Наукові досягнення і події

 • Наукова концепція РОІППО

  І. Проблеми наукового забезпечення розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону:

  1.1. Здійснення  інноваційних перетворень раніше набутих форм і методів післядипломної педагогічної освіти та досвіду безперервного навчання педагогічних та керівних кадрів.

  1.2. Створення  принципово нових засад організації освіти дорослих та навчання педагогічних працівників  упродовж життя на основі вироблення та реалізації інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку.

  1.3. Підготовка нового покоління висококваліфікованих педагогічних працівників, здатних до інноваційної освітньої діяльності та забезпечення  конкурентоспроможності освітніх послуг на освітньому ринку.

  1.4. Підвищення результативності та рівня координації дослідно-експериментальної роботи  в регіоні, запровадження інноваційних освітніх технологій в навчанні дорослих  в курсовий  та міжкурсовий період.

  1.5. Досягнення високого рівня професійного розвитку педагогічних працівників як сучасних менеджерів освіти та педагогів-професіоналів, підготовлених до інноваційної освітньої діяльності і здатних застосовувати  інноваційні розробки для модернізації освіти регіону.

   

  ІІ. Причини виникнення проблем науково-дослідної експериментальної роботи та обґрунтування необхідності інноваційної освітньої діяльності.

  2.1. Визначення  стратегічних ресурсів розвитку освіти регіону та навчальних закладів на основі поєднання досягнень сучасної науки та освіти.

  2.2. Зростання темпів старіння отриманих фахівцями професійних знань та раніше здобутої кваліфікації, створення короткострокових навчальних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для випереджувального оновлення знань із застосуванням сучасних форм та технологій навчання.

  2.3. Подолання стереотипізації педагогічного досвіду та бар’єрів інноваційного розвитку освіти, виведення освіти регіону на авангардний рівень і підготовка молодого покоління до активної діяльності та успішності в житті.

   

  ІІІ. Мета і завдання науково-дослідної експериментальної діяльності.

  3.1. Створення умов для підвищення якості підготовки педагогічних кадрів сфери освіти регіону та ефективної  системи  підвищення кваліфікації керівних і перепідготовки педагогічних кадрів  на основі  поєднання вітчизняного та світового досвіду у здійсненні навчання їх упродовж життя та забезпеченні випереджувального професійного розвитку.

  3.2. Розширення співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, освітніми структурами, навчально-науково-виробничими комплексами, консорціумами, асоціаціями, громадськими організаціями та використання наукового потенціалу  освіти регіону для створення інноваційної освітньої практики.

  3.3. Виконання наукових робіт та здійснення науково-методичних розробок з урізноманітнення моделей організації освіти, створення новаторського досвіду, а також виділення концептуальних основ випереджувальної післядипломної педагогічної освіти на засадах сталого розвитку.

  3.4. Поширення ідей експериментальної педагогіки  та  сприяння створенню умов для впровадження та широкого  застосування освітніх інновацій.

   

  ІV. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем наукової роботи в системі післядипломної педагогічної освіти.

  4.1. Збереження існуючої системи післядипломної педагогічної освіти з інтеграцією  освіти, науки та практики та проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти регіону з використанням потужності науково-педагогічних та педагогічних працівників.

  4.2. Розробка та реалізація такої моделі підготовки педагогів до інноваційної діяльності в системі неперервної післядипломної освіти, яка на різних рівнях дозволяє  впорядкувати та структурувати процес безперервного підвищення кваліфікації педпрацівників, а також  спрямувати діяльність навчальних закладів і установ освіти  в режим постійного розвитку.

  4.3. Забезпечення освіти педпрацівників упродовж життя шляхом інтерпретації, ідентифікації, систематизації їх професійних знань на практиці, що забезпечить їх професійне становлення та  пошуково-творче вираження.

  4.4. Створення умов для підтвердження, інтеріоризації професійних знань та формування готовності педпрацівників до інноваційної діяльності під час курсового навчання та в міжкурсовий період, спрямованих на інноваційність та прояв здатності до інновацій і нововведень.

