Редакційно-видавнича діяльність

 • Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

  : Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

 • Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

  : Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

 • Інформація про видання

  Рік заснування
  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» заснований у 1994 р.
  Засновник
  Журнал видається Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
  Тематична спрямованість
  Висвітлення результатів наукових досліджень в галузі педагогічних наук.
  Періодичність видання
  Щоквартально (чотири рази на рік)
  Мови видання
  У журналі публікуються наукові статті на українській, англійській та мовах (за вибором автора), не призначені для публікації у інших виданнях.
  Мета журналу
  Сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, докторантів аспірантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень різних фахівців та сприяє їх актуалізації. Журнал «Нова педагогічна думка» публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в галузі педагогіки. Журнал розраховано на спеціалістів в означеній галузі знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
  ISSN: 2520-6427
  DOI:10.37026/2520-6427

 • Політика видання та рецензування

  Політика журналу

  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. Зміст збірника перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів інтернету або його / її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. 
  Редакційна політика
  Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації комітету з видавничої етики, а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

  Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості у відборі статей;
  • збереженню всіх структурних компонентів статті;
  • «сліпого» рецензування статей;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання графіку виходу журналу.

  Редакційна колегія збірника засуджує прояви академічного плагіату в статтях та вживає заходів для його недопущення.

  Рецензування

  Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії, яка визначає відповідність матеріалів до тематики журналу,  а також визначає наукову цінність авторського оригіналу. Редакційна колегія призначає рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
  Надіслані статті рецензуються за рішенням редколегії журналу і при необхідності редагування  відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання. Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, доопрацюванні або її відхиленні доводиться редакцією до відома автора (співавторів) не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття редколегією журналу відповідного рішення. Повернення редакцією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації.
  Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який забороняється  передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноваження від редакції.
  Зовнішнє рецензування здійснюється кваліфікованими фахівцями,  що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.
  Редколегії журналу належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в журнал з метою її публікації. Рішення редколегії є остаточним. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією. Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті і у разі потреби піддавати їх літературній редакції.
  Рецензування здійснюється за такими положеннями:

  • відповідність статті науковій галузі та проблематиці вісника, його науковому рівню;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • наявність новизни у статті.

  Усі матеріали подані для публікації журналі «Нова педагогічна думка» проходять перевірку на рівень унікальності авторського тексту, що  визначається за допомогою програмного забезпечення «Антиплагіат». У разі виявлення плагіату стаття відхиляється (надсилається на доопрацювання, якщо не оформлено відповідно до вимог джерело або цитата).

 • Редакційна колегія науково-методичного журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/пПрізвище, ім’я, по батьковіПосада
  1. Пустовіт Григорій доктор педагогічних наук, професор, головний редактор
  2.Акімяк АмантіусPhD, Prof. (Словаччина)
  3.Безкоровайна Ольга доктор педагогічних наук, професор
  4. Білик Надіядоктор педагогічних наук, доцент
  5.Благун Наталіядоктор педагогічних наук, професор
  7.Вихрущ Анатолій доктор педагогічних наук, професор
  8.Журба Катеринадоктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
  9.Кобилянський Олександр доктор педагогічних наук, професор
  10.Лунячек Вадим доктор педагогічних наук, професор
  11.Назаренко Галина доктор педагогічних наук, професор
  12.Пелех Юрій доктор педагогічних наук, професор
  13.Петренко Оксана доктор педагогічних наук, професор
  14.Сойчук Руслана доктор педагогічних наук, професор
  15.Тараж МартінPhD (Словаччина)
  16.Царик Ольгадоктор педагогічних наук, професор
 • Вимоги до публікацій у журналі "Нова педагогічна думка"

  Вимоги до публікацій у журналі «Нова педагогічна думка»
  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.
  Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки.
  Стаття подається українською мовою обсягом не менше 7 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.
  Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.
  На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, у лівому –  визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).
  На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською. Анотація англійською мовою разом із ключовими словами має містити не менше 1800 друкованих знаків.
  Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.
  Поля сторінок рукопису – 20 мм.
  Текст статті повинен бути вичитаний,  надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.
  У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [3, с.15]). При повторному посиланні у тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність  за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.
  Бібліографічний список  подається так: Список використаної літератури – і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.

  Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

  • Філософія освіти. Порівняльна педагогіка. Історія освіти.
  • Управління освітою. Профільне навчання.
  • Сучасні освітні технології.
  • Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
  • Мовознавство та література.
  • Історія. Правознавство.
  • Фізика. Математика.
  • Дошкільна та початкова освіта.
  • Природничі науки. Технології.
  • Виховання особистості. Позашкільна освіта.
  • Музика. Естетика.
  • Фізична культура.
  • Зустрічі з педагогами-новаторами.
 • Зустрічі з педагогами-новаторами.
 • Усі автори платять за друк статті в журналі – за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 55 грн.
  Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку.

