202_р.» (шрифт курсив, розмір 12, вирівнювання справа).
  14. Окремо необхідно вказати адресу і контактні телефони (службова чи домашня), e-mail, № відділення «Нової пошти» для отримання примірника журналу «Нова педагогічна думка».

  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.
  Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
  Редакція залишає за собою право здійснювати наукове редагування назви і змісту статті.

  Подача статті здійснюється на адресу: кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ( redakciya_roippo@ukr.net ) або на сайт видання  (http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD )

   ТИПОВІ ПОМИЛКИ НАБОРУ:

 • Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.
 • При наборі тексту слід розрізняти символи тире та дефісу.
 • Основний тип лапок – «».
 • Назва символу

  Символ

  Клавіатурний еквівалент

  Приклали використання

  Нерозривний пробіл

   

  <Сtrl>+<Shift>+
  <пробіл>

  Ініціали  та  скорочення відокремлюються нерозривним пробілом
  Правильно:
  «у роботах В. О. Сухомлинського», «м. Київ»
  Неправильно:
  «у   роботах   В.   О.   Сухомлинського »,
  «м.Київ»

  Дефіс

   

  < Сtrl >+< Shift>+
  <> 

  Правильно: «освітньо-виховна діяльність»
  Неправильно:     «освітньо  –виховна діяльність»

  Тире

  <Аlt>+< Сtrl >+
  <Num->

  Тире є більшим   за  довжиною від дефісу і відокремлюється з обох боків пробілами.
  Використовується   для   логічного поділу речення та опису діапазонів: 2007-2011;
  Київ - Одеса;

  Лапки

   

  < Shift >+<">

  Використовуються як основний тип лапок.

   

   

  Правильно: «інноваційні технології»
  Неправильно:

  • ‘інноваційні технології’
  • “інноваційні технології”

  Верхні
  лапки

  “ ”

  < Сtrl >+<’>+
  < Shift >+<’>;

  < Сtrl >+<’>+
  < Shift >+<’>

   Використовуються як вкладені  лапки:
   «…термін       іноваційні    технології використовується...»

  Апостроф

  < Сtrl >+<’>+<’>

  Правильно: «сім’я»
  Неправильно: «сім'я», «сім"я»,

  Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

  •  Філософія освіти. Порівняльна педагогіка. Історія освіти.
  •  Управління освітою. Профільне навчання.
  •  Сучасні освітні технології.
  •  Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
  •  Мовознавство та література.
  •  Історія. Правознавство.
  •  Фізика. Математика.
  •  Дошкільна та початкова освіта.
  •  Природничі науки. Технології.
  •  Виховання особистості. Позашкільна освіта.
  •  Музика. Естетика.
  •  Фізична культура.
  •  Зустрічі з педагогами-новаторами.

  Вартість однієї сторінки друкованого тексту (за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала) - 80 грн.
  Автори, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора та академіка галузевих наук, мають право на безоплатній основі подати до квартального номера одну публікацію. Черговість друку безкоштовних публікацій визначається датою їх подачі до кабінету редакційно-видавничої діяльності РОІППО.
  Оплату вартості статті потрібно здійснювати на рахунок Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти лише після затвердження публікації до друку.

  Адреса редакції: 33028 м. Рівне, вул. Чорновола, 74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет редакційно-видавничої діяльності, e-mail: redakciya_roippo@ukr.net ; тел. 0(362) 64-96-72.

