Новини інституту

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Рівненський ОІППО як вищий навчальний заклад упродовж 2015-2016 навчального року забезпечував готовність керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти Рівненщини до професійного зростання в умовах реформування освітньої галузі, працював над створенням ефективної гнучкої системи безперервної освіти педагогів.

Інститут здійснював підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних кадрів області за напрямом «Освітня діяльність». Навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснювалося за 91 ліцензованою програмою за очною та дистанційною формами навчання (відповідно до нових державних стандартів освіти у минулому навчальному році було проліцензовано 22 навчальні програми).

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників пройшли 6702 педагоги області при плані 6253, що становить 107,1 %. З урахуванням потреб проведено курси для вчителів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами за індивідуальною формою навчання, а також для вчителів інформатики, які викладають предмет «Інформатика» у початковій школі. За дистанційною формою навчання організовано та проведено курси підвищення кваліфікації з різних напрямів педагогічної діяльності (54 групи). На допомогу вчителям сформовано інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання «Сайт дистанційної освіти РОІППО» (http://roippo.rv.ua/) і  розміщено  на ньому електронні навчальні курси (37 напрямів).

Здійснювалася перепідготовка спеціалістів за 2 спеціальностями: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» за спеціалізацією «Менеджмент освіти» та «Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія». Ліцензований обсяг по 25 осіб заочної форми навчання виконаний повністю. Вказані вище спеціальності акредитовано, заклад уведено в Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Діяльність інституту спрямовувалася на науково-методичний супровід педагогічних працівників та науково-методичне забезпечення навчальних закладів, реалізацію оновленого змісту освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, реалізацію освітніх проектів та програм. Акцент було зроблено на реалізацію моделі відкритої мережевої взаємодії науково-методичних служб регіону з урахуванням сучасних змін у напрямі децентралізації, адже діяльність методичних служб сьогодні не лише компенсує прогалини базової підготовки педагогічних кадрів, але постійно й систематично оновлює набутий ними досвід та сприяє розвитку й саморозвитку особистості, вихованню людини інноваційного типу мислення та культури. Продовжено науково-методичний супровід розвитку професіоналізму педагога в умовах створення та апробації багаторівневої системи науково-методичної роботи, реалізації моделей громадсько-активних шкіл, упровадження технології та моделі особистісно зорієнтованого уроку, забезпечення реалізації компетентнісного підходу як засобу підвищення якості освіти, cтворення системи науково-методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами використання виховного потенціалу навчальних предметів, формування єдиної регіональної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

У центрі уваги дошкільної освіти – забезпечення науково-методичного супроводу нових моделей дошкільних навчальних закладів, запровадження ефективних нових форм її організації в умовах експериментальної діяльності, реалізація парціальної програми з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку  "Україна – моя Батьківщина", впровадження сучасних  педагогічних, здоров’язбережувальних та ІКТ-технологій, розробка методичних рекомендацій щодо визначення  рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

У системі початкової освіти ставився акцент на реалізації сучасних підходів, зокрема: особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного; формуванні ключових і предметних компетентностей молодших школярів як бази для успішного навчання в основній школі; формуванні культури спілкування та співпраці у різних видах діяльності і формах навчальної взаємодії, здатності до соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Для забезпечення міжпредметної інтеграції та практичної спрямованості урізноманітнювалися організаційні форми навчання (інтегровані заняття, практична робота, міні-дослідження, екскурсії, навчальні проекти, у тому числі екологічні і соціокультурні акції тощо), запроваджувалися інтегровані курси. На допомогу педагогам у цьому плані підготовлено посібники з актуальних питань навчання: «Компетентнісні завдання з предметів початкової школи (електронний посібник)», «Матриця сучасного уроку в початковій школі» (посібник для молодих учителів), «Організація навчання обдарованих учнів у процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Педагогічна підтримка, навчання та розвиток обдарованих учнів у процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Оскільки відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти у навчальний процес впроваджується інформатика з 2 класу, здійснювався її науково-методичний супровід та передбачалися заходи, що сприяли підвищенню фахової компетентності вчителя. Продовжено впровадження інноваційних технологій та проектів, які дозволяють сформувати базові компетенції людини ХХІ століття, а саме: «Росток», розвивальне навчання Ельконіна-Давидова, проект «Інтелект України».

У центрі уваги працівників закладу була інклюзивна освіта, створення системи надання освітніх послуг дітям із особливими освітніми потребами, здійснення науково-методичного супроводу та формування готовності педагогічних кадрів до роботи з такими дітьми. Інститут продовжував залишатися базовим закладом всеукраїнського рівня з інклюзивної освіти. У цьому плані забезпечено надання відповідних методичних консультацій, практичних рекомендацій учителям, асистентам учителя, батькам дітей з особливими освітніми потребами; проведено низку онлайн заходів для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують питання інклюзивної освіти, для асистентів учителів та вчителів інклюзивних класів, а також для директорів навчальних закладів із проблем упровадження та розвитку інклюзивного навчання.

У практику роботи інтернатних закладів упроваджувалися нові освітні технології для підготовки соціально адаптованого випускника, нові методики загальної та спеціальної освіти, здійснювався науково-методичний супровід формування нового мислення, сучасного світогляду педагогів у роботі з вихованцями інтернатних закладів, запроваджувалися ефективні форми роботи щодо підвищення рівня психолого-педагогічної культури та професійної майстерності.

Пріоритетна роль у здійсненні науково-методичного супроводу організації виховного простору області відведена реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Із цією метою було проведено низку методичних заходів, зокрема: щорічну методичну сесію для методистів із виховної роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів «Національно-патріотичне виховання особистості в світлі діяльності дитячих громадських організацій та учнівського самоврядування», серію тренінгів для заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників навчальних закладів «Сучасне патріотичне виховання у дитячих громадських організаціях та органах учнівського самоврядування навчальних закладів», організовано діяльність віртуальної лабораторії національно-патріотичного виховання учнівської молоді «Сучасне національно-патріотичне виховання у школах Рівненщини: теорія, методика, досвід», підготовлено до використання посібники «Азбука виховних форм та технологій національно-патріотичного виховання» та «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді».