 • Архів журналу "Нова педагогічна думка"

  НПД № 1 2015 (81) Завантажити
  НПД № 2 2015 (82) Завантажити
  НПД № 3 2015 (83) Завантажити
  НПД № 4 2015 (84) Завантажити
  НПД № 1 2016 (85) Завантажити
  НПД № 2 2016 (86) Завантажити
  НПД № 3 2016 (87) Завантажити
  НПД № 4 2016 (88) Завантажити
  НПД № 1 2017 (89) Завантажити
  НПД № 2 2017 (90) Завантажити
  НПД № 3 2017 (91) Завантажити
  НПД № 4 2017 (92) Завантажити
  НПД № 1 2018 (93) Завантажити
  НПД № 2 2018 (94) Завантажити
  НПД № 3 2018 (95) Завантажити
  НПД № 4 2018 (96) Завантажити
  НПД № 1 2019 (97) Завантажити
  НПД № 2 2019 (98) Завантажити
  НПД № 3 2019 (99) Завантажити
  НПД № 4 2019 (100) Завантажити
 • Статті журналу "Нова педагогічна думка"

   НПД №4

  • Осіпчук Н. Розвиток іншомовної освіти в технічних закладах вищої освіти України (1955–1969 роки) Завантажити

  • Очеретяний А. Трансформація життєвих цінностей українських та американських студентів у ХХІ столітті  Завантажити

  • Поліщук І. Науково-педагогічний портрет Т. Д. Дем’янюк  Завантажити

  • Шеретюк Р., Стоколос Н. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557–1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби  Завантажити

  • Юзик М. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи в закладах вищої освіти України та Словаччини  Завантажити

  • Лунячек В., Рубан Н. Компетентнісна модель працівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності  Завантажити

  • Саприкіна Н. Якість освіти в контексті нової педагогічної парадигми  Завантажити

  • Дивак В., Юрченко Ю. Використання медіаінформаційних технологій у змішаному навчанні системи відкритої освіти  Завантажити

  • Козяр М., Парфенюк О. Чотиривимірна графіка як новий етап графічної підготовки здобувачів вищої освіти в технічних закладах вищої освіти  Завантажити

  • Корольчук В. Хмарні сервіси для виконання колективних проєктів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців: аналіз та критерії добору  Завантажити

  • Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки  Завантажити

  • Сороко Н., Рокоман О. Функції та роль STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для розвитку STEAM-освіти  Завантажити

  • Тимчина Н., Тимчина В. Підсилення мотивації учасників освітнього процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій  Завантажити

  • Штрімайтіс О., Филипюк О., Нестерук Т. Використання інтеграційних технологій як запорука продуктивного освітнього процесу  Завантажити

  • Якимчук І. Формування медіаосвітніх компетентностей у викладачів коледжу: теоретичний аспект  Завантажити

  • Яцишин А., Романенко Є., Дейнега І., Яцишин А., Ковач В. Хмарні технології та перспективи їх використання в підготовці майбутніх докторів філософії  Завантажити

  • Коврігіна Л. Проблема формування та розвитку педагогічної майстерності педагога інклюзивного класу  Завантажити

  • Нелін Є. Розвиток ідей психоаналітичної педагогіки в науково-практичній діяльності Анни Фрейд  Завантажити

  • Співак Я. Акмеологічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників в умовах неперервної освіти  Завантажити

  • Сушик Н. Компетентнісний підхід у реалізації технології формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному»  Завантажити

  • Заводна Л. Неологізми, виникнення яких зумовлено сучасними модернізаційними процесами у вітчизняній освіті  Завантажити

  • Озарчук І. Особливості здобуття іншомовної освіти в закладах вищої освіти країн Балтії  Завантажити

  • Сердюк Т. Формування системного мислення здобувачів освіти на заняттях з історії України за допомогою наочних засобів навчання  Завантажити

  • Михасюк Т. Вплив родинних цінностей на формування духовності та мовленнєвий розвиток молодшого школяра  Завантажити

  • Онищук І. Чинники розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в художній діяльності  Завантажити

  • Гребінь С., Варламова І. Вивчення глобальних проблем людства у формуванні екологічної компетентності учнів  Завантажити

  • Клочко О. Концептуалізація дискурсивно-комунікативної моделі розвитку здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики  Завантажити

  • Лейбик Л. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті розвитку творчих здібностей студентів на заняттях з фізики та астрономії  Завантажити

  • Березівська Л. В. О. Сухомлинський про роль бібліотеки в організації методичної роботи школи  Завантажити

  • Бухальська С., Голобош Г. Формування толерантності студентів у виховному просторі медичних закладів вищої освіти  Завантажити

  • Ворон О. Педaгoгікa партнерства в cпaдщині В. O. Cухoмлинcькoгo  Завантажити

  • Галатюк Т., Галатюк Ю. Творча пізнавальна ситуація як чинник формування методологічної культури учня  Завантажити

  • Гладун В. Партисипація учнівської молоді як складова формування громадянської компетентності  Завантажити

  • Ковбасюк Т. Моральні цінності сучасного виховання  Завантажити

  • Кропочева Н. Бібліографічна складова системи інформаційного супроводу наукових досліджень із національно-патріотичного виховання  Завантажити

  • Лавренчук В., Лавренчук М. Ціннісні концепти Василя Сухомлинського в контексті Нової української школи  Завантажити

  • Павлова О. