Редакційно-видавнича діяльність

 • ISSN

  Мета діяльності науково-методичної ради – сприяння реалізації державної освітньої політики в області, в тому числі з питань науково-методичного супроводу та забезпечення освітнього процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненщини.

  Науково-методична рада діє відповідно до Статуту Рівненського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, керується Положенням про науково-методичну раду, спрямовує діяльність на реалізацію річного плану, яким передбачено чотири засідання на рік.

  До складу науково-методичної ради входять проректори, керівники окремих структурних підрозділів інституту (кафедр, кабінетів, центрів), начальники відділів, управлінь освіти, завідувачі районних, міських методичних кабінетів, центрів

  Заступник голови науково-методичної радиМельник Надія Адамівна, проректор із науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти.

  Секретар науково-методичної радиГавриш Ніна Павлівна, завідувач кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання інституту.

  При науково-методичній раді діє експертна комісія.

 • Редакційна колегія науково-методичного журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/пПрізвище, ім’я, по батьковіПосада
  1.Алла Черній ректор РОІППО, кандидат політичних наук, головний редактор
  2.Валерій Биковдоктор технічних наук, професор
  3.Владислав Вербець доктор педагогічних наук, професор
  4. Олег Власюк кандидат історичних наук
  5.Галина Вокальчукдоктор філологічних наук, професор
  7.Тетяна Гавлітіна кандидат педагогічних наук, доцент
  8.Максим Гондоктор політичних наук, професор
  9.Лідія Даниленко доктор педагогічних наук, професор
  10.Анатолій Дем’янчук доктор педагогічних наук, професор
  11.Василь Жуковський доктор педагогічних наук, професор
  12.Людмила Карамушка доктор психологічних наук, професор
  13.Леонід Кожушко доктор технічних наук, професор
  14.Петро Кралюк доктор філософських наук, професор
  15.Володимир Лавренчуккандидат філологічних наук
  16.Світлана Литвиненкодоктор педагогічних наук, професор
  17.Микола Люшинкандидат педагогічних наук
  18.Іван Малафіїкдоктор педагогічних наук, професор
  19.Надія Мельниккандидат педагогічних наук
  20.Роман Павелківдоктор психологічних наук, професор
  21.Юрій Пелехдоктор педагогічних наук, професор
  22.Оксана Петренкодоктор педагогічних наук, професор
  23.Руслан Постоловський,кандидат історичних наук, професор
  24.Григорій Пустовітдоктор педагогічних наук, професор
  25.Людмила Савчуккандидат педагогічних наук, доцент
  26.Ярослав Сверлюкдоктор педагогічних наук, професор
  27.Андрій Сяськийдоктор технічних наук, професор
  28.Іван Хом’якдоктор педагогічних наук, професор
  29.Людмила Шугаєвадоктор філософських наук, професор
 • Вимоги до публікацій у журналі "Нова педагогічна думка"

  ДО УВАГИ АВТОРІВ

  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.

  Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки.

  Усі автори платять за друк статті в журналі - за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала - 35 грн.

  Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку.

  Кошти слід перераховувати на такий розрахунковий рахунок:

  31558201234191

  МФО 833017

  ГУДКСУ у Рівненській обл.

  Код 02139765.

  Призначення платежу: за статтю в журналі «Нова педагогічна думка».

  Отримувач: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної

  освіти.

  Стаття подається українською мовою обсягом не менше 7 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.

  Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.

  На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, у лівому - визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).

  На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами - українською, російською та англійською.

  Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця - заголовок.

  Поля сторінок рукопису - 20 мм.

  Текст статті повинен бути вичитаний, надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.


  У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [3, с.15]). При повторному посиланні у тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.

  Бібліографічний список подається так: Список використаної літератури - і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю - сторінок, на яких її вміщено у виданні.

  Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

  Редакція залишає за собою право скорочувати статті та здійснювати літературне редагування, що не впливає на їх зміст.

  Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

  1. Філософія освіти. Історія освіти.
  2. Управління освітою. Профільне навчання.
  3. Сучасні освітні технології.
  4. Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
  5. Мовознавство та література.
  6. Історія. Правознавство.
  7. Фізика. Математика.
  8. Початкова освіта. Дошкільне виховання.
  9. Природознавство. Технології.
  10. Фізична культура.
  11. Виховні технології. Позашкільна освіта.
  12. Музика. Естетика.
  13. Зустрічі з педагогами-новаторами.

