Новини інституту

Зміни до Концепції розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 — 2016 роки

(Проект)

Вступ

     Суспільно-економічні та соціально-культурні зміни, що відбуваються в Україні, суттєво впливають на діючу систему освіти. Формується нова ідеологія й практика життєдіяльності сучасного навчального закладу як відкритої соціально-педагогічної системи, результатом якої є забезпечення високої якості на підставі збереження її фундаментальності та практичної відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства та держави. Означені орієнтири розвитку освіти висувають відповідні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників навчальних закладів, їх професіоналізму.

     Нові ринкові умови та процеси суспільних трансформацій зумовили розвиток різних форм власності і господарювання та поступовий перехід до нових економічних та правових відносин. Це спонукає змінити підходи до підготовки спеціалістів у галузі освіти, у тому числі на підприємницьких засадах. На всіх рівнях професійної освіти йде процес переосмислення понять людських ресурсів, ступеня компетентності працівника, його професійної готовності до діяльності в сучасних умовах.

     Концепція післядипломної педагогічної освіти (далі – Концепція) визначає цілі та завдання у справі розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для професійної педагогічної діяльності.

    Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", Положенні про Республіканський (Автономної  Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, затвердженому наказом № 538 від 17.11.2000, Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), державних стандартах освіти, нормативно-правових актах чинного законодавства України з питань освіти і науки, а також враховує міжнародний досвід управлінського та інформаційно-технологічного забезпечення окремих напрямів професійної діяльності.

     Сутність післядипломної освіти визначено Законом України "Про вищу освіту"(ст.60): "Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду".

     Основними передумовами розробки Концепції є сучасні процеси становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство, проведення освітньої реформи, зокрема реформування післядипломної освіти, спрямованої на її вдосконалення, часткового введення елементів платних послуг з метою економію бюджету .

     Підставою для провадження фінансово-господарської діяльності, платних послуг є Бюджетний Кодекс України, Постанова Кабінет Міністрів України  від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ  від 23.07.2010 № 736/902/758  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними  навчальними закладами.

 

     Мета розвитку післядипломної педагогічної освіти

     Наукове і науково-методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти регіону; підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних кадрів і педагогічних працівників освіти, інших галузей соціальної сфери; здійснення на базі навчальних закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх упровадження у практику освітньої системи для забезпечення сталого розвитку регіону шляхом якісної підготовки педагогічних кадрів для всієї сфери освіти; створення ефективної системи підготовки, підвищення кваліфікації, стажування та інших форм післядипломної освіти науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій; забезпечувати неперервну освіту громадян; створення нової моделi пiдготовки керiвних, педагогiчних та науково-педагогiчних кадрiв до роботи за iнновацiйними освiтнiми технологiями.

 

Основні принципи розвитку післядипломної педагогічної освіти

1.    Принцип неперервності і наступності передбачає органічний зв'язок із діяльністю вищих навчальних закладів, які готують фахівців з управління та педагогів; із загальноосвітніми навчальними закладами; із науково-методичними установами; врахування нових тенденцій розвитку освіти і освітніх запитів; узгодження змісту, форм і методів навчання зі змістом професійної підготовки і діяльності; взаємоузгодженість і взаємодоповнюваність підвищення кваліфікації і самоосвіти в міжатестаційний період та у процесі фахового зростання спеціалістів.

2.    Принцип науковості полягає в організації навчального процесу на засадах ґрунтовних методологічних, теоретичних, пошукових і прикладних досліджень з актуальних проблем освіти і управління, органічне поєднання навчальної та наукової складових діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту, створення умов для їх неперервного наукового і фахового зростання, залучення осіб, що навчаються в інституті, до дослідницької діяльності як органічної складової навчального процесу.

3.    Принцип відкритості і доступності передбачає створення варіативних програм і забезпечення відповідних умов навчання з метою надання якісної освіти; відкритість до нових педагогічних ідей і моделей організації освітнього простору.

4.    Принцип інноваційності – неперервного інноваційного пошуку, спрямований на модернізацію і підвищення якості управління та організації навчального процесу як у інституті, так і в цілому в системі післядипломної освіти шляхом упровадження світового досвіду, творчих ініціатив, врахування тенденцій розвитку сучасних освітніх систем.

5.    Принцип випереджувального характеру змісту навчання забезпечує неперервний зв'язок із процесом ринкових перетворень, економічними змінами в суспільстві; врахування наявних та прогнозування нових освітніх потреб; визначення перспективних напрямів розвитку ринку праці й змісту професійної діяльності  різних категорій працівників, модернізацію на цій основі змісту і форм навчання.

6.    Принцип актуалізації професійного досвіду і стимулювання творчості користувачів освітніх послуг – врахування можливостей та інтересів осіб, що накопичили значний професійний потенціал, який слід використовувати в навчальному процесі як вагомий чинник його організації, діалогового характеру взаємодії суб'єктів навчального процесу.

7.    Принцип поєднання особистісного і професійного розвитку осіб, що навчаються; врахування їх індивідуальних особливостей; визначення індивідуальних маршрутів професійного і особистісного зростання; розробка і реалізація адресних розвивальних програм.

8.    Принцип органічної єдності фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямований на модернізацію управління і діяльності навчальних закладів, підвищення якості освітніх послуг, задоволення загальнодержавних, галузевих і регіональних потреб.

9.    Принцип економічної доцільності діяльності передбачає дотримання правових, економічних і управлінських основ госпрозрахункової діяльності, спрямування науково-дослідної роботи колективу на надання високоякісних додаткових освітніх послуг із метою спрямування отриманих коштів на розвиток матеріально-технічної бази інституту, забезпечення цільової підтримки молодих учених, модернізацію навчального процесу і його науково-методичного забезпечення.

10.  Принцип громадсько-державного управління передбачає органічне поєднання тенденцій централізації і децентралізації; взаємодію з громадськими організаціями, демократизм, гласність, публічність управління.

11.  Принцип дотримання Європейської системи цінностей у змісті освіти, організації навчального процесу і управління (прозорість, демократичність, гуманність, міжкультурна толерантність, гнучкість, динамічність, повага до прав особистості, поєднання національних цінностей з загальнолюдськими тощо).

12.  Принцип автономії та самоврядування, які реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

       самостійно визначати форми навчання та форми організації навчального процесу;

       приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

       надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

       самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової, науково-дослідної, науково-методичної, навчальної та інноваційної діяльності;

       самостійно запроваджувати і припиняти спеціалізації, визначати їх зміст і програми вибіркових навчальних дисциплін;

       утворювати, реорганізовувати і припиняти відповідно до законодавства структурні підрозділи;

       приймати рішення про викладання однієї або декількох дисциплін іншими мовами, забезпечивши при цьому знання особами, які навчаються, відповідної навчальної дисципліни українською мовою;

       провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

       провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами в Україні та за кордоном;

       брати участь у роботі міжнародних проектів,  організацій;

       запроваджувати власну символіку та атрибутику;

       установлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників;

       звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у системі післядипломної освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у системі післядипломної освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

       користуватися земельними ділянками у порядку, встановленому законодавством України;

       провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України та статуту;

       розпоряджатися власними надходженнями, зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг слухачам та іншим фізичним і юридичним особам;

       відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;

       поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

       незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій;

       поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;

       гнучкості у реагуванні на суспільні зміни.

 

Пріоритетні завдання розвитку післядипломної педагогічної освіти

1.    Забезпечення неперервного фахового зростання педагогічних працівників і керівного складу в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти та інших установ соціальної сфери.

2.    Надання якісних освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності; місцевих органів управління освітою, науково-методичних установ, окремих осіб; проведення експертизи якості навчання та управління в закладах освіти різних типів і форм власності.

3.    Організація підготовки, спеціалізації, перепідготовки фахівців за окремими напрямами (менеджменту економіка освіти, педагогіка, психологія, окремі навчальні дисципліни тощо) та освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр).

4.    Організація стажування педагогічних, науково-педагогічних кадрів науково-методичних установ, закладів післядипломної освіти та вищих навчальних закладів.

5.    Забезпечення умов для поліфункціонального навчання, варіативної організації, індивідуалізації навчального процесу, запровадження дистанційного навчання.

6.    Розробка, апробація і впровадження нових технологій навчання.

7.    Інформатизація навчального процесу шляхом підготовки до використання інноваційних освітніх і управлінських технологій, які базуються на сучасних технічних засобах.

8.    Взаємодія з асоціаціями, творчими об'єднаннями педагогів, методичними і науковими центрами.

9.    Налагодження і здійснення співробітництва із зарубіжними партнерами.

10.  Поєднання навчального процесу з активними широкомасштабними науковими дослідженнями в галузі управління освітою та з проблем післядипломної освіти.

11.  Науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності закладів освіти.

12.  Мобілізація управлінських, кадрових, інформаційних, технологічних, фінансових ресурсів на вирішення актуальних проблем у галузі післядипломної освіти.

13.  Створення умов для фахового зростання педагогічних та науково-педагогічних працівників інституту, здійснення підтримки молодих науковців та методистів.

 


 

Напрями діяльності інституту:

       -  навчальний;

       -  науково-методичний;

       -  науковий;

       -  моніторингу та експертизи якості освіти;

       -  інформаційно-аналітичний;

       -  міжрегіональна та міжнародна діяльність;

       -  фінансово-господарський.

Напрями забезпечуються відповідною структурою РОІППО.

 

Навчальна діяльність:

1.    Підвищення кваліфікації, стажування педагогічних та інших працівників усіх категорій у системі дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти (у тому числі в групах на договірній основі).

2.    Підготовка резерву керівних кадрів у системі дошкільної, позашкільної, середньої та професійної освіти.

3.    Здійснення перепідготовки керівних та педагогічних кадрів із менеджменту організацій і адміністрування в освіті (перепідготовка спеціалістів на базі вищої освіти).

4.    Здійснення перепідготовки фахівців із корекційної освіти перепідготовка спеціалістів на базі вищої освіти.

5.    Підвищення кваліфікації фахівців галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» (на договірній основі).

6.    Організація і проведення курсів за програмами «Іntel® Навчання для майбутнього» та «Miсrosoft® Партнерство у навчанні» (у тому числі на договірній основі).

7.    Організація і проведення підвищення кваліфікації галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (на договірній основі).

8.    Розширення спектру спеціальностей перепідготовки фахівців на базі вищої освіти шляхом ліцензування магістратури 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010022 «Освітні вимірювання».

9.    У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» трансформація наявної перепідготовки спеціалістів у магістратуру спеціальностей 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» та 8.01010501 «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія».

10.  Упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

11.  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (на договірній основі).

12.  Проведення курсів з іноземних мов для населення (на договідній основі).

13.  Забезпечення підвищення якості освітніх послуг шляхом організації регламентованого доступу слухачів до електронних навчальних курсів, навчальних та наукових матеріалів, навчально-методичних матеріалів, цифрових інформаційних  ресурсів та продовження формування інформаційно-освітнього середовища дистанційного навчання інституту.

14.  Використання технологій дистанційного навчання при здійсненні перепідготовки фахівців із корекційної освіти та менеджменту організації і адміністрування в освіти.

15.  Створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогічних працівників області шляхом використання технологій дистанційного навчання.

16.  Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти  на основі впровадження гнучкої неперервної їх підготовки згідно з вимогами інноваційного розвитку освіти.

17.  Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до потреб реформування системи освіти.

18.  Модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації.

 

Науково-методична діяльність:

 

1.    Реалізація сформованого курсу щодо інноваційного розвитку інституту,  модернізації регіональної системи неперервної освіти педагогічних працівників, спрямованої на зростання їхньої професійної майстерності, створення системи освіти нового покоління відповідно до вимог часу, що забезпечує повноту реалізації функції якісної освіти, випереджувального загальноцивілізаційного розвитку людини, що перетворюється на провідний механізм відтворення суспільного інтелекту, науки і культури.

2.    Координація, вивчення діяльності та надання науково-методичної і практичної допомоги, консультацій методичним службам районних, міських методичних кабінетів, центрів, освітніх округів, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

3.    Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму керівників установ освіти та навчальних закладів, а саме: резерву керівних кадрів, новопризначених і досвідчених керівників у міжкурсовий період шляхом діяльності Школи резерву керівних кадрів, Школи керівників районних, міських шкіл новопризначеного керівника, Школи управлінської майстерності, творчої групи керівників спеціалізованих навчальних закладів, партнер-клубу «Європейська освіта» у межах Відкритого університету керівників освіти Рівненщини для модернізації регіональної системи управління навчальними закладами, розвитку державно-громадської моделі управління, створення нової інноваційної практики.