  Розміщення журналу в міжнародній наукометричній базі Іndex Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46468

 • Архів журналу "Нова педагогічна думка"

  НПД № 1 2015 (81) Завантажити
  НПД № 2 2015 (82) Завантажити
  НПД № 3 2015 (83) Завантажити
  НПД № 4 2015 (84) Завантажити
  НПД № 1 2016 (85) Завантажити
  НПД № 2 2016 (86) Завантажити
  НПД № 3 2016 (87) Завантажити
  НПД № 4 2016 (88) Завантажити
  НПД № 1 2017 (89) Завантажити
  НПД № 2 2017 (90) Завантажити
  НПД № 3 2017 (91) Завантажити
  НПД № 4 2017 (92) Завантажити
  НПД № 1 2018 (93) Завантажити
  НПД № 2 2018 (94) Завантажити
  НПД № 3 2018 (95) Завантажити
  НПД № 4 2018 (96) Завантажити
  НПД № 1 2019 (97) Завантажити
  НПД № 2 2019 (98) Завантажити
  НПД № 3 2019 (99) Завантажити
  НПД № 4 2019 (100) Завантажити
 • Статті журналу "Нова педагогічна думка"

   НПД №4

  • Осіпчук Н. Розвиток іншомовної освіти в технічних закладах вищої освіти України (1955–1969 роки) Завантажити

  • Очеретяний А. Трансформація життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті  Завантажити

  • Поліщук І. Науково-педагогічний портрет Т. Д. Дем’янюк  Завантажити

  • Шеретюк Р., Стоколос Н. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557–1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби  Завантажити

  • Юзик М. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти України та Словаччини  Завантажити

  • Лунячек В., Рубан Н. Компетентнісна модель працівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності  Завантажити

  • Саприкіна Н. Якість освіти в контексті нової педагогічної парадигми  Завантажити

  • Дивак В., Юрченко Ю. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні системи відкритої освіти  Завантажити

  • Козяр М., Парфенюк О. Чотиривимірна графіка як новий етап графічної підготовки здобувачів вищої освіти в технічних закладах вищої освіти  Завантажити

  • Корольчук В. Хмарні сервіси для виконання колективних проєктів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців: аналіз та критерії добору  Завантажити

  • Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки  Завантажити

  • Сороко Н., Рокоман О. Функції та роль STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для розвитку STEAM-освіти  Завантажити

  • Тимчина Н., Тимчина В. Підсилення мотивації учасників освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій  Завантажити

  • Штрімайтіс О., Филипюк О., Нестерук Т. Використання інтеграційних технологій як запорука продуктивного освітнього процесу  Завантажити

  • Якимчук І. Формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів коледжу: теоретичний аспект  Завантажити

  • Яцишин А., Романенко Є., Дейнега І., Яцишин А., Ковач В. Хмарні технології та перспективи їх використання в підготовці майбутніх докторів філософії  Завантажити

  • Коврігіна Л. Проблема формування та розвитку педагогічної майстерності педагога інклюзивного класу  Завантажити

  • Нелін Є. Розвиток ідей психоаналітичної педагогіки в науково-практичній діяльності Анни Фрейд  Завантажити

  • Співак Я. Акмеологічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників в умовах неперервної освіти  Завантажити

  • Сушик Н. Компетентнісний підхід у реалізації технології формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному»  Завантажити

  • Заводна Л. Неологізми, виникнення яких зумовлено сучасними модернізаційними процесами у вітчизняній освіті  Завантажити

  • Озарчук І. Особливості здобуття іншомовної освіти в закладах вищої освіти країн Балтії  Завантажити

  • Сердюк Т. Формування системного мислення здобувачів освіти на заняттях з історії України за допомогою наочних засобів навчання  Завантажити

  • Михасюк Т. Вплив родинних цінностей на формування духовності та мовленнєвий розвиток молодшого школяра  Завантажити

  • Онищук І. Чинники розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в художній діяльності  Завантажити

  • Гребінь С., Варламова І. Вивчення глобальних проблем людства у формуванні екологічної компетентності учнів  Завантажити

  • Клочко О. Концептуалізація дискурсивно-комунікативної моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики  Завантажити

  • Лейбик Л. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті розвитку творчих здібностей студентів на заняттях з фізики та астрономії  Завантажити

  • Березівська Л. В. О. Сухомлинський про роль бібліотеки в організації методичної роботи школи  Завантажити

  • Бухальська С., Голобош Г. Формування толерантності студентів у виховному просторі медичних закладів вищої освіти  Завантажити

  • Ворон О. Педaгoгікa партнерства в cпaдщині В. O. Cухoмлинcькoгo  Завантажити

  • Галатюк Т., Галатюк Ю. Творча пізнавальна ситуація як чинник формування методологічної культури учня  Завантажити

  • Гладун В. Партисипація учнівської молоді як складова формування громадянської компетентності  Завантажити

  • Ковбасюк Т. Моральні цінності сучасного виховання  Завантажити

  • Кропочева Н. Бібліографічна складова системи інформаційного супроводу наукових досліджень із національно-патріотичного виховання  Завантажити

  • Лавренчук В., Лавренчук М. Ціннісні концепти Василя Сухомлинського в контексті Нової української школи  Завантажити

  • Павлова О. Аспекти партнерського підходу в педагогічній системі В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Харченко Н. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя  Завантажити

  • Гнепа О. Музикотерапія в освітньому процесі педагогічного коледжу  Завантажити

  • Даюк Ж., Мосійчук А. Дитяча фортепіанна музика на теренах України  Завантажити

  • Димченко С., Калашніков І. Музична орнаментика та її роль у формуванні виконавської майстерності студентів класу баяна  Завантажити

  • Карам Муайяд Ахмед. Особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва  Завантажити

  • Прокопчук (Дикало) В. Законодавче забезпечення розвитку мистецького краєзнавства в Україні  Завантажити

  • Рокіщук І., Калашніков О. Роль еквалайзера в роботі з музичною матерією в контексті створення звукового образу  Завантажити

  • Фіськов Г. Особливості формування морально-естетичних якостей студентів кафедри народних інструментів у процесі занять в оркестровому колективі  Завантажити

  • Галатюк М. Соціально-педагогічний аспект розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання  Завантажити

  • Федорець В. Концептуалізація інтелектуально-ціннісного компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури  Завантажити

  • НПД №3

  • Бех І. Духовно-глибинна методична евристика у творчості В. Сухомлинського Завантажити

  • Бондаренко Н. Непроминуще значення доробку Василя Сухомлинського для розбудови Нової української школи  Завантажити

  • Гребінь С. Соціальна інклюзія: аспект "включення" дітей до суспільства дорослих  Завантажити

  • Королюк А. Про міжпредметні зв’язки у творчому доробку В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Міхно О. Акорди та акценти біографії Василя Сухомлинського (методичні поради для вчителя за книгою Бориса Тартаковського "Повість про вчителя Сухомлинського")  Завантажити

  • Павленко Ю. Музейно-педагогічна складова в практиці діяльності школи Василя Сухомлинського  Завантажити

  • Пустовіт Г. Методичні засади самовиховання зростаючої особистості в колективі: ретроспектива педагогічних ідей Василя Сухомлинського  Завантажити

  • Черній А., Долід В. В. Сухомлинський та Р. Штайнер: порівняльний аналіз педагогічних ідей  Завантажити

  • Барадія Н. Методичне забезпечення компетентнішого підходу в навчальному посібнику із фінансової грамотності  Завантажити

  • Люшин М. Система управління сучасним закладом освіти в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Наточій А. Системний підхід до організації науково-методичної роботи в школі: досвід Василя Сухомлинського та сучасність  Завантажити

  • Петренко І. Василь Сухомлинський: про класну кімнату як важливу складову освітнього середовища  Завантажити

  • Швидун В. Управління післядипломною педагогічною освітою як складовою освіти в Україні  Завантажити

  • Хабюк А. Особливості фахової діяльності та професійної підготовки вчителя предмета "Захист Вітчизни"  Завантажити

  • Васильченко Л. STEM-освіта як важлива умова підвищення якості сучасної природничо-математичної освіти  Завантажити