  Матеріали надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya roippo@ukr.net).

 • Новий випуск журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/п Тематика засідань Термін Відповідальні
  1. 1. Про підготовку педагогічних працівників до реалізації нових державних освітніх стандартів.
  2. Про затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок учителів, що претендують на встановлення звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  3. Звіт Острозького міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  4. Про організацію діяльності регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Лютий Мельник Н.А., Люшин М.О.
  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.  Мельник Н.А., Маліванчук Н.В.
  Лавренчук А.О., Мельник Н.А., координатори регіональних шкіл
  Мельник Н.А.
  2. 1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».
  2. Про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  3. Звіт Кузнецовського міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  4. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
  5. Про схвалення до друку методичних рекомендацій до початку 2014-2015 року.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Травень Мельник Н.А., Башинська А.І.
  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.
  Мельник Н.А., Кремінська Н.А.
  Демченко В. В., Кузьмін О. Є.
  Мельник Н. А., Волосюк А. А.
  Мельник Н. А.
  3. 1. Про методичний супровід реалізації обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.
  2. Звіт Рокитнівського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  3 Про науково-методичний супровід та забезпечення розвитку інклюзивного навчання.
  4. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників інституту в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Жовтень Давидюк Н.Ю.
  Мельник Н.А., Сулковська Л.В.
  Мельник Н.А., Козловська С.С.
  Мельник Н.А., Люшин М.О.
  Мельник Н.А.
  4.1. Про стан вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду структурними підрозділами інституту.
  2. Звіт Млинівського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  3. Про стан реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
  4. Звіт творчих груп про роботу.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Грудень Мельник Н.А., Башинська А.І., завідувачі кабінетів
  Мельник Н.А., Цимбалюк Г.А.
  Гавриш Н. П.
  Люшин М. О., керівники творчих груп
  Мельник Н. А.


  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 30 жовтня 2014 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО,24 грудня 2014 року Завантажити
 • Архів журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/п Тематика засідань Термін Відповідальні
  1. 1. Про психологічний супровід педагогічних працівників навчальних закладів до реалізації нових державних освітніх стандартів.
  2. Про затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок учителів, що претендують на встановлення звання «учитель-методист»,«вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  3. Про реалізацію польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом».
  4. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Лютий Мельник Н.А.

  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.  Медведчук Л.І., Жалобна В. М.
  Мельник Н.А.,
  2. 1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».
  2. Про підсумки проведення ХІI обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  3. Про апробацію підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році.
  4. Звіт Острозького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  5. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій до початку 2015-2016 року.
  Травень Мельник Н.А., Башинська А.І.
  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.
  Опольський І.В.
  Мельник Н.А., Лисенко О.Г.
  Кузьмін О.Є.
  Мельник Н.А., Волосюк А.А.
  3. 1. Про участь в інноваційному освітньому проекті «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо».
  2. Про стан науково-методичного супроводу національно-патріотичного виховання у навчальних закладах області.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2015-2016 н. р.
  4. Звіт Корецького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  5. Звіт Володимирецького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Жовтень Орловська Т.В.

  Гавриш Н.П.

  Мельник Н.А., Філіппова З.О.
  Мельник Н.А., Радковська Т.В.
  Мельник Н.А., Шидловська С.О.
  Мельник Н.А.
  4. 1. Про діяльність Рівненського регіонального центру дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період.
  2. Звіт Зарічненського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  3. Про результати моніторингового дослідження з питань інклюзивної освіти.
  4. Про реалізацію Базового компонента дошкільної освіти в регіоні.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Грудень Мельник Н.А., Басараба Н.А.
  Мельник Н.А., Сарич С.П.
  Опольський І.В.
  Шишолік Л.А.
  Мельник Н. А.
  Засідання науково-методичної ради РОІППО ,20 лютого 2015 року Завантажити
  засідання науково-методичної ради РОІППО, 02 червня 2015 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 28 серпня 2015 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 09 листопада 2015 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 25 грудня 2015 року Завантажити
 • Сайт журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/п Тематика засідань Термін Відповідальні
  1. 1. Про психологічний супровід педагогічних працівників навчальних закладів до реалізації нових державних освітніх стандартів.
  2. Про затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок учителів, що претендують на встановлення звання «учитель-методист»,«вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
  3. Про реалізацію польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом».
  4. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Лютий Мельник Н.А.