4.    Надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів в організації дошкільної освіти з питань формування адаптованої здоров’язбережувальної системи; оновлення змісту і запровадження новітніх педагогічних технологій; здійснення інноваційної діяльності, організації інклюзивного навчання. Підготовка науково-методичного забезпечення та рекомендацій для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

5.    Організація науково-методичного супроводу вчителів початкових класів в умовах нового стандарту та реформування початкової освіти, забезпечення мобільного інформування про зміни освітніх орієнтирів початкової освіти та надання практичних рекомендацій щодо їх впровадження. Проведення навчально-методичних заходів для педагогів, спрямованих на практичну реалізацію особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, викладання нововведеного предмета «Інформатика», впровадження у варіативну складову навчального плану початкової школи курсу «Уроки для стійкого розвитку», педагогічних технологій «Росток» та розвивального навчання за системою Ельконіна–Давидова, підтримки обдарованих дітей у межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (14 загальноосвітніх навчальних закладів області).

6.    Приведення у відповідність до вимог сучасного суспільства системи науково-методичної підготовки педагогічних працівників основної школи (5 – 11 класи) шляхом оновлення змісту, впровадження інноваційних форм навчання дорослих, модернізації методів і прийомів навчання; розроблення та апробація  інноваційних моделей професійного розвитку педагогів із метою впровадження компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого та технологічного підходів, передбачених у Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти. Підготовка вчителя до використання сучасних інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із діалогізацією навчання, гармонізуючим, здоров’язбережувальним  навчанням, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій, методик та інтерактивних форм навчання дітей, електронного контенту в умовах сучасних змін.

7.    Підготовка та проведення щорічних обласних турів конкурсу «Учитель року», конкурсів-ярмарків педагогічної творчості, Червневих методичних студій, методичного турніру «Моє покликання – методист» та інших фахових конкурсів із метою презентації науково-методичних надбань освітян, підтримки творчого зростання, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку освіти Рівненщини. Надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі у наступних етапах змагань.

8.   Реалізація програми та заходів Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої визнано інститут; завдань Рівненської регіональної школи новаторства за напрямами: школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів із теми «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу», школа новаторства керівних і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів із теми «Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів в умовах освітніх змін», школа новаторства керівних і педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів із теми «Сучасні підходи до формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу в умовах сталого розвитку», а також зональних шкіл новаторства, діяльність яких спрямована на підготовку педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, дитиноцентризму, власного творчого безперервного професійного зростання.

9.    Удосконалення системи управління організаційно-педагогічною діяльністю освітніх округів, науково-методичної роботи в опорних закладах освітніх округів, спрямованих на забезпечення якісної освіти дітей сільської місцевості, підвищення рівня допрофільної підготовки  та профільного навчання.

      Підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами для реалізації основних завдань та напрямів Концепції профільного навчання в старшій школі; методичний супровід профільного навчання, створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

10.  Створення регіональної системи інклюзивної освіти шляхом  розроблення ефективних моделей розвитку життєвої компетентності та інтеграції в суспільство дітей і молоді з особливими потребами, сучасного науково-методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти, створення системи надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, формування готовності вчителя до впровадження методик і технологій інклюзивного навчання.

       Оновлення системи фізичного виховання дітей та молоді з безпосереднім валеологічним супроводом усього процесу навчання і виховання дітей з різними фізичними та освітніми можливостями.

      Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів, досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу життя.

11.  Підвищення рівня організаційно-методичного супроводу педагогічних працівників для роботи з обдарованою молоддю, підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах. Розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, подальшого професійного зростання. Створення та забезпечення діяльності обласної учнівської Інтернет-школи. Розроблення індивідуальних методик організації навчання та соціалізації, проектування особистісно розвивального середовища обдарованих дітей і молоді.

12.  Побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді в регіоні, створення науково-методичного супроводу реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, Програми патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та реалізації плану заходів МОН України щодо посилення національно-патріотичного виховання учнівської молоді; реалізації в освітніх програмах патріотичної складової, ідеї родиноцентризму, посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, розширення можливості впливу родин учнів на навчально-виховний процес. Розроблення критеріїв оцінювання якості і результативності виховної діяльності навчальних закладів; програми превентивного виховання дітей і молоді в системі освіти. Формування ефективної та дієвої системи профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та безпритульності.