Актуальним залишалося питання методичного забезпечення реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, розробленої на виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Методистами інституту підготовлено посібники: «Національне виховання учнів: регіональний аспект» (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) у трьох частинах, «Національне виховання учнівської молоді (формування ціннісного ставлення особистості до природи)», «Національне виховання учнів: регіональний аспект (із досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області щодо формування ціннісного ставлення особистості до себе)», «Національне виховання учнів: регіональний аспект (формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва). «Національне виховання учнів: регіональний аспект (формування ціннісного ставлення особистості до праці), а також проведено низку майстер-класів «Виховна система школи», здійснено моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості до суспільства та держави, історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, до себе, природи, праці та мистецтва у навчальних закладах області, організовано на базі Рівненського районного методичного кабінету діяльність обласної Школи педагогічного досвіду з проблеми «Система методичного забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 н. р.» (автор досвіду Шевчук О. М., методист з виховної роботи).

Суттєво розширилися спектр цільової аудиторії та тематика навчально-методичних, просвітницьких заходів тренінгового центру інституту «Рівний-рівному» у Рівному». Увагу акцентовано на впровадженні соціально-педагогічної технології протидії торгівлі людьми, основою якої є програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»; підготовці педагогів до діяльності у класних колективах загальноосвітніх навчальних закладів області щодо формування ціннісних ставлень особистості до себе та до сім’ї, родини, людей за програмою «Сімейні цінності», оволодінні соціальними навичками за матеріалами спецкурсу «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі».

Значна увага приділялася консультативній та просвітницькій роботі щодо формування навичок здорового способу життя учнівської молоді, реалізації програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та регіональній стратегії освіти в інтересах стійкого розвитку засобами «Уроків для сталого розвитку: як організувати позакласну роботу учнів основної школи».

У зв’язку із складним військово-політичним становищем в Україні особлива увага приділялася науково-методичному забезпеченню предмета «Захист Вітчизни» у 10-11 класах та підготовці вчителів, підвищенню їх професійного рівня під час навчальних семінарів із питань сучасної допризовної підготовки юнаків, основ медичних знань, основ цивільного захисту населення та психологічної підготовки, проведення профорієнтаційної роботи та участі у військово-патріотичному вихованні тощо.

Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти сприяла діяльність 59 обласних базових навчальних закладів з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти. Упродовж року проведено понад 300 різноманітних за тематикою, змістом та формою науково-методичних заходів, у яких взяли участь понад 3 тис. педагогічних працівників Інститут забезпечував діяльність 17 авторських творчих майстерень учителів, за результатами роботи яких розроблені електронні та друковані науково-методичні та навчальні посібники; започатковано діяльність 5 нових обласних авторських творчих майстерень учителів.

Підвищення якості освіти в області відбувається шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій. В інформаційно-освітньому середовищі області, основою якого є веб-портал «Освіта Рівненщини», запроваджувалися мережеві технології взаємодії між педагогічними, методичними працівниками, керівниками навчальних закладів та працівниками інституту. На його ресурсах продовжували функціонувати 36 методичних та близько 250 педагогічних мережевих спільнот; 5 інтернет-шкіл для педагогів ЗНЗ та працівників районних методичних структурних підрозділів, віртуальна лабораторія з національно-патріотичного виховання учнівської молоді, розміщено 165 відеофільмів навчального та презентаційного змісту, медіатека наукових розробок, посібників, матеріалів з інклюзивної освіти, електронних книг, педагогічного досвіду освітян області, зразків курсових проектів тощо.

Із використанням системи відеоконференцій веб-порталу «Освіта Рівненщини» впродовж року проведено близько 60 тематичних онлайн-заходів: вебінари, онлайн-наради, «круглі столи», педагогічні вітальні, засідання творчих груп та педагогічних майстерень. Інструментарій інформаційно-освітнього середовища системи освіти регіону дозволив провести науково-практичні заходи із залученням науковців та практиків області й України, що сприяло обміну всеукраїнським педагогічним досвідом.

На базі Рівненського ОІППО як базового закладу Всеукраїнської школи новаторства  проведено інтернет-форум X Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти із теми «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті Закону України «Про освіту». У форумі взяли участь 99 науково-педагогічних і педагогічних працівників із тринадцяти областей України та м. Києва, які висвітлювали та обговорювали питання дисемінації досвіду Всеукраїнської школи новаторства як чинника професійного розвитку педагогічних працівників, модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, інноваційних підходів до управління начальними закладами в умовах демократизації; змісту і форм науково-методичного супроводу педагогів в умовах децентралізації, створення іміджу креативного освітнього закладу, пріоритетних напрямів інноваційної освітньої діяльності, інноваційного перезавантаження української післядипломної освіти.

Інститутом здійснювався науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності. Із метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних напрацювань педагогічних працівників проведено ХІІІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості,  на який було подано 403 методичні розробки в десяти номінаціях: «Етика», «Біологія, екологія», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Хімія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво». Матеріали конкурсу-ярмарку розміщені на сайті інституту, що дасть можливість педагогічним працівникам використовувати їх у практичній діяльності.

Із метою популяризації власного педагогічного досвіду 65 педагогів області взяли участь у другому (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях: «Математика», «Історія», «Англійська мова», «Захист Вітчизни». За підсумками третього етапу обласного туру першість у Конкурсі здобули: Бережнюк Роман Миколайович, учитель Рівненської класичної гімназії «Престиж» Рівненської міської ради, у номінації «Математика»; Пилипович Тарас Васильович, учитель Рівненської гімназії «Гармонія», у номінації «Історія»; Солімчук Катерина Миколаївна, вчитель  Рівненської класичної гімназії «Престиж», у номінації «Англійська мова»; Гапанчак Сергій Борисович, учитель Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 15, у номінації «Захист Вітчизни». За результатами третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» лауреатом Конкурсу став Гапанчак С. Б., учитель Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 15, здобувши ІІ місце в номінації «Захист Вітчизни»; дипломантами Конкурсу визнано Солімчук К. М., вчителя  Рівненської класичної гімназії «Престиж», у номінації «Англійська мова» та Пилиповича Т. В., учителя Рівненської гімназії «Гармонія», в номінації «Історія».