  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.  Медведчук Л.І., Жалобна В. М.
  Мельник Н.А.,
  2. 1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».
  2. Про підсумки проведення ХІI обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.
  3. Про апробацію підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році.
  4. Звіт Острозького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  5. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій до початку 2015-2016 року.
  Травень Мельник Н.А., Башинська А.І.
  Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.
  Опольський І.В.
  Мельник Н.А., Лисенко О.Г.
  Кузьмін О.Є.
  Мельник Н.А., Волосюк А.А.
  3. 1. Про участь в інноваційному освітньому проекті «Шкільна електронна бібліотека ШБІЦ-інфо».
  2. Про стан науково-методичного супроводу національно-патріотичного виховання у навчальних закладах області.
  3. Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників інституту у 2015-2016 н. р.
  4. Звіт Корецького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  5. Звіт Володимирецького районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Жовтень Орловська Т.В.

  Гавриш Н.П.

  Мельник Н.А., Філіппова З.О.
  Мельник Н.А., Радковська Т.В.
  Мельник Н.А., Шидловська С.О.
  Мельник Н.А.
  4. 1. Про діяльність Рівненського регіонального центру дистанційної науково-методичної підтримки педагогічних працівників навчальних закладів у міжатестаційний період.
  2. Звіт Зарічненського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.
  3. Про результати моніторингового дослідження з питань інклюзивної освіти.
  4. Про реалізацію Базового компонента дошкільної освіти в регіоні.
  5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.
  Грудень Мельник Н.А., Басараба Н.А.
  Мельник Н.А., Сарич С.П.
  Опольський І.В.
  Шишолік Л.А.
  Мельник Н. А.
  Засідання науково-методичної ради РОІППО ,25 лютого 2016 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 22 червня 2016 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО,14 жовня 2016 року Завантажити
  Засідання науково-методичної ради РОІППО, 27 грудня 2016 року Завантажити
 • Наукометричні бази

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Рівненського ОІППО 24.02.2014 № 28

  Примірне положення
  про експертну комісію науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності освітніх установ та навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

  1. Загальні положення

  1.1. Експертна комісія науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності освітніх установ та навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (далі – експертна комісія) є органом науково-методичної експертизи освітніх ініціатив та інновацій, які сприяють реалізації регіональної освітньої політики.

  1.2. У своїй діяльності експертна комісія керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Положенням про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи», «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», а також нормативними актами, що на регіональному рівні забезпечують правове поле інноваційної діяльності: «Положенням про науково-методичну раду інституту», «Положення про обласний базовий заклад освіти» та даним Положенням.

  2. Мета, функції, принципи діяльності експертної комісії

  2.1. Головною метою діяльності експертної комісії є розгляд, вимірювання та підтримка соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив, інновацій та новаторського досвіду в регіональній системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи науково-методичних розробок, рекомендацій, освітніх проектів та програм, матеріалів досвіду, педагогічних технологій тощо та надання рекомендацій щодо їх корекції та реалізації, моніторингу інноваційних процесів і проектної діяльності.

  2.2. Принципи діяльності експертної комісії:
  науковості;
  інноваційності;
  об’єктивності;
  відкритості;
  систематичності й послідовності;
  доступності;
  зв’язку теорії з практикою;
  поєднання колективного та індивідуального.