  4.5. Введення ситуативних та програмованих  змін у професійний розвиток згідно із запитом ринку освіти та за рахунок цільового накопичення нових знань, технологій, техніки та вироблення нової практики, що забезпечить формування в педпрацівників дослідницької культури та новаторства.

   

  V. Шляхи розв'язання проблем підтримки наукової та інноваційної освітньої діяльності.

  5.1. Оновлення стратегії розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, здійснення принципово нових наукових досліджень із новатики післядипломної освіти,  що ґрунтуються на результативності інновацій та здійснюються у процесі трансформування всієї системи  післядипломної освіти та диверсифікації методів і способів освіти дорослих у системі  науково-методичного забезпечення розвитку освіти регіону.

  5.2. Перетворення навчання протягом життя на реальність отримання наступності змісту післядипломної педагогічної освіти та координації науково-методичного супроводу розвитку освіти і навчальних закладів регіону на засадах професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах  випереджувальної післядипломної освіти.

  5.3. Обґрунтоване та послідовне запровадження інноваційних науково-педагогічних підходів, раціональних і ефективних методів і форм організації наукової та інноваційної освітньої діяльності у сфері освіти, здійснення координації наукових досліджень і експериментів різного рівня та експертизи виконання програм досліджень і перебігу дослідно-експериментальної роботи базових і експериментальних навчальних закладів.

  5.4.Спрямування психолого-педагогічних досліджень інституту на перехід від внутрішніх інновацій до  системних зовнішніх змін, поєднання наукових досліджень  інституту за двома напрямами - новатики післядипломної освіти на основі стратегічних змін та  інноваційних методик і технологій з наданням науково-дослідним лабораторіям відповідного статусу та рівня діяльності.

  5.5. Пошук механізмів випереджувального безперервного професійного розвитку та здійснення науково-методичних розробок в системі освіти впродовж життя із застосування сучасних методик, методів і технологій модульного, інтерактивного, корпоративного,  ситуаційного,  контекстного,  партнерського,  проектного  навчання, педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів із використанням  комп'ютерних мереж і мультимедійних заходів.

   5.6. Цільове спрямування  наукових досліджень  регіонального рівня на дослідження та моделювання освітніх і педагогічних процесів на засадах  експериментальної педагогіки та розвивальної освіти, об’єднання зусиль лабораторій інституту на оновлення освітніх методик та створення педагогічних технологій, альтернативних моделей організації освіти, програм, форм та методів розвитку навчання, виховання, соціалізації дітей та учнівської молоді відповідно до принципів сталого розвитку.

  5.7. Перевірка ідей визначних науковців та відомих педагогів у сучасній інноваційній освіті  в умовах діяльності обсерваторії педінновацій та створення парку педагогічних ідей та інновацій.

  5.8. Встановлення наукових зв’язків і більш повне залучення вищих навчальних закладів регіону до проведення наукових досліджень та розробки й реалізації спільних наукових заходів, освітніх програм та наукових проектів в освітній галузі  регіону.

   

  VІ. Очікувані результати науково-дослідної експериментальної роботи.

  6.1. Розвиток післядипломної педагогічної освіти на якісно новому рівні, що ґрунтується на результативності інновацій, які здійснюються у процесі трансформування всієї системи  післядипломної освіти та пошуку перспектив модернізації інститутів післядипломної педагогічної освіти й діяльності  закладів освіти дорослих.

  6.2. Упровадження інноваційної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних  кадрів на засадах інтеграції педагогічної освіти, науки та відповідної практики, яка забезпечить випереджувальний характер підвищення їх професійного розвитку та професіоналізму.

  6.3. Забезпечення авангардної  ролі та інноваційного характеру освіти регіону за рахунок створення мережі інноваційних та авторських навчальних закладів і поширення інноваційної  освітньої діяльності в регіоні.

