Наукові досягнення і події

 • Наукова концепція РОІППО

  І. Проблеми наукового забезпечення розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону:

  1.1. Здійснення  інноваційних перетворень раніше набутих форм і методів післядипломної педагогічної освіти та досвіду безперервного навчання педагогічних та керівних кадрів.

  1.2. Створення  принципово нових засад організації освіти дорослих та навчання педагогічних працівників  упродовж життя на основі вироблення та реалізації інноваційних стратегій відповідно до принципів сталого розвитку.

  1.3. Підготовка нового покоління висококваліфікованих педагогічних працівників, здатних до інноваційної освітньої діяльності та забезпечення  конкурентоспроможності освітніх послуг на освітньому ринку.

  1.4. Підвищення результативності та рівня координації дослідно-експериментальної роботи  в регіоні, запровадження інноваційних освітніх технологій в навчанні дорослих  в курсовий  та міжкурсовий період.

  1.5. Досягнення високого рівня професійного розвитку педагогічних працівників як сучасних менеджерів освіти та педагогів-професіоналів, підготовлених до інноваційної освітньої діяльності і здатних застосовувати  інноваційні розробки для модернізації освіти регіону.

   

  ІІ. Причини виникнення проблем науково-дослідної експериментальної роботи та обґрунтування необхідності інноваційної освітньої діяльності.

  2.1. Визначення  стратегічних ресурсів розвитку освіти регіону та навчальних закладів на основі поєднання досягнень сучасної науки та освіти.

  2.2. Зростання темпів старіння отриманих фахівцями професійних знань та раніше здобутої кваліфікації, створення короткострокових навчальних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для випереджувального оновлення знань із застосуванням сучасних форм та технологій навчання.

  2.3. Подолання стереотипізації педагогічного досвіду та бар’єрів інноваційного розвитку освіти, виведення освіти регіону на авангардний рівень і підготовка молодого покоління до активної діяльності та успішності в житті.

   

  ІІІ. Мета і завдання науково-дослідної експериментальної діяльності.

  3.1. Створення умов для підвищення якості підготовки педагогічних кадрів сфери освіти регіону та ефективної  системи  підвищення кваліфікації керівних і перепідготовки педагогічних кадрів  на основі  поєднання вітчизняного та світового досвіду у здійсненні навчання їх упродовж життя та забезпеченні випереджувального професійного розвитку.

  3.2. Розширення співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, освітніми структурами, навчально-науково-виробничими комплексами, консорціумами, асоціаціями, громадськими організаціями та використання наукового потенціалу  освіти регіону для створення інноваційної освітньої практики.

  3.3. Виконання наукових робіт та здійснення науково-методичних розробок з урізноманітнення моделей організації освіти, створення новаторського досвіду, а також виділення концептуальних основ випереджувальної післядипломної педагогічної освіти на засадах сталого розвитку.

  3.4. Поширення ідей експериментальної педагогіки  та  сприяння створенню умов для впровадження та широкого  застосування освітніх інновацій.

   

  ІV. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблем наукової роботи в системі післядипломної педагогічної освіти.

  4.1. Збереження існуючої системи післядипломної педагогічної освіти з інтеграцією  освіти, науки та практики та проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти регіону з використанням потужності науково-педагогічних та педагогічних працівників.

  4.2. Розробка та реалізація такої моделі підготовки педагогів до інноваційної діяльності в системі неперервної післядипломної освіти, яка на різних рівнях дозволяє  впорядкувати та структурувати процес безперервного підвищення кваліфікації педпрацівників, а також  спрямувати діяльність навчальних закладів і установ освіти  в режим постійного розвитку.

  4.3. Забезпечення освіти педпрацівників упродовж життя шляхом інтерпретації, ідентифікації, систематизації їх професійних знань на практиці, що забезпечить їх професійне становлення та  пошуково-творче вираження.

  4.4. Створення умов для підтвердження, інтеріоризації професійних знань та формування готовності педпрацівників до інноваційної діяльності під час курсового навчання та в міжкурсовий період, спрямованих на інноваційність та прояв здатності до інновацій і нововведень.

  4.5. Введення ситуативних та програмованих  змін у професійний розвиток згідно із запитом ринку освіти та за рахунок цільового накопичення нових знань, технологій, техніки та вироблення нової практики, що забезпечить формування в педпрацівників дослідницької культури та новаторства.

   

  V. Шляхи розв'язання проблем підтримки наукової та інноваційної освітньої діяльності.

  5.1. Оновлення стратегії розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, здійснення принципово нових наукових досліджень із новатики післядипломної освіти,  що ґрунтуються на результативності інновацій та здійснюються у процесі трансформування всієї системи  післядипломної освіти та диверсифікації методів і способів освіти дорослих у системі  науково-методичного забезпечення розвитку освіти регіону.

