Новини інституту

Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість»

Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість»

М.Піддубний,

методист Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

 

Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість»

 

У 1999 році ЮНЕСКО прийняло рішення про щорічне відзначення  Міжнародного дня рідної мови 21 лютого. Головна декларована мета – сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення іноземних мов населенням різних країн. Крім того, ЮНЕСКО виступило за зближення культур і їх активну взаємодію, зокрема, у мовних питаннях, оскільки саме мови вважаються важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети.

16 лютого 2015 року в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулося урочисте відзначення цього свята: спільно з Рівненським обласним об'єднанням Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка проведено  науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість». У межах конференції відзначалася ще одна важлива подія – 110 річниця від дня народження нашого земляка, великого українського письменника і публіциста ХХ століття Уласа Самчука.

В актовій залі зібралися методисти, викладачі, слухачі курсів підвищення кваліфікації, вчителі міста, гості. Відкрив свято голова Рівненського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Рівненського ОІППО Іван Вєтров, який відзначив основоположну роль рідної мови в утвердженні української державності, наголосив на великому вкладі в розвиток української культури і мови українських емігрантів, розселених на всіх континентах світу. Сьогодні перед Україною чергове випробування на міцність держави, її територіальної цілісності, важкий іспит на єдність українського народу. Рідна мова, любов до Батьківщини, патріотизм мають стати ключовим мірилом Української Державності. Іван Васильович наголосив, що в процесі входження України у світове співтовариство важливо зберегти свою національну ідентичність, духовну й культурну спадщину.

Учасників свята привітали бандурист Назар Волощук, заступник голови обласного відділення Національної Спілки кобзарів України, заслужений артист України Олексій Заворотній, член Національної спілки письменників України Василь Басараба. Виконані ними твори стали потужним емоційним зарядом на роботу, воскрешали почуття гордості за рідну землю, мову, талановитих наших земляків.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної освіти Андрій Лавренчук, кандидат наук із державного управління. Заснування Дня рідної мови, зазначив промовець, має велике значення, адже, за оцінками фахівців, із понад 6000 мов, які нині існують у світі, значна частина перебуває під загрозою зникнення. Залучення уваги міжнародної спільноти до цієї теми є важливим кроком до визнання необхідності захисту різноманіття культур. Всебічна підтримка державності мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток ‒ почесна місія кожного громадянина України, шлях до визнання у світовому масштабі високого статусу української мови

Із темою «Мова як державний атрибут» виступив Іван Хом’як, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри української мови Національного університету «Острозька академія». Державна мова, за словами промовця, – це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. В однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови. У багатонаціональних країнах конституцією статус державної, як правило, закріплюється за мовою більшості населення. За останнім переписом 2001 року українську мову вважають рідною 67,5 відсотків населення України. Термін "офіційна мова" в міжнародній практиці – це абсолютний синонім терміна "державна мова". Ідентифікаційна функція мови полягає в тому, що вона ідентифікує громадян із країною, є, за визначенням акад. Мацько Л. І., засобом суспільної ідентифікації мовців, тобто засобом вияву їхньої належності до однієї спільноти, певного ототожнення: "Я такий, як і вони, бо маю спільну з ними мову". Це усвідомлення окремішності української мови як засобу національної самоідентифікації. Ідентифікація виявляється в часовому вимірі: багато поколінь у минулому є нашими предками, бо говорили нашою мовою. Ідентифікація виявляється в часовому й просторовому вимірах: українці Канади, Америки, Росії, Австралії та інших країн виявляють свою належність до українства українською мовою, як виявляли її наші пращури. Просторове й часове поле української мови є феноменом єдності українського етносу. Ідентифікаційну функцію можна також назвати об’єднувальною, що особливо актуально сьогодні.

Власне бачення шляхів формування полікультурної мовної особистості в процесі вивчення української мови запропонувала Ганна Лещенко, кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови та методик викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. Степана Дем’янчука. На думку промовця, навчання рідної мови слід розглядати як процес комунікації, де пріоритетними  мають бути мовленнєво-комунікативні, а не мовні засади. Такий підхід сприятиме  розвитку умінь спілкуватися в усній і писемній формі, формуванню внутрішньої мотивації навчання, забезпечуватиме успішне створення власних висловлювань. Науковець запропонувала ефективну структуру уроків розвитку мовлення, які відповідають як загальнодидактичним, психологічним, так і методичним вимогам до уроків цього типу, і, крім того, відображають психолінгвістичні особливості і поетапність формування мовленнєво-комунікативних умінь.