  2.3. Повноваження експертної комісії

  Експертна комісія:
  2.3.1. Розглядає подані педагогічними колективами та окремими авторами матеріали соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив на проведення інноваційної діяльності; визначає її зміст, доцільність, терміни проведення, наявність відповідних умов.
  2.3.2. Проводить експертизу програм реалізації соціально-педагогічних ініціатив освітніми закладами і готовності педагогічних колективів до інноваційної діяльності в регіоні.
  2.3.3. Виступає з ініціативою перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про надання навчальному закладу статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя на підставі результатів первинної експертизи.
  2.3.4. Здійснює поточну експертизу з метою прогнозування подальшої інноваційної роботи, своєчасного коригування планів, а також кінцеву експертизу інноваційної та проектної діяльності суб’єктів із статусами, зазначеними в п. 2.3.3.
  2.3.5. Надає науково-консультативну допомогу освітнім установам та навчальним закладам із питань проектування, організації, діагностики й аналізу інноваційної діяльності.
  2.3.6. Здійснює дослідження педагогічних явищ, процесів, результатів інноваційної діяльності освітніх установ та дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
  2.3.7. Оцінює альтернативні рішення інноваційної діяльності, визначає найкращі варіанти розв’язання неузгоджених питань науково-методичного забезпечення розвитку освіти регіону.
  2.3.8. Встановлює результати впровадження, поширення науково-методичних інноваційних розробок та наукових досліджень.
  2.3.10. Узагальнює і систематизує результати різних етапів інноваційної діяльності у освітніх установах та навчальних закладах за заявленими програмами, подає пропозиції щодо впровадження цих результатів у масову педагогічну практику.
  2.3.11. Ініціює перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації зняття відповідного статусу (п. 2.3.3).
  2.2.12. Відстежує формування та поповнення банку даних інноваційної діяльності навчальних закладів області.
  2.3.13. Взаємодіє з обласним управлінням освіти і науки, районними і міськими експертними освітніми органами, до компетенції яких належить здійснення експертизи інноваційної діяльності в масштабі району, міста.
  2.3.14. У межах своїх компетенцій взаємодіє з науковими установами.
  2.3.15. Інформує педагогічну спільноту області про інноваційну освітню діяльність шляхом розміщення матеріалів на порталі та сайті, видання інформаційно-методичного збірника, через засоби масової інформації.

  3. Склад і структура експертної комісії

  3.1. Експертна комісія формується, як правило, за освітніми галузями знань та напрямами освітньої діяльності відповідно до потреб у кількості 10-15 осіб.

  3.2. Експертну комісію очолює голова експертної комісії, він же – заступник голови науково-методичної ради.

  3.3. Структура експертної комісії формується за принципом: основний склад (дві третини членів експертної комісії) та динамічна група експертів (одна третина – за потребою).

  3.4. Основний склад експертної комісії погоджується науково-методичною радою й затверджується наказом ректора інституту терміном на три роки.

  3.5. Динамічну групу експертної комісії складають (за згодою) спеціалісти з різних галузей освіти, а також спеціалісти інших (не освітніх) галузей, з огляду на міжгалузевий характер розробок, що апробуються, впроваджуються та поширюються в інноваційній освітній практиці. Динамічна група експертів погоджується науково-методичною радою за поданням експертної комісії залежно від тематики матеріалу, поданого на експертизу.

  3.6. Роботу експертної комісії забезпечують голова, заступник голови, секретар комісії

  Голова:
  здійснює керівництво роботою експертної комісії з усіх питань, що входять до компетенції даного органу;
  формує персональний склад експертної комісії;
  головує на засіданнях експертної комісії;
  організовує аналіз одержаних матеріалів;
  контролює виконання рішень і рекомендацій;
  представляє експертну комісію на засіданнях науково-методичної ради інституту.

  Заступник голови:
  контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
  спільно з головою добирає (або розробляє) методики оцінювання та відповідний інструментарій;
  забезпечує взаємодію експертної комісії з вищими органами управління освітою та районними, міськими експертними органами з питань проведення інноваційної діяльності, виконання рішень і рекомендацій експертної комісії науково-методичної ради;
  на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях експертної комісії та у поточній роботі.

  Секретар:
  веде документацію експертної комісії;
  здійснює прийом проектів на діагностику та первинну експертизу;
  готує матеріали для поточної експертизи інноваційних проектів;
  надає консультації щодо оформлення пакета документів на первинну експертизу.

  Члени експертної комісії:
  беруть участь в оцінюванні проектів і програм, поданих на експертизу;
  подають пропозиції про надання (зняття) навчальним закладам статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя, експериментального навчального закладу регіонального рівня;
  вносять пропозиції до експертної комісії щодо розвитку інноваційної діяльності у регіональній освітній системі;
  у межах своїх компетенцій здійснюють консультування навчальних закладів.

  4. Організація діяльності експертної комісії

  Організаційними формами діяльності експертної комісії є:

  4.1. Поточна робота членів експертної комісії, спрямована на:
  вивчення матеріалів, поданих на експертизу;
  консультування здобувачів статусу обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  ознайомлення з об’єктами, що здійснюють інноваційну діяльність, для одержання додаткових матеріалів;
  підготовку висновків за результатами експертизи.

  4.2. Засідання експертної комісії проводяться відповідно до плану не рідше одного разу у квартал.

  На засідання експертної комісії виносяться питання про:
  затвердження заявок на проведення інноваційної діяльності;
  заслуховування звітів експертних груп за результатами роботи;
  прийняття рішення про доцільність надання навчальному закладу статусів обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  розгляд форс-мажорних обставин, прийняття відповідних рішень;
  звіти навчальних закладів (відповідного статусу) про результати діяльності.

  4.3. Експертна комісія може проводити спільні засідання з науково-методичною радою інституту.

  4.4. Робота в складі експертної комісії здійснюється її членами на громадських засадах за рахунок годин індивідуального плану роботи викладача.

 • Інформаційний дайджест РОІППО

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Рівненського ОІППО 24.02.2014 № 28

  Примірне положення
  про експертну комісію науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності освітніх установ та навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

  1. Загальні положення

  1.1. Експертна комісія науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань інноваційної діяльності освітніх установ та навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (далі – експертна комісія) є органом науково-методичної експертизи освітніх ініціатив та інновацій, які сприяють реалізації регіональної освітньої політики.

  1.2. У своїй діяльності експертна комісія керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Положенням про організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи», «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», а також нормативними актами, що на регіональному рівні забезпечують правове поле інноваційної діяльності: «Положенням про науково-методичну раду інституту», «Положення про обласний базовий заклад освіти» та даним Положенням.

  2. Мета, функції, принципи діяльності експертної комісії

  2.1. Головною метою діяльності експертної комісії є розгляд, вимірювання та підтримка соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив, інновацій та новаторського досвіду в регіональній системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом організації та проведення об’єктивної експертизи науково-методичних розробок, рекомендацій, освітніх проектів та програм, матеріалів досвіду, педагогічних технологій тощо та надання рекомендацій щодо їх корекції та реалізації, моніторингу інноваційних процесів і проектної діяльності.

  2.2. Принципи діяльності експертної комісії:
  науковості;
  інноваційності;
  об’єктивності;
  відкритості;
  систематичності й послідовності;
  доступності;
  зв’язку теорії з практикою;
  поєднання колективного та індивідуального.

  2.3. Повноваження експертної комісії

  Експертна комісія:
  2.3.1. Розглядає подані педагогічними колективами та окремими авторами матеріали соціально-педагогічних і культурно-освітніх ініціатив на проведення інноваційної діяльності; визначає її зміст, доцільність, терміни проведення, наявність відповідних умов.
  2.3.2. Проводить експертизу програм реалізації соціально-педагогічних ініціатив освітніми закладами і готовності педагогічних колективів до інноваційної діяльності в регіоні.
  2.3.3. Виступає з ініціативою перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації про надання навчальному закладу статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя на підставі результатів первинної експертизи.
  2.3.4. Здійснює поточну експертизу з метою прогнозування подальшої інноваційної роботи, своєчасного коригування планів, а також кінцеву експертизу інноваційної та проектної діяльності суб’єктів із статусами, зазначеними в п. 2.3.3.
  2.3.5. Надає науково-консультативну допомогу освітнім установам та навчальним закладам із питань проектування, організації, діагностики й аналізу інноваційної діяльності.
  2.3.6. Здійснює дослідження педагогічних явищ, процесів, результатів інноваційної діяльності освітніх установ та дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
  2.3.7. Оцінює альтернативні рішення інноваційної діяльності, визначає найкращі варіанти розв’язання неузгоджених питань науково-методичного забезпечення розвитку освіти регіону.
  2.3.8. Встановлює результати впровадження, поширення науково-методичних інноваційних розробок та наукових досліджень.
  2.3.10. Узагальнює і систематизує результати різних етапів інноваційної діяльності у освітніх установах та навчальних закладах за заявленими програмами, подає пропозиції щодо впровадження цих результатів у масову педагогічну практику.
  2.3.11. Ініціює перед колегією управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації зняття відповідного статусу (п. 2.3.3).
  2.2.12. Відстежує формування та поповнення банку даних інноваційної діяльності навчальних закладів області.
  2.3.13. Взаємодіє з обласним управлінням освіти і науки, районними і міськими експертними освітніми органами, до компетенції яких належить здійснення експертизи інноваційної діяльності в масштабі району, міста.
  2.3.14. У межах своїх компетенцій взаємодіє з науковими установами.
  2.3.15. Інформує педагогічну спільноту області про інноваційну освітню діяльність шляхом розміщення матеріалів на порталі та сайті, видання інформаційно-методичного збірника, через засоби масової інформації.