  5.2. Перетворення навчання протягом життя на реальність отримання наступності змісту післядипломної педагогічної освіти та координації науково-методичного супроводу розвитку освіти і навчальних закладів регіону на засадах професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах  випереджувальної післядипломної освіти.

  5.3. Обґрунтоване та послідовне запровадження інноваційних науково-педагогічних підходів, раціональних і ефективних методів і форм організації наукової та інноваційної освітньої діяльності у сфері освіти, здійснення координації наукових досліджень і експериментів різного рівня та експертизи виконання програм досліджень і перебігу дослідно-експериментальної роботи базових і експериментальних навчальних закладів.

  5.4.Спрямування психолого-педагогічних досліджень інституту на перехід від внутрішніх інновацій до  системних зовнішніх змін, поєднання наукових досліджень  інституту за двома напрямами - новатики післядипломної освіти на основі стратегічних змін та  інноваційних методик і технологій з наданням науково-дослідним лабораторіям відповідного статусу та рівня діяльності.

  5.5. Пошук механізмів випереджувального безперервного професійного розвитку та здійснення науково-методичних розробок в системі освіти впродовж життя із застосування сучасних методик, методів і технологій модульного, інтерактивного, корпоративного,  ситуаційного,  контекстного,  партнерського,  проектного  навчання, педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів із використанням  комп'ютерних мереж і мультимедійних заходів.

   5.6. Цільове спрямування  наукових досліджень  регіонального рівня на дослідження та моделювання освітніх і педагогічних процесів на засадах  експериментальної педагогіки та розвивальної освіти, об’єднання зусиль лабораторій інституту на оновлення освітніх методик та створення педагогічних технологій, альтернативних моделей організації освіти, програм, форм та методів розвитку навчання, виховання, соціалізації дітей та учнівської молоді відповідно до принципів сталого розвитку.

  5.7. Перевірка ідей визначних науковців та відомих педагогів у сучасній інноваційній освіті  в умовах діяльності обсерваторії педінновацій та створення парку педагогічних ідей та інновацій.

  5.8. Встановлення наукових зв’язків і більш повне залучення вищих навчальних закладів регіону до проведення наукових досліджень та розробки й реалізації спільних наукових заходів, освітніх програм та наукових проектів в освітній галузі  регіону.

   

  VІ. Очікувані результати науково-дослідної експериментальної роботи.

  6.1. Розвиток післядипломної педагогічної освіти на якісно новому рівні, що ґрунтується на результативності інновацій, які здійснюються у процесі трансформування всієї системи  післядипломної освіти та пошуку перспектив модернізації інститутів післядипломної педагогічної освіти й діяльності  закладів освіти дорослих.

  6.2. Упровадження інноваційної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних  кадрів на засадах інтеграції педагогічної освіти, науки та відповідної практики, яка забезпечить випереджувальний характер підвищення їх професійного розвитку та професіоналізму.

  6.3. Забезпечення авангардної  ролі та інноваційного характеру освіти регіону за рахунок створення мережі інноваційних та авторських навчальних закладів і поширення інноваційної  освітньої діяльності в регіоні.

   

 • Про підсумки науково-дослідної роботи РОІППО

  Науково-дослідна робота інституту спрямовувалася на реалізацію наукової теми інституту, наукових досліджень кафедр, лабораторій, тимчасових науково-дослідних колективів (4), експериментів (15), а також на координацію та науково-методичний супровід досліджень ВНЗ та наукових установ на базі навчальних закладів області.

  Завершилося дослідження наукової теми «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти», за яким здійснювали пошук концептуальних  ідей та прогнозних механізмів побудови стратегій розвитку особистості у педагогічній професії,  а також дослідження  світоглядних і праксеологічних аспектів випереджувальної післядипломної освіти на засадах освіти для сталого розвитку.

  Завершено дослідження проблемних лабораторій: модернізації початкової освіти, пропедевтики іноземних мов, музичної освіти і виховання; дослідження тимчасових науково-дослідних колективів: із розробки та впровадження моделі школи здоров’я повного дня; із проблеми гуманізації взаємодії вчителя та учнів, а також із формування життєствердного образу світу молодшого школяра на засадах освіти для сталого розвитку.

  Продовжується дослідження лабораторії етнолінгвістики та розпочато роботу проблемної лабораторії освітніх технологій.

  На базі 70 навчальних закладів області проводилися 11 експериментів Всеукраїнського рівня із проблем: розробки моделі акме-школи та школи естетичної культури, моделі фінансової грамотності учнів, формування вмінь експіриєнтивної діяльності, громадянської компетентності та ціннісного ставлення до праці учнів, формування синтетичного типу мислення вчителя і учня та світогляду дошкільника в інтегрованому просторі, розвитку особистості в європейському освітньому просторі, з них 3 нові дослідження: варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі; науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму); реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» тощо . На базі 54 навчальних закладів проводиться 5 експериментів регіонального рівня з дослідження актуальних проблем інноваційного розвитку освіти та створення інноваційних освітніх і педагогічних технологій, з них 2 нові: психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти; організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти.