Про мовну норму та анормативність сучасного мовлення говорила Оксана Кузьмич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету. Промовцем акцентовано увагу на анормативах, які існують у мовленні, зокрема в синтаксисі, наведено чимало прикладів неправильного слововживання та побудови синтаксичних конструкцій, дано поради щодо їх уникнення. Шляхи вирішення  проблеми автор вбачає у розвитку комунікативних навичок мовців через орієнтування на взірцеві тексти, якими є класична література, теле- та радіомовлення, вимогливе ставлення до власного і чужого мовлення, ґрунтовне опанування шкільної та вишівської науки. Однак при цьому слід пам’ятати, що головним джерелом збагачення мови є народне мовлення, яке з часом може стати найважливішою нормою, бо свідчитиме про самобутність української нації.

Проблему формування полікультурної мовної особистості обдарованих дітей розкрила у виступі Наталія Мединська, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови та методик викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Степана Дем’янчука. Одним із головних завдань сучасної школи, на думку Наталії Миколаївни, є розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів,  підготовка їх до олімпіад та конкурсів у МАН. Дослідницька лінгвістична робота спонукає учнів аналізувати та порівнювати українські та зарубіжні літературні джерела, тим самим формуючи полікультурну  компетенцію, одним із завдань якої є формування толерантного ставлення до культур та традицій інших народів, прийняття та розуміння інших культур. Слухачам запропоновано актуальні теми науково-дослідницьких робіт, а також зразок роботи над дослідженням однієї з тем. Це зацікавило вчителів, адже чимало учнів, яких вони навчають,  пишуть наукові роботи в Малій академії наук.

               Шляхи формування вправної комунікації презентував кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри методики та змісту освіти Рівненського ОІППО Володимир Лавренчук. Інформація про  основні закони спілкування та вміння використовувати їх (а якщо необхідно - протистояти їм) була сприйнята з цікавістю, адже педагоги, як ніхто інший, розуміють, що вправна комунікація - ознака кожної освіченої людини, і формування її вимагає чималих зусиль. Процес формування вправної комунікації, на думку автора, складний і тривалий, потребує знань основ таких наук, як риторика, психолінгвістика, акмеологія, логіка. Важливо усвідомити, що вправна комунікація є основою успіху мовної особистості в соціумі.Рекомендації щодо формування національно-мовної особистості учня в умовах сучасної школи запропонував у виступі методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, магістр філології Микола Піддубний. Акцентовано увагу на тому, що рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним у характеристиці соціального розвитку суспільства загалом і кожної особистості зокрема. На сучасному етапі навчання української мови спрямоване на формування мовної особистості, яка вміє комунікативно виправдано й грамотно послуговуватися мовою в різноманітних ситуаціях. Цілком закономірною з огляду на це є ідея, яка полягає у формуванні багатомовної особистості, яка досконало володіла б не тільки рідною мовою, а й однією чи кількома іноземними мовами. Це сприяло б  зміцненню солідарності й терпимості, розширенню взаєморозуміння й діалогу, що особливо цінно для нашого часу. Узагальнення досвіду науки й практики щодо формування мовної особистості дає, за словами промовця, підстави для висновку, що зроблено в цій справі багато, проте залишається достатньо проблем, над вирішенням яких слід чимало попрацювати. Серед багатьох виокремлено такі, як перевантаження програм, недосконалість підручників, культура мови вчителя-предметника в школі, проблема мови засобів масової інформації. Вчителям-словесникам запропоновано шляхи формування національної мовної особистості у процесі вивчення української мови в школі.

Органічно вплелися в тему конференції виступи Тамари Нечипорук, директора музею Уласа Самчука в Дермані, Інни Нагорної, завідувача Літературного музею Уласа Самчука в Рівному, письменника Євгена Шморгуна. Схвильовані слова про дерманський та рівненський періоди в житті одного з найвизначніших письменників, українського Гомера ХХ століття Уласа Самчука, який явив усьому світові невичерпні потенційні можливості українського художнього слова, надовго запам’ятаються присутнім.

Під час свята презентовано виставку плакатів про українську мову, підготовлену товариством «Просвіта». Зацікавили присутніх книжкові видання, упорядковані завідувачем Літературного музею Уласа Самчука в Рівному Нагорною І.Є. Інтерес викликали наукові розвідки з питань української мови, а також виставка творів та досліджень творчості Уласа Самчука, представлена бібліотекою Рівненського ОІППО.

 

  • 17.02.2015
До списку новин