13.  Модернізація діяльності психологічної служби регіону, в тому числі психолого-педагогічного супроводу системи формування професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в умовах гуманізації та демократизації освітнього процесу.

14.  Створення програмно-методичного забезпечення системи позашкільної освіти шляхом підготовки і апробації авторських навчальних програм, методичних рекомендацій тощо;  використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості. Реалізація сучасних технологій для забезпечення випереджувального характеру професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.

15.  Забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов.

16.  Забезпечення якісного науково-методичного супроводу діяльності 59 обласних базових навчальних закладів, авторських творчих майстерень  з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти, шкіл молодого вчителя та інших методичних структурних підрозділів. Запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема: центрів педагогічної майстерності, авторських технологічних майстерень, відкритих університетів і віртуальних шкіл, регіонального центру дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, тренінгів, проектних технологій тощо.

17.  Підготовка методичних рекомендацій, науково-методичних, навчально-методичних та інших розробок у галузі освіти, що відображають сучасні тенденції вдосконалення системи роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів як науково-методичних установ, основні напрями їх діяльності; інноваційні форми освіти дорослих та дітей, інформаційно-комунікаційні технології навчання керівних та педагогічних працівників у міжатестаційний період; шляхи реалізації державних освітніх стандартів, підготовки педагогічних працівників до роботи за новими навчальними програмами та підручниками, до впровадження профільного навчання, інклюзивної освіти, здійснення наукової та дослідно-експериментальної роботи, участі у різного рівня програмах і проектах.

18.  Надання освітніх експертних, видавничих, iнформацiйних та інших послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності, місцевих органів управління освітою, науково-методичних установ, окремих осіб. Здійснення виробничо-комерцiйної дiяльностi з метою розвитку закладу, покращення умов праці та навчання суб’єктів навчального процесу.

 

Наукова діяльність:

1.    Розширення співпраці  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  здійснення дослідження в рамках спільної Науково-дослідної лабораторії  психології професіоналізму.

2.    Продовження співпраці з інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, здійснення дослідження в рамках Науково-дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій.

3.    Розробка та створення організаційно-педагогічних умов для запровадження випереджувальної післядипломної освіти на засадах сталості та на основі стратегічних змін

4.    Створення методики та дослідження професійного розвитку педагога упродовж життя. 

5.    Проведення інституційного експерименту з проблем методики освіти дорослих.

6.    Надання статусу науково-дослідних лабораторіям інституту та  об’єднання їх  за двома напрямами досліджень: новатики післядипломної освіти та  педагогічних  технологій.

7.    Формування та координація замовлень на  науково-педагогічні дослідження з  галузей знань та здійснення державно-громадської експертизи перебігу експериментів  всеукраїнського та  регіонального  рівнів.

8.    Підвищення наукового потенціалу викладачів, закріплення їх за інноваційними навчальними закладами для науково-методичних розробок, створення педагогічних майданчиків, шкіл-лабораторій.

9.    Перевірка ідей визначних науковців та відомих педагогів у сучасній інноваційній освіті в умовах діяльності обсерваторії педінновацій та створення парку педагогічних ідей та інновацій.

 

 

Моніторинг та експертиза якості освіти:

1.    Координація діяльності відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, районних, міських методичних кабінетів  із питань моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання, підготовка методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів та керівників навчальних закладів до проведення моніторингових досліджень та експертизи якості освіти, .

2.    Організація та координація методичних заходів із питань моніторингу, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання.

3.    Модернізація системи експертизи якості профільного навчання на основі компетентнісного підходу.

4.    Підготовка педагогічних працівників до участі випускників системи загальної середньої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні.

5.    Модернізація діяльності обласної школи експертів (за напрямами діяльності).

6.    Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних моніторингових досліджень.

7.    Підготовка аналітичних матеріалів про стан освіти в регіоні, рівень її відповідності вимогам державного стандарту освітнього,  інформування органів управління освітою та громадськості про результати моніторингових досліджень якості освіти, експертизи якості освіти;

8.    Підготовка рекомендацій, пропозицій для органів управління освітою щодо підвищення якості загальної середньої освіти, усунення негативних тенденцій тощо.

9.    Забезпечення організаційно-методичного супроводу проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області.