  У рамках Українського відкритого університету післядипломної освіти всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» науковими лабораторій та тимчасовими творчими колективами, у які входять працівники інституту, розпочато дослідження з проблем: психолого-педагогічна підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти; теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти; інноваційні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних змін; психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти; підготовка керівників опорних шкіл в системі післядипломної педагогічної освіти до управління освітніми округами;  вивчення проблем і потреб закладів ППО у навчально-методичному і науково-методичному забезпеченні діяльності; здійснення моніторингу якості післядипломної освіти в Україні; розроблення стратегії  формування готовності вчителя початкових класів в умовах переходу до 12-річної школи; розроблення і впровадження у практику стандартів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти (відповідно до категорії педагогічних працівників та керівників освіти).

  Відповідно до угод про наукове співробітництво продовжується співпраця з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Інститутом модернізації змісту освіти МОН, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, Інститутом психології ім. І. Г. Костюка та Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

  Інститутом проведено 14 наукових та науково-практичних конференцій, зокрема:

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, культура (у рамках співпраці Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності) з Хмельницьким національним університетом, Католицьким університетом м. Люблін; всеукраїнські науково-практичні конференції «Теоретико-методичні засади модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи» та «Педагогічне проектування моделі компетентного випускника школи естетичної культури» ; V Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу»; міжвузівська  науково-практична конференція  із теми «Психолого-педагогічні особливості формування професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованими дітьми засобами методичної роботи загальноосвітніх закладів» (у рамках співпраці з Інститутом обдарованої дитини НАПН України); регіональні науково-практичні конференції: «Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової (1856-1940 рр.) у контексті сьогодення»; «Теоретико-методологічні засади створення освітньо-оздоровчого середовища навчального закладу «Школи здоров’я повного дня» для учнів 1 – 5 класів»; «Музей навчального закладу – осередок національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»; «Концептуальні умови формування в учнів національного-культурного світогляду в гуманітарній освіті»;  «Управління розвитком професійної педагогічної культури сучасної школи»; «Реалізація українознавчого підходу в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу»; «Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі як основа гуманізації навчально-виховного процесу». З нагоди Дня науки проведено наукову конференцію «Науково-орієнтована освіта та практика експериментальної педагогіки».

  Інститут брав участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» і був відзначений Золотою медаллю у номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах».

 • ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

  Олексін Юрій Петрович

  Тема дисертації «Методична система диференційованого навчання історії в старшій школі» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2015.

 • ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

  Михасюк Тетяна Володимирівна. Тема дисертації «Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2013.

  Давидюк Наталія Юріївна. Тема дисертації «Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), 2013.

  Андрощук Ірина Миколаївна. Тема дисертації «Управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період» (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою), 2013.

  Мельник Надія Адамівна. Тема дисертації «Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу» (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою), 2013.

  Люшин Микола Олександрович. Тема дисертації «Методичні засади реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії у 6-7 класах» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2014.

  Пишко Олена Леонідівна. Тема дисертації «Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев'ятих класів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання), 2015.

  Олійник Ірина Миколаївна. Тема дисертації «Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2015.

  Крутова Наталія Іванівна. Тема дисертації «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти), 2016.

 • Підготовлено та видано монографії:

  – Данильчук В. Р. . Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині / В. Р. Данильчук. – Рівне : ПП ДМ, 2013. – 282 с.

  – Олексін Ю. П. Диференційоване навчання старшокласників на уроках історії / Ю. П. Олексін. – Рівне : ТзОВ «Ассоль». – 2015. – 464 с.

  – Олексін Ю. П. Диференціація форм, методів і засобів навчання історії у старшій школі / Ю. П. Олексін. – Инновационные подходы к развитию образования и воспитания : монография : в 2 кн. / [авт. кол. : Ю. П. Олексин, В. Г. Логвиненко, Д. М. Капустина и др.]. – Одесса : Куприенко С. В., 2015. – Книга 2. – 155 с. : ил., табл. – ISBN 978-966-2769-69-2.

  – Камінська О. В.Психологія інтернет-залежності : монографія / О. В. Камінська. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2015. – 340 с.

  –Лозін А., Бондарук В., ДанильчукВ. Спогади мешканців села Варковичі та інших місцин про 1920–1960 роки : монографія / упоряд. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 188 с.

 • ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

  Доцента кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:
  Андрощук Ірині Миколаївні, Гавлітіній Тетяні Миколаївні, Демченко Вячеславу Васильовичу, Доліду Вячеславу Валентиновичу, Лютко Оксані Михайлівні, Степанюк Наталії Анатоліївні.