Для підтримки творчої діяльності методистів інституту та районних, міських методичних кабінетів із питань організації психологічної служби та соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю проведено обласний тур ІV Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» та подано матеріали на заключний всеукраїнський етап, переможцем якого визначено Бернаду Ірину Анатоліївну, методиста Костопільського районного методичного кабінету, яка посіла ІІІ місце згідно з рішенням ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року», в якому взяло участь 45 класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Переможцями обласного етапу Конкурсу стали Гнатюк Наталія Володимирівна, класний керівник Дядьковицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рівненської районної ради у номінації «Класний керівник 10-11 класів», Шумейко Людмила Валеріївна, класний керівник Млинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 у номінації «Класний керівник 8-9 класів» та Білецька Наталія Йосипівна, класний керівник Корецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 у номінації «Класний керівник 5 – 7 класів».

Інститутом здійснювався методичний супровід участі Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 у Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної майстерності», яка стала переможцем у номінації «Галерея інноваційного пошуку». Проводилася робота щодо залучення педагогів області до участі у всеукраїнських конкурсах фахової майстерності «Соняшник-учитель» (українська мова та література), «Геліантус-учитель» (фізика, хімія, біологія, географія) та «Колосок-учитель» (природничі дисципліни).

Проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», у якому взяли участь 20 керівників гуртків із 12 районів та міст області: Березнівського, Дубенського, Корецького, Костопільського, Млинівського, Острозького, Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського, міст Дубна,  Рівного. Учасники презентували досвід професійної діяльності за еколого-натуралістичним напрямом у номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», «Керівник екологічного гуртка»; художньо-естетичним напрямом у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва»; дослідницько-експериментальним напрямом наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (секції «Фольклористика», «Мистецтвознавство»). Переможцями обласного етапу конкурсу стали педагоги: Юркевич І. Т., керівник гуртка обласного комунального ПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді», Дибач Т. А., керівник гуртка обласного комунального ПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді», Куроченко І. І., керівник Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, Дужук С. А., керівник гуртка комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, Андриїшин О. Г., керівник гуртка Радивилівського районного Будинку школяра. Презентований досвід роботи педагогів засвідчив їхні значні здобутки, спрямовані на формування пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентностей вихованців.

Проведено І етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти. Переможцями конкурсу в категорії «Навчальні програми» визнані керівники гуртків комунального ПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді»: Рудик А. В., канд. техн. наук, доцент, Пінчук О. Л., канд. техн. наук, Семещук І. Л., канд. пед. наук, доцент,  Галатюк Ю. М., канд. пед. наук, професор, Пікула М. В., а також  Галатюк Т. Ю., вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6, Тарасюк В. В., керівник гуртка, Хилько Л. С., методист Рівненського міського центру творчості учнівської молоді. У категорії «Навчальна література» переможцями стали: Пінчук О. Л., канд. техн. наук, керівник гуртків Обласного комунального ПНЗ «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді», Герасімов Є. Г., канд. техн. наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування, Коробчук В. М., керівник гуртка Гощанського районного центру дітей, юнацтва та молоді, Колісніченко І. А., методист комунального закладу «Районний Будинок учнівської молоді» Дубенської районної ради, Чубаєвська В. В., керівник гуртка Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва, Винокур Н. Є., методист, Михальчук А. В., керівник гуртків Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, Ярмольчук Л. В., методист, Шульган О. Ю., керівник гуртків Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних технологій. Подані на конкурс роботи засвідчили прагнення та вміння педагогів використовувати якісне навчально-методичне забезпечення у практичній діяльності.

24 педагоги Рівненщини стали лауреатами конкурсу «Панорама творчих уроків – 2015» із теми «Я – віртуоз у викладанні предмета».

Організовано і проведено V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», ініційований Інститутом педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України. Теоретичний аспект проблемної теми фестивалю – "Учень у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання" – обговорювався на засіданні громадської ради та під час роботи ОЗОНівських студій. Практична частина заходу (уроки) проходила на базі КЗ "Школа-інтернат II-III ступенів "Рівненський обласний ліцей". Учасники фестивалю працювали над пошуками шляхів подолання відчуженості учня від навчання, забезпечення активної участі його у навчально-виховному процесі, визначенням ефективних методик і технологій упровадження ідей особистісно зорієнтованого навчання, подальших перспектив його реалізації. 

Інститутом започатковано обласний форум молодих педагогів із метою підтримки й допомоги молодим спеціалістам у період професійної адаптації. На першому засіданні розкрито проблеми сучасного уроку, технології підготовки основних етапів проектування уроку в контексті нових освітніх стандартів, складових ІКТ-підтримки молодого педагога, особливостей проведення уроку у системі особистісно зорієнтованого та розвивального навчання, виховних аспектів сучасного уроку та демонстрування електронного конструктора уроку.

Результативною була робота Рівненської регіональної школи новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (РРШН), яка функціонувала за напрямами: 1) школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів із теми «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу»; 2) школа новаторства керівних і педагогічних працівників загальної середньої освіти з теми «Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів в умовах освітніх змін»; 3) школа новаторства керівних і педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів із теми «Cучасні підходи до формування освітнього потенціалу позашкільного навчального закладу в умовах сталого розвитку».

Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму освітян області шляхом неформального навчання дорослих створено три (Північну, Центральну та Південну) зональні школи новаторства. Реалізацію мети, завдань зональних шкіл новаторства забезпечують базові навчальні заклади відповідних напрямів. Матеріали Школи, що презентують досвід роботи, розміщені в банку даних новаторського досвіду. Організаційно-методичними формами діяльності РРШН та ЗШН були педагогічні студії, форуми, науково-практичні конференції, конкурси-ярмарки педагогічних напрацювань, семінари, майстер-класи, тренінги, «круглі столи», марафон педагогічних ситуацій «Я – тобі, ти – мені», рекламний калейдоскоп «Ефективні форми науково-методичної роботи» та інші. Такі форми роботи дозволили мотивувати кращих педагогів, які стають носіями реформи, промоутерами кращих методик і технологій навчання, допоможуть педагогам пройти зовнішню добровільну сертифікацію. На сайті інституту презентовано діяльність віртуальної лабораторії Рівненської РШН, створено рубрику «Педагоги-новатори Рівненщини», функціонує консультаційна кімната Рівненської РШН, розміщено матеріали засідань зональних шкіл новаторства.

Результативним є Відкритий університет методиста, у межах якого функціонували такі форми роботи, як: Школа новопризначеного завідувача та методиста районного, міського методичного кабінету, центру; Школа педагогічного досвіду; Школа методичної майстерності працівників районного, міського методичного кабінету, центру; Школи технологічної майстерності; проведено майстер-класи для завідувачів та методистів районного, міського методичного кабінету, центру; теоретичні та практичні навчальні семінари, творчі групи тощо. На засіданнях обговорювалися питання вдосконалення  системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основи реалізації державних освітніх стандартів, визначалися напрями такої взаємодії в умовах  реформування освітньої галузі.

Ефективною була діяльність Відкритого університету керівників освіти Рівненщини як консорціуму обласних методичних структур керівників освітніх організацій, який оптимально об’єднував проблемний семінар директорів загальноосвітніх шкіл, творчу групу керівників спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, три школи (управлінської майстерності, керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху», шкіл резерву керівних кадрів «Мій шанс»), партнер-клуб «Європейська освіта» та ін. У складі ВУКОРу функціонувала Школа новаторства керівних і педагогічних працівників ЗНЗ, у межах якої презентовано здійснення проекту Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» «Розвиток громад в Україні шляхом упровадження Програми «Школа як осередок розвитку громади» на Рівненщині – одній із трьох відібраних за конкурсом областей України. Чотири пілотні ЗНЗ регіону розробили й успішно реалізували шкільні проекти на засадах співфінансування, стали ресурсними центрами для місцевих громад і надають підтримку іншим школам для впровадження та поширення моделі громадсько-активної школи. Також за участю ВУКОРу здійснювався міжрегіональний проект «РіД (Рівненщина і Донеччина): будуємо разом «Школу радості», підпорядкований вивченню і використанню педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського для розбудови сучасної української школи. У межах проекту працював інтернет-клуб директорів ЗНЗ «Нащадки спадщини В. О. Сухомлинського». Така цілеспрямована робота ВУКОРу й методичних установ підвищує ефективність та якість управління, навчання і виховання, формує і розвиває інтелектуальну, творчу, конкурентоспроможну особистість керівника як організатора педагогічного процесу.

Особливістю координації науково-педагогічних досліджень в області стала наукова робота інституту в межах 11 експериментів та одного науково-педагогічного проекту всеукраїнського рівня, в яких брали участь 54 навчальні заклади, в 4 експериментах та одному проекті регіонального рівня і 2 експериментах інституційного рівня брали участь понад 60 навчальних закладів та установ освіти.

Продовжено реалізацію науково-дослідної теми «Науково-методичні засади професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти», зокрема кафедрами розроблено та апробовано універсальну характеристику професійного розвитку працівників на шляху до якісної освіти, здійснено векторний аналіз професійного розвитку вчителя щодо використання сучасних педагогічних технологій та апробовано модель інформаційно-освітнього середовища випереджувальної освіти, виокремлено механізми прогнозування розвитку навчального закладу на основі освітньої прогностики, а також розроблено концептуальні ідеї стратегії післядипломної освіти України в умовах євроінтеграції  і стратегію розвитку інституту як комунального вищого навчального закладу освіти дорослих, підготовлено та видано науковий посібник «Стратегія післядипломної освіти: передбачення і реальність».

Проведено всеукраїнські науково-практичні конференції із проблем: «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи», «Педагогічне проектування моделі компетентного випускника школи естетичної культури», «Психолого-педагогічні особливості формування професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми» (у рамках співпраці з Інститутом обдарованої дитини НАПН України), «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, культура» (у рамках співпраці з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності) тощо.

Укладено угоди про наукове співробітництво, розроблено та затверджено положення  про спільні науково-дослідні лабораторії, які діють на громадських засадах. Спільно з Університетом менеджменту освіти відкрито НДЛ психології професіоналізму (розроблено програму дослідження з теми «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти». Спільно з Інститутом модернізації  змісту освіти МОН України розпочала дослідження НДЛ інноваційних виховних технологій (розроблено та затверджено програму дослідження з теми «Теоретико-методологічні засади розвитку виховної системи української школи в умовах європейської орієнтації освіти», на базі Семидубського аграрного ліцею проведено теоретико-методологічний семінар «Теоретико-практичні засади розвитку української школи засобами виховання ціннісного ставлення до праці»).

У рамках угоди про наукове співробітництво з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» розробляються такі теми науково-дослідної роботи: «Психолого-педагогічна  підготовка конкурентоспроможного фахівця в умовах післядипломної освіти», «Теореотико-методичні засади проектування технологій  навчання у системі відкритої післядипломної педагогічної освіти», «Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій».

Продовжується співпраця з лабораторією консалтингу дошкільної освіти та центром інновацій Рівненського державного гуманітарного університету, проведено спільне засідання обсерваторії педінновацій із метою апробації та поширення ідей Марії Монтессорі.