  3. Склад і структура експертної комісії

  3.1. Експертна комісія формується, як правило, за освітніми галузями знань та напрямами освітньої діяльності відповідно до потреб у кількості 10-15 осіб.

  3.2. Експертну комісію очолює голова експертної комісії, він же – заступник голови науково-методичної ради.

  3.3. Структура експертної комісії формується за принципом: основний склад (дві третини членів експертної комісії) та динамічна група експертів (одна третина – за потребою).

  3.4. Основний склад експертної комісії погоджується науково-методичною радою й затверджується наказом ректора інституту терміном на три роки.

  3.5. Динамічну групу експертної комісії складають (за згодою) спеціалісти з різних галузей освіти, а також спеціалісти інших (не освітніх) галузей, з огляду на міжгалузевий характер розробок, що апробуються, впроваджуються та поширюються в інноваційній освітній практиці. Динамічна група експертів погоджується науково-методичною радою за поданням експертної комісії залежно від тематики матеріалу, поданого на експертизу.

  3.6. Роботу експертної комісії забезпечують голова, заступник голови, секретар комісії

  Голова:
  здійснює керівництво роботою експертної комісії з усіх питань, що входять до компетенції даного органу;
  формує персональний склад експертної комісії;
  головує на засіданнях експертної комісії;
  організовує аналіз одержаних матеріалів;
  контролює виконання рішень і рекомендацій;
  представляє експертну комісію на засіданнях науково-методичної ради інституту.

  Заступник голови:
  контролює своєчасність розгляду питань на засіданнях експертної комісії;
  спільно з головою добирає (або розробляє) методики оцінювання та відповідний інструментарій;
  забезпечує взаємодію експертної комісії з вищими органами управління освітою та районними, міськими експертними органами з питань проведення інноваційної діяльності, виконання рішень і рекомендацій експертної комісії науково-методичної ради;
  на час відсутності голови виконує його обов’язки на засіданнях експертної комісії та у поточній роботі.

  Секретар:
  веде документацію експертної комісії;
  здійснює прийом проектів на діагностику та первинну експертизу;
  готує матеріали для поточної експертизи інноваційних проектів;
  надає консультації щодо оформлення пакета документів на первинну експертизу.

  Члени експертної комісії:
  беруть участь в оцінюванні проектів і програм, поданих на експертизу;
  подають пропозиції про надання (зняття) навчальним закладам статусів: обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя, експериментального навчального закладу регіонального рівня;
  вносять пропозиції до експертної комісії щодо розвитку інноваційної діяльності у регіональній освітній системі;
  у межах своїх компетенцій здійснюють консультування навчальних закладів.

  4. Організація діяльності експертної комісії

  Організаційними формами діяльності експертної комісії є:

  4.1. Поточна робота членів експертної комісії, спрямована на:
  вивчення матеріалів, поданих на експертизу;
  консультування здобувачів статусу обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  ознайомлення з об’єктами, що здійснюють інноваційну діяльність, для одержання додаткових матеріалів;
  підготовку висновків за результатами експертизи.

  4.2. Засідання експертної комісії проводяться відповідно до плану не рідше одного разу у квартал.

  На засідання експертної комісії виносяться питання про:
  затвердження заявок на проведення інноваційної діяльності;
  заслуховування звітів експертних груп за результатами роботи;
  прийняття рішення про доцільність надання навчальному закладу статусів обласного базового закладу освіти, обласної школи педагогічного досвіду, школи технологічної майстерності, авторської творчої майстерні вчителя;
  розгляд форс-мажорних обставин, прийняття відповідних рішень;
  звіти навчальних закладів (відповідного статусу) про результати діяльності.

  4.3. Експертна комісія може проводити спільні засідання з науково-методичною радою інституту.

  4.4. Робота в складі експертної комісії здійснюється її членами на громадських засадах за рахунок годин індивідуального плану роботи викладача.