  • Марченко О. Розвиток ідей В. О. Сухомлинського про особистісно-соціальне виховання в контексті формування полікультурної компетентності вчителів математики  Завантажити

  • Музичук К. Розвиток критичного мислення здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання  Завантажити

  • Паніна Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації мовно-літературної освіти  Завантажити

  • Рижковський В., Маркович О. Застосування інноваційної технології навчання Moodle в медичній освіті  Завантажити

  • Бричок С. Методика вивчення дитини: актуалізація ідей В. Сухомлинського у Новій українській школі  Завантажити

  • Давидюк Н. Психолого-педагогічні умови розумового виховання дітей у працях В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Кононко О. Дитяча агресія: специфіка, причини виникнення, виховання вміння її долати  Завантажити

  • Луцюк А., Остапйовський О. Психолого-педагогічні аспекти у спадщині В. О. Сухомлинського в контексті Нової української школи  Завантажити

  • Савчук Л. Процес формування особистості дитини з особливими освітніми потребами на основі педагогічного дизайну В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Смольська Л. Психологізація освіти як необхідна умова підвищення професіоналізму педагогів Нової української школи  Завантажити

  • Цимбал-Слатвінська С. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх логопедів в інформаційно-освітньому середовищі університету  Завантажити

  • Яценюк Л., Козак Р. Упровадження інклюзивної освіти: досвід зарубіжжя  Завантажити

  • Кваснецька Н., Рудь І. Навчання старшокласників автентичного розмовного мовлення на основі художніх текстів  Завантажити

  • Козіцька О. Особливості функціонування сурядних сполучників у приєднувальних структурах  Завантажити

  • Шульжук Н. Проблема формування мовної особистості школяра: комунікативно-прагматичний аспект  Завантажити

  • Шевчук Т., Купріян О., Бордюк М. Синергетична модель виконання робіт із фізики в Малій академії наук  Завантажити

  • Бессараб Н. Педагогічні умови виховання міжкультурної толерантності молодших школярів  Завантажити

  • Жорова І. Професійна компетентність учителя Нової української школи у вимірі концептів педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Міщеня О., Третяк О. Сутність професійно-педагогічної відповідальності майбутнього вчителя початкової школи  Завантажити

  • Мельник Н. Методичні ідеї педагогічної системи Василя Сухомлинського в контексті Нової української школи  Завантажити

  • Олешко П. Спадщина В. О. Сухомлинського у післядипломній освіті вчителя Нової української школи на Волині  Завантажити

  • Соколовська О. Нова українська школа - "школа радості" на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського  Завантажити

  • Тарабасова Л., Олефір Н. Гуманістичні тенденції в дошкільній освіті: теоретико-методологічне дослідження  Завантажити

  • Буденкова Н., Мисіна О. Екологічне виховання інженерів як частина контенту формування довершеної особистості  Завантажити

  • Калініченко Н. Упровадження ідей Василя Сухомлинського в освітній простір Нової української школи  Завантажити

  • Хмеляр І., Мялюк О. Формування дослідницької компетентності студентів-лаборантів  Завантажити

  • Коляда Н., Кравченко О., Войтовська А. Гендерне виховання в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського  Завантажити

  • Малецька Т., Фурман В. Мейнстрім "педагогіки серця" в контексті ідей гуманізму В. Сухомлинського в діалозі з актуальними проблемами Нової української школи  Завантажити

  • Глінчук Ю. Концептуальні ідеї В. О. Сухомлинського щодо здоров’язбереження учнів та їх актуальність в умовах сьогодення  Завантажити

  • Мазур Д. Проблема розвитку професійної рефлексії керівників інструментальних колективів у процесі фахової підготовки  Завантажити

 • Наукометричні бази

  Index Copernicus Детальніше за посиланням
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Детальніше за посиланням
 • Контакти

  Телефон: 0(362) 64-96-72 Адреса: вул. Чорновола, 74, м. Рівне, 33028

  Матеріали надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 64-96-72).