Завершено дослідження проблемних лабораторій: 1) інклюзивної освіти (створено модель підготовки педагогів до інклюзивного навчання, розроблено положення та створено навчально-практичні центри на базі Клеванської та Мізоцької шкіл-інтернатів за відповідними нозологіями та моделі інклюзивного навчання; 2) навчального полілінгвізму (створено дидактичну модель полілінгвального навчання учнів та підготовлено науково обґрунтовані рекомендації щодо навчання учнів кільком мовам, проведено міжвузівську науково-практичну конференцію «Формування полілінгвального світогляду особистості в умовах реалізації міжкультурної комунікації»); 3) акмеології освіти (розроблено модель педагога-акмеолога та науково-методичні рекомендації акмеологічного супроводу особистості від раннього дитинства, модель акмеологічного уроку); 4) пропедевтики іноземних мов (апробовано освітню програму наступності вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та початковій школі); 5) модернізації початкової освіти (за наслідками впровадження пошуково-педагогічних проектів «Росток» та «Інтелект України» в умовах реформування освіти проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи») тощо. Завершено інституційне дослідження тимчасового науково-дослідного колективу із розробки інноваційних виховних технологій класного керівника, результати якого презентовано під час регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року". Розроблено та впроваджено моделі школи здоров’я повного дня на базі ЗОШ № 4». Продовжуються дослідження тимчасових науково-дослідних колективів із проблеми гуманізації взаємодії вчителя та учнів на базі 19 ЗНЗ області, а також із формування життєствердного образу світу молодшого школяра на засадах освіти для сталого розвитку на базі 8 шкіл.

Серед пріоритетів наукової діяльності – участь у нових освітніх програмах і проектах (STEM-освіта, розвиток методологічної культури вчителя «Філологічний олімп»); у дослідно-експериментальній роботі з проблем розроблення варіативних моделей комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу та моделі «Безпека здоров’я людини»;  у проекті «Розвиток мислення молодших школярів»  тощо.

Проведено 6 моніторингових досліджень якості освіти, в тому числі 3 регіональні дослідження з проблем відповідності результатів державної підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови, математики, історії України за підсумками 2015 – 2016 навчального року;  позакласної та позашкільної роботи, превентивної освіти. Проведено роботу з організації ЗНО (громадські слухання, прес-конференції, виступи на радіо та телебаченні, поширення друкованої продукції, інформаційна підтримка сімнадцяти форумів, пробне ЗНО, реєстрація учасників), та експертизи якості освіти, до процедур якої задіяно понад дві тисячі експертів за 6 напрямами: експертиза електронних версій підручників, навчальної літератури, електронних засобів навчального призначення, тестових завдань та підготовка експертів для визначення порогового балу «склав/не склав».

Оскільки 2016-й рік оголошено роком англійської мови в Україні, на сайті інституту створено інформаційну сторінку про заходи та конкурси, що проводяться  за сприяння МОН України і міжнародних партнерів, обласні семінари , вебінари, олімпіади, фахові конкурси.

Здійснено науково-методичний супровід ЗНЗ Рівненщини щодо участі у навчальній програмі Європейського Союзу «Е-Twinning Plus» та участі у проектах, які узгоджуються з національною програмою вивчення та популяризації іноземних мов «Go Global». Налагоджено співпрацю з міжнародними освітніми організаціями та інституціями, зокрема: Корпусом Миру США в Україні, Американською Радою по співробітництву у галузі освіти та вивчення мов, ресурсними центрами викладання англійської мови Британської Ради у м. Києві, британськими видавництвами Oxford University Press, Pearson Education, Express Publishing, Macmillan Education, MM Publications; Міжнародною асоціацією вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), асоціацією викладачів англійської мови України TESOL-Ukraine, асоціацією Українських Германістів, Гете-інститутом в Україні, РОО «Французький альянс».

Інститут є активним учасником міжнародних проектів, а саме: «Освіта для сталого розвитку в дії» у партнерстві з організацією «Global Action Plan» за підтримки уряду Королівства Швеції; польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3»; польсько-українського проекту у рамках реалізації угоди про співробітництво в галузі освіти і науки між Рівненською ОДА, Гуманітарною академією імені Алєксандра Гейштора Республіки Польща, Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським ОІППО. Спільно з представниками міжнародних інституцій проведено низку заходів: тиждень підвищення кваліфікації вчителів німецької мови в рамках проекту GIDELFO (за підтримки Гете-інституту); семінари (за участю старшого методиста міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, за участю тренера  видавництва «Oxford University Press» (Велика Британія). 17 учителів англійської мови стали фіналістами програми «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та американського країнознавства», що надало їм можливість пройти навчання у державних університетах США, ознайомитися з американською системою освіти, підвищити мовний і фаховий рівень. За сприяння  інституту педагоги та учні брали участь у міжнародних програмах і проектах, зокрема: «Міжнародні сертифікати з німецької мови для школярів», «Intel®. Навчання для майбутнього», «Microsoft®. «Партнерство у навчанні», Inservice Teacher Professional Development, «Школи: партнери майбутнього» (Schulen Partnerder Zukunft», PASCH (Україна-Німеччина) та інших, спрямованих на євроінтеграцію України, проекті Європейського Союзу «Нео-Національний Еразмус+Офіс в Україні». 

У межах регіональної та міжнародної співпраці підписано угоди про співпрацю з Європейським інститутом подальшої освіти (Словацька Республіка) та недержавною організацією «Агентство Східноєвропейського розвитку» (Словацька Республіка), а також продовжено співпрацю інституту із закордонними освітніми установами: Мазовецьким центром післядипломної підготовки педагогів; Варшавським Осередком розвитку педагогічної освіти за кордоном; Люблінським центром післядипломної педагогічної освіти; Люблінським університетом Складовської Марії-Кюрі; Варшавською Вищою педагогічною школою ім. Болеслава Пруса; Варшавською Вищою педагогічною школою ім. Януша Корчака (Республіка Польща), Рівненською обласною організацією «Французький Альянс».

У рамках Сьомої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» інститутом проведено семінар із теми «Науково-методичні основи випереджувального розвитку післядипломної освіти в умовах реформування освіти», у ході якого обговорено проблеми пошуку орієнтирів та створення науково-педагогічного досвіду інтелектуалізації освіти регіону; науково-методичного супроводу педагогічного працівника в умовах реалізації стандартів освіти в контексті освітньої реформи; інтеграції освіти та дослідницької діяльності. У конкурсній номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах» заклад відзначено Золотою медаллю.