 

 Інформаційно-аналітична діяльність:

1.    Надання інформаційних послуг закладам системи безперервної освіти та педагогічним працівникам.

2.    Забезпечення контролю за виконанням структурними підрозділами РОІППО планів роботи та рішень колегії, заходів управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

3.    Надання необхідної інформації  управлінням, відділам освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення.

4.    Збір інформації від управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,  її узагальнення та аналіз.

5.    Контроль за веденням банків даних.

6.    Підготовка планових і поточних аналітичних матеріалів.

7.    Навчально-методичне та програмне забезпечення шкільних курсів: проведення апробацій нових програм, підручників, тестів, курсів, спецкурсів.

8.    Упровадження нових інформаційних технологій у процес навчання та  самопідготовки вчителів і учнів.

9.    Методичний супровід комп'ютеризації ЗНЗ, інформатизації навчально-виховного процесу та процесу управління.

10.  Створення регіональних комп'ютерних баз даних нормативно-правового забезпечення, навчально-методичної літератури і періодики з інформатики та інформаційних технологій навчання.

11.  Науково-методична підтримка розробки та застосування інформаційних технологій навчання.

12.  Удосконалення функціонування інформаційно-освітнього середовища у регіоні на базах веб-ресурсів порталу «Освіта Рівненщини» та сайту РОІППО.

13.  Забезпечення комунікацій віртуальних методичних спільнот.

14.  Видання наукового журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (свідоцтво про реєстрацію РВ №545/98 – ПР від 01.12.2009 р.); журналів «Фізика для фізиків», «Віхи століть», інформаційних вісників «Методист» та моніторингу якості освіти, вісників науково-дослідницьких лабораторій.

 

Міжрегіональна та міжнародна діяльність:

1.    Партнерська взаємодія із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами системи вищої та загальної середньої освіти на регіональному та міжнародному рівнях.

2.    Участь у міжнародних програмах та проектах «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні», Inservice Teacher Professional Development, «Школи: партнери майбутнього» (Schulen Partnerder Zukunft», PASCH (Україна-Німеччина), «eTwinning Plus» та інших, спрямованих на євроінтеграцію України.

3.    Розвиток українсько-польських стосунків між ВНЗ та Осередками  розвитку освіти.

4.    Реалізація спільних проектів щодо підтримки та покращення викладання іноземних мов, використовуючи співпрацю з іноземними та українськими установами та організаціями.

5.    Участь у програмах та проектах, спрямованих на євроінтеграцію України, покращення якості освіти, у тому числі у Проекті Європейського Союзу «Нео – Національний Еразмус+ Офіс в Україні». 

 

 

Фінансуво-господарська діяльність:

      Фінансування Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснюється за наступними напрямами:

       КТКВК 070701«Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)» - видатки, пов’язані з виконанням основних функцій інституту, в тому числі господарське утримання.

       КТКВК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки спрямовуються на організацію та проведення олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, відбірково-тренувальних зборів.

       По КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг»  заплановані видатки на забезпечення поточних потреб  інституту, в тому числі  придбання комплектуючих до технічних засобів, поточний ремонт аудиторного фонду, обладнання, придбання ліцензійного програмного забезпечення. Зростання поточних видатків пов’язано із зростанням вартості комунальних послуг (6 % відносно потреби 2014 року).

       При плануванні капітальних видатків враховано потребу в проведенні реконструкції приміщення інституту, оскільки певні його частини прийшли в непридатність, придбання комп’ютерного класу та поповнення бібліотечного фонду інституту.

       Надання платних послуг (здійснення перепідготовки спеціалістів) за 2 напрямами: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», ліцензований обсяг 25 чол.; «Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія», ліцензований обсяг 25 чол. та підвищення фахівців галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

       Розширення спектру платних послуг, які надаються Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, зокрема:

       проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічним працівникам, установ не підпорядкованих управлінню освіти і науки, на договірних умовах, а також понад замовлення управління;
       ліцензування навчання магістрів (здійснення перепідготовки) за напрямом «Освітні вимірювання»;
       проведення майстер-класів та тренінгів з актуальних питань розвитку освіти;
       проведення заходів Всеукраїнського рівня з вивчення проблемних питань в галузі освіти.

      Розширення спектру платних послуг дасть змогу зменшити видатки інституту за рахунок коштів обласного бюджету.

  • 12.01.2015
До списку новин