   

 • Про підсумки науково-дослідної роботи РОІППО

  Наукова діяльність у 2017 - 2018 року за наступними показниками:

  • кількість штатних науково-педагогічних працівників – 33 (5 докторів наук, з них 3 сумісники, 28 кандидатів наук, з них 2 сумісники, 1 академік Академії наук вищої школи України, 1 член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи;
  • про діяльність аспірантури (докторантури), спеціальних вчених рад  у ЗВО (кількість аспірантів та докторантів, що навчаються безпосередньо  у ЗВО: 3 члени спеціальних вчених рад  та 19 аспірантів і докторантів у інших ЗВО та наукових установах;
  • кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій – 4 кандидатські дисертації;
  • кількість науково-дослідних лабораторій (наукових шкіл) – 2 науково-дослідні лабораторії (психології професіоналізму – спільно з УМО НАПН України, інноваційних виховних технологій – спільно з ІМЗО МОН України), 2 проблемні лабораторії (освітніх технологій, творчої обдарованості), регіональний центр Інституту обдарованої дитини НАН України;
  • про інноваційну діяльність (кількість одержаних патентів на наукові винаходи і корисні моделі): виконання наукової теми «Науково-методичні основи мотивації професійного зростання та якості підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів», яка у 2017 році пройшла державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації МОН України; організація та проведення  8 експериментів регіонального рівня (97 закладів освіти) та координація і супровід здійснення 16 експериментів всеукраїнського рівня (109 закладів освіти); організація та сприяння участі закладів освіти області в інноваційних освітніх (науково-педагогічних) проектах -  «Інтелект України», «Фінансова грамотність», «Філологічний олімп», «Модель методологічної культури вчителя» тощо;
  • участь у грантових проектах: участь працівників інституту у Всеукраїнському проекті освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», Шведсько-українському  проекті «Підтримка децентралізації в Україні», регіональному проекті «Молодіжне  соціальне підприємництво»;
  • кількість публікацій: 425 (4 монографії, 1 підручник і 27 навчальних посібників, них 3 з грифом МОН України,  1 енциклопедія,  105 навчально-методичних комплексів і спецкурсів, 29 періодичних видань (вісники, бюлетені, збірники, журнали), 37 методичних рекомендацій, 219 статей (58 на електронних ресурсах), в тому числі 45 у фахових вітчизняних  виданнях та 5 у закордонних виданнях;
  • перелік спеціалізованих видань: видання науково-методичного  журналу «Нова педагогічна думка» - фахового видання,  індексованого у 2017 році в наукометричній базі даних Index Copernicus;
  • кількість проведених наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня: 5 наукових конференцій всеукраїнського рівня та 8 наукових конференцій регіонального  та міжвузівського рівня;
  • участь у міжнародних та всеукраїнських виставках, де демонструвалися наукові та навчально-наукові здобутки: срібна медаль на VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» за науково-методичну розробку у номінації «Освіта дорослих – невід’ємна складова освіти упродовж життя»; перемога у ІX Міжнародному конкурсі педінновацій за науково-методичну розробку «Виховна система школи «Інтелект України», третє місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок за спецкурс «Попередження емоційного вигорання педагогів», премія голови облдержадміністрації у 2017 році за наукову розробку «Українські остарбайтери: 1941-1947рр»;
  • про відвідування закордонних закладів вищої освіти з метою участі у наукових дослідженнях, конференціях: Брестський інститут розвитку освіти Білорусі (наукова співпраця); Технічний університет м.Кошіце Словаччини (наукове стажування), Український центр  вивчення Голокосту та Фундація міжнародного проекту «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» в Ізраїлі (міжнародний семінар для учасників проекту), Український центр  вивчення Голокосту та Освітній і меморіальний комплекс «Будинок Ванзейської конференції» Німеччини (міжнародний семінар для молодих істориків з України), Міжнародна програма трансграничного співробітництва Польща – Білорусь – Україна у Польщі (Білосток, Клімашевніца, Ломжа), (конференції з проблем реформування польської й української освіти).
  • про співпрацю з органами виконавчої влади з метою вирішення  питань наукового на науково-технічного розвитку обласного центру (області) – організація та забезпечення роботи експертної комісії з інноваційної освітньої діяльності, упровадження власних науково-методичних розробок - моделі формування органу управління освітою об’єднаної територіальної громади та методичного супроводу освіти,  моделі створення ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних закладів.
 • ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

  Олексін Юрій Петрович

  Тема дисертації «Методична система диференційованого навчання історії в старшій школі» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2015.

 • ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

  Михасюк Тетяна Володимирівна. Тема дисертації «Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2013.

  Давидюк Наталія Юріївна. Тема дисертації «Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), 2013.

  Андрощук Ірина Миколаївна. Тема дисертації «Управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період» (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою), 2013.

  Мельник Надія Адамівна. Тема дисертації «Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу» (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою), 2013.

  Люшин Микола Олександрович. Тема дисертації «Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-7 класах» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2014.

  Пишко Олена Леонідівна. Тема дисертації «Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев'ятих класів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2015.

  Олійник Ірина Миколаївна. Тема дисертації «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2015.

  Крутова Наталія Іванівна. Тема дисертації «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2016.

  Шестопал Іванна Анатоліївна. Тема дисертації «Психологічні особливості професійної самореалізації жінок зрілого віку». (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), 2017.

  Шпичак Інна Петрівна. Тема дисертації «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф. Шмідт (1889 – 1937рр.)». (спеціальність 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки), 2017.

  Папуша Владислав В’ячеславович. Тема дисертації «Психолого-падагогічні чинники запобігання віктимній поведінці підлітків». (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), 2018.

 • Підготовлено та видано монографії:

  – Данильчук В. Р. . Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині / В. Р. Данильчук. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 282 с.

  – Олексін Ю. П. Диференційоване навчання старшокласників на уроках історії / Ю. П. Олексін. – Рівне : ТзОВ «Ассоль». – 2015. – 464 с.

  – Олексін Ю. П. Диференціація форм, методів і засобів навчання історії у старшій школі / Ю. П. Олексін. – Инновационные подходы к развитию образования и воспитания : монография : в 2 кн. / [авт. кол. : Ю. П. Олексин, В. Г. Логвиненко, Д. М. Капустина и др.]. – Одесса : Куприенко С. В., 2015. – Книга 2. – 155 с. : ил., табл. – ISBN 978-966-2769-69-2.

  – Камінська О. В.Психологія інтернет-залежності : монографія / О. В. Камінська. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. – 340 с.

  – Лозін А., Бондарук В., ДанильчукВ. Спогади мешканців села Варковичі та інших місцин про 1920–1960 роки : монографія / упоряд. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 188 с.

  - Петренко О. Б., Пустовіт Г. П., Сойчук Р. Л. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти : монографія. – [О. Б. Петренко, Г. П. Пустовіт, Р. Л. Сойчук] ; за наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : Зень О., 2017. – 322 с.

  - Пустовіт Г. П.Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : монографія / Г. П. Пустовіт ; [за ред. В. В. Мачуського]. – К. : Видавництво «Сталь», 2017. – 220 с.

 • ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ, ПРЕМІЙ, НАГОРОД

  Доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:
  Андрощук Ірині Миколаївні, Гавлітіній Тетяні Миколаївні, Демченко Вячеславу Васильовичу, Доліду Вячеславу Валентиновичу, Лютко Оксані Михайлівні, Степанюк Наталії Анатоліївні.

  Премія
  Данильчук Віталіна Романівна,  кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського ОІППО – обласна премія Рівненської ОДА молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 2017 рік.
  Подяка
  Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання Рівненського ОІППО – подяка  ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України за інноваційний підхід до організації роботи лабораторії та активну результативну роботу лабораторії системи відкритої освіти (наказ №87-в від 02.05.2018 р.)