Різноманітною і вагомою є видавнича діяльність інституту. За 2015-2016 навчальний рік видано понад 200 найменувань друкованої продукції, зокрема: монографій – 3, підручників – 2, посібників – 27, каталогів – 3, методичних рекомендацій – 24, робочих зошитів – 2, статей у фахових виданнях – 45, статей у періодичних виданнях – 28, періодичних видань (бюлетені, вісники кафедр, збірники, журнали) – 11, а також розміщено 63 матеріали на електронних ресурсах. Гриф Міністерства освіти і науки України надано 2 підручникам (автор Чумак Н. П. Французька мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів; Чумак Н. П. Французька мова: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів), методичному посібнику «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя математики в умовах інформаційного середовища» (автор Крутова Н. І.) та 2 робочим зошитам (автори: Лавренчук В. П. Зошит для контрольних робіт із зарубіжної літератури. 7 клас; Шагієва Р. Р. Біологія. 6 клас: робочий зошит). Видано посібники «Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історичний поступ та здобутки (до 75-річчя заснування інституту)» та «Стратегія післядипломної освіти: передбачення і реальність».

Серед пріоритетів закладу:

створення регіональної системи безперервної освіти педагогічних працівників відповідно до нових державних освітніх стандартів в умовах децентралізації;

переакцентація уваги науково-методичного супроводу педагогічних працівників із теоретичного рівня в практичну площину з метою формування вмінь реалізувати задекларовані сучасні підходи до навчання;

пошук ефективних механізмів підготовки педагогічних працівників до здійснення компетентнісного підходу в навчанні;

оновлення навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації відповідно до нових державних освітніх стандартів;

активізація науково-дослідницьких пошуків щодо створення та використання інноваційних освітніх методик та технологій навчання і виховання;

продовження роботи зі створення єдиного освітнього Інтернет простору, відновлення навчання за міжнародними проектами та програмами «Intel®. Навчання для майбутнього», Microsoft «Партнерство у навчанні» та інших;

розвиток інформаційно-освітнього середовища регіону шляхом  розширення електронного освітнього ресурсу, доступу до освіти всіх рівнів із урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання;

підвищення рівня організаційно-методичного супроводу підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО, участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;

організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та міжнародних моніторингових досліджень якості освіти, здійснення експертизи якості освіти;

удосконалення системи науково-методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами використання виховного потенціалу навчальних предметів, формування єдиної регіональної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

розширення міжнародного співробітництва та активізація участі у програмах та проектах Європейського Союзу.

 

 

Додаток 2

Творча обдарованість

 

Із метою створення належних умов для виявлення та розвитку обдарованих і здібних до вивчення основ наук дітей, заохочення та стимулювання їх пізнавальних інтересів, допитливості, інтелектуальної ініціативи й позитивної мотивації до навчання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області проводяться учнівські олімпіади, турніри та інтерактивні конкурси. Психолого-педагогічий супровід обдарованих дітей – це пріоритетний напрям діяльності навчальних закладів області, який сформовано у сталу систему роботи з обдарованими учнями, результати якої презентовано в участі школярів в інтелектуальних змаганнях.

У ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування» цього року взяли участь                  60 учнів, із них 36 школярів – із закладів освіти сільської місцевості.

Перемогу здобули 18 учнів, які представили 10 районів (міст) області. Найкращі результати продемонстрували учні навчальних закладів мм. Рівного, Дубно, Рівненського району, здобувши по три призових місця. По одній перемозі вибороли школярі Демидівського, Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського, Радивилівського, Здолбунівського, Березнівського, Млинівського та Острозького  районів.

У ІІІ етапі всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році взяли участь 1396 школярів із навчальних закладів області, що у порівнянні з минулим навчальним роком на 122 особи більше.

Переможцями обласного етапу олімпіад стали 420 учнів із навчальних закладів для обдарованих учнів, що становить 54,3 відсотки від загальної кількості учасників із цих закладів і 58,9 відсотків від загальної кількості переможців.

Найкращі результати презентувала команда учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Рівного, здобувши 124 призових місця. Високу результативність продемонстрували учні комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», які здобули 72 призових місця. Третє загальнокомандне місце вибороли школярі  навчальних  закладів  міста Кузнецовськ, здобувши 53 перемоги.

Варті уваги й результати учнів навчальних закладів Здолбунівського району – 47 призових місць, Володимирецького та Костопільського районів – по 41 переможцю.

Порівняно із минулим навчальним роком краще зарекомендували себе учні міст Дубно та Кузнецовськ, Березнівського, Костопільського, Сарненського та Рокитнівського районів.

У цьому навчальному році учень 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Кіпранишин Максим та учениця 10 класу Кузнецовської гімназії Мітряхіна Євгенія стали переможцями у п’яти олімпіадах.

Троє учнів навчальних закладів Демидівського району та міста Кузнецовськ вибороли по чотири перемоги в олімпіадах; по три перемоги здобули 21 учень, у двох предметних олімпіадах вибороли перемогу 81 учень. По два І місця мають  троє школярів із навчальних закладів міста Рівне.

21 переможець ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад попереднього навчального року стали переможцями ІІІ етапу олімпіад у 2015-2016 навчальному році.

Усі стипендіати найвищих рівнів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

У ІV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів цьогоріч взяли участь 76 школярів, які представили 12 районів (міст) та комунальний заклад «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей». Найкраще виступили учнівські команди з української мови та літератури, екології, географії та біології.

Переможцями ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад став 31 учень, а це перших місць – 4, других – 11, третіх – 16.

У поточному році ІV етап всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та  іспанської мов та фінальний етап всеукраїнського турніру юних економістів проведено на базі комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей».

В обласних етапах всеукраїнських турнірів узяли участь 544 учні навчальних закладів районів і міст області: у турнірі юних правознавців – 100, юних біологів – 100, юних хіміків – 50, юних географів – 83, юних фізиків – 43, юних винахідників і раціоналізаторів – 23, юних істориків  – 85, юних економістів – 25, юних журналістів – 20, філософів та релігієзнавців – 15.

Тридцять три команди представили навчальні заклади міста Рівного, дев’ять команд – Здолбунівського, Костопільського районів та комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», по шість команд – Березнівського, Рівненського Рокитнівського та Сарненського районів, по чотири команди – навчальні заклади Дубровицького, Демидівського, Корецького, Радивилівського та  міста Кузнецовськ,  дві команди – обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді». Від навчальних закладів Гощанського, Зарічненського, Млинівського районів та Рівненського міського Палацу дітей та молоді були заявлені по одній команді, що склало загалом  110  команд.

Учні навчальних закладів міста Рівного взяли участь в усіх турнірах та здобули 22 перемоги. Школярі комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» вибороли 8 перемог. 5 призових місць здобули команди Костопільського району. По 4 призових місця вибороли команди Березнівського,  Здолбунівського районів  та   міста  Кузнецовськ. По 3 призових місця – команди Демидівського та Сарненського районів. 2 призових місця виборола команда обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської молоді». По одній перемозі мають команди юних турнірівців Гощанського, Корецького, Млинівського, Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського районів та Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

У фінальних етапах Всеукраїнських турнірів юних економістів, біологів, географів, хіміків, математиків, інформатиків та істориків узяли участь 9 учнівських команд навчальних закладів області. Три команди вибороли ІІІ місце: у турнірі юних істориків – команда Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа», юних біологів – команда комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», юних економістів – команда Рівненського економіко-правового ліцею.

Упродовж 2015-2016 навчального року учні загальноосвітніх навчальних закладів долучилися до участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах: міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «КОЛОСОК» – 11 219 осіб, міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» – 2 217 осіб, всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» – 4 651 особа; всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 4 968 осіб; всеукраїнська природнича гра «Геліантус» – 2 281 особа; міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» – 20 881 особа; міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» – 1 513 осіб; всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» – 283 особи.

В обласному етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 183 конкурсанти, із них: 142 учні загальноосвітніх навчальних закладів, 16 учнів професійно-технічних начальних закладів, 25 студентів вищих навчальних закладів, 65 із них стали переможцями. Найкраще представили себе учні навчальних закладів міста Рівне, Костопільського, Рівненського, Володимирецького, Дубровицького та Гощанського районів. У фінальному етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учні та студенти навчальних закладів області вибороли 19 призових місць, із них: перших – 2, других – 9, третіх – 8.

В обласному етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика за перемогу змагались 187 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, 19 учнів професійно-технічних навчальних закладів та 27 студентів вищих навчальних закладів. Найкращі результати показали учні загальноосвітніх закладів міст Рівне та Дубно, Рівненського району. У фінальному етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика взяли участь 37 учнів та студентів навчальних закладів області,  виборовши 3 призових місця (І – 2, ІІІ – 1).

Модернізація системи роботи з обдарованими учнями є пріоритетним напрямом діяльності в освітній галузі регіону, рушійною силою на шляху до позитивних змін в умовах реформування.

111.jpg

 

Додаток 3

Функціонування та розвитку психологічної служби області

 

Нові соціальні вимоги, стратегічні зміни розвитку освіти України та загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід навчально-виховного процесу та формують загальне спрямування діяльності психологічної служби системи освіти.

У 2015-2016 навчальному році психологічна служба спрямовувала свою діяльність на вирішення основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 06.08.2013 №1106.

Головним пріоритетом сьогодення залишається питання збереження існуючої мережі психологічної служби, недопущення скорочення посад практичних психологів і соціальних педагогів, методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів. Упродовж 2015-2016 навчального року в області спостерігалася в цілому позитивна динаміка чисельності практичних психологів – на 7 осіб більше, ніж у попередньому навчальному році; соціальних педагогів – на 2 особи менше. Причиною зменшення кількості  соціальних педагогів є  неможливість заповнення вакантних посад через недостатню кількість фахівців із відповідною освітою.

Організаційно-методичний супровід діяльності практичних психологів і соціальних педагогів у районах, містах здійснюють методисти з психологічної служби. В області функціонує міський центр практичної психології і соціальної роботи, на належному рівні здійснюється координація роботи психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах.

Разом із тим, у зв’язку з оптимізацією діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, чисельність методистів із психологічної служби у районах, містах продовжує зменшуватись: у 2013 році їх кількість становила 23 особи, в той час, як у 2016 – 16 осіб. У Радивилівському, Здолбунівському, Демидівському, Володимирецькому, Корецькому та Дубенському районах функції методистів покладені на завідувачів районних методичних кабінетів або психолого-медико-педагогічних консультацій.

Методична робота з працівниками психологічної служби у районах та містах області будується на основі діагностики методичних труднощів та відповідно до наказів відділів, управлінь освіти, науково-методичних установ «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н. р».

 Результати вивчення стану діяльності психологічних служб районів та міст засвідчують, що їх організаційно-методичний супровід на належному рівні ведеться у Костопільському, Млинівському, Здолбунівському районах, містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ: широко застосовуються та активно впроваджуються різноманітні форми методичної роботи, які мають практичну спрямованість та сприяють фаховому зростанню практичних психологів і соціальних педагогів, учителів; тематика та зміст методичних заходів відповідають потребам сьогодення та запитам педагогів.

У роботі працівників психологічної служби області з педагогічними працівниками акцент зроблено на формуванні у педагогів таких професійних компетенцій, які співзвучні змісту і завданням освітньої галузі основної і старшої школи. Найбільш актуальні теми, які опрацьовано під час роботи районних, міських методичних заходів:

-        взаємодія психологічних служб у межах освітніх округів як ресурс охоплення психологічним супроводом усіх учасників навчально-виховного процесу;

-        соціально-психологічний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей «групи ризику»;

-        забезпечення наступності між дошкільним та загальноосвітнім  навчальним закладом в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів;

-        соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання;

-        особливості психологічного супроводу сучасного конкурентоздатного випускника  загальноосвітнього навчального закладу.

 Із метою оптимізації проведення консультативної та просвітницької роботи працівниками психологічної служби та на виконання ухвали міського батьківського форуму у закладах освіти міста Рівне функціонували консультативні пункти для батьків «Порадьтеся з психологом». У 2015-2016 навчальному році практичними психологами міста надано 2187 індивідуальних консультацій батькам із питань адаптації учнів до навчання в ЗНЗ, зниження рівня тривожності, підвищення самооцінки та налагодження позитивної комунікативної взаємодії батьків із дітьми. Такий досвід є інноваційним та важливим для всього регіону, заслуговує на підтримку та поширення.

Щорічне зростання кількості звернень до працівників психологічної служби з боку учнів, педагогів, батьків із питань психологічної допомоги у переживанні життєвих криз обумовило необхідність здійснення відповідного науково-методичного супроводу працівників інституту. Так, у 2015-2016 навчальному році працівниками кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи проведено 4-денний семінар-тренінг для практичних психологів закладів освіти з теми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу в дітей». За даним напрямом підготовлено 48 практичних психологів області, які отримали «Програми розвитку навичок психологічного відновлення дитини-школяра».

Проведено семінар-тренінг для соціальних педагогів загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів із теми «Психосоціальна допомога в адаптації та розвитку навичок подолання кризових ситуацій внутрішньо переміщеним дітям та їхнім батькам».

Водночас, поруч із позитивними досягненнями варто відзначити і проблеми, які потребують першочергового вирішення.

Недостатнім є рівень організаційно-методичної інформаційної, консультативної роботи з працівниками психологічної служби у Рокитнівському, Радивилівському, Корецькому районах. Як наслідок – відсутність високих показників у роботі щодо соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу. При плануванні методичних заходів у цих районах доцільно урізноманітнювати форми, зміст і тематику їх проведення, враховувати чисельність практичних психологів та соціальних педагогів, їх кваліфікаційний рівень, оперативно реагувати на запити педагогів та батьків.

Відсутня чітка система інформування місцевих органів управління освіти про необхідність уведення посад практичних психологів і, зокрема, соціальних педагогів у тих закладах, де вони передбачені нормативними документами Міністерства освіти і науки України та збереження вже існуючих. Так, у Демидівському районі працює лише 1 соціальний педагог, у сільській місцевості Корецького району посади соціальних педагогів взагалі відсутні.

Вагоме місце у професійній діяльності працівників психологічної служби

посідає діагностика психофізичного розвитку дітей з особливими потребами, а також робота з педагогами та батьками в умовах інклюзивного навчання.

Суттєву фахову допомогу у цих питаннях практичним психологам можуть надати консультанти обласної психолого-медико-педагогічної консультації. У зв’язку з цим, набуває актуальності питання взаємодії між практичними психологами загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів та працівниками психолого-медико-педагогічної консультації. Доцільним є проведення «круглого столу», робочої зустрічі між працівниками психологічних служб районів, міст та представниками обласної ПМПК щодо вироблення спільного алгоритму дій у напрямку психолого-педагогічного вивчення ситуації розвитку дітей, які потребують психолого-педагогічної корекції.

Аналіз проблем розвитку психологічної служби засвідчує, що основними причинами негативних тенденцій, значною мірою, є суб’єктивні чинники: недостатня компетентність та низька активність методистів із психологічної служби, практичних психологів і соціальних педагогів, відсутність ефективної взаємодії психологічної служби з адміністрацією та педагогами навчального закладу, особливо у питаннях гармонізації психологічного клімату, висвітлення основних аспектів своєї роботи, надання рекомендацій із найактуальніших питань. У свою чергу, працівники психологічної служби, особливо молоді фахівці, потребують дієвої підтримки з боку керівництва.

Враховуючи основні тенденції розвитку освіти у регіоні, зміст практичної, науково-методичної роботи практичних психологів, соціальних педагогів, методистів із психологічної служби у наступному навчальному році повинен ґрунтуватися на глибокому аналізі зазначених проблем, формуванні та розвитку їх професійної компетентності у питаннях психолого-педагогічного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів.

Пріоритети діяльності психологічної служби

у 2016-2017 навчальному році

1.      Збереження та розширення мережі психологічної служби, недопущення скорочення посад практичних психологів,  соціальних педагогів, методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів.

2.      Підтримка тісної взаємодії керівників навчальних закладів та фахівців психологічної служби для подолання негативних соціально-психологічних наслідків конфліктної ситуації, які мають місце в освітньому середовищі.

3.      Збільшення показників запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативних курсів, курсів за вибором, спецкурсів, гуртків, спрямованих на підсилення психологічної складової навчання та виховання.

4.      Забезпечення своєчасного інформування дітей, батьків та педагогічних працівників про отримання психологічної, юридичної і правової допомоги особам та родинам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

5.      Організація та розбудова мереж  «Шкільних служб розв’язання конфліктів».

6.      Підсилення психологічної складової методичних заходів для вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ, класних керівників, учителів-предметників через подальшу практику застосування інноваційних форм  їх проведення (тренінг, атака думок, дискусійний клуб, діалогічна пара, педагогічна медіація, ігрове конструювання тощо).

7.      Розширення можливостей застосування Інтернет-технологій у практиці соціально-психологічної допомоги шляхом створення на сайтах навчальних закладів психологічних сторінок, електронних «скриньок довіри»,  участі практичних психологів і соціальних педагогів у роботі мережевих проектів.

8.      Активізація науково-методичної, консультативної роботи методистів із психологічної служби з питань психологічної допомоги особистості в стані психологічної кризи, у періоди адаптації до навчання та підготовки до ЗНО, а також психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти.

9.      Оновлення змісту і форм науково-методичної роботи з адміністрацією, педагогічними  працівниками в умовах реалізації Концепції профільного навчання.

10.    Упровадження у практику кращого досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів – переможців ХІІІ конкурсу-ярмарку педагогічної творчості шляхом проведення педагогічних майстерень та психологічних тренінгів.

 

  • 24.07.2014
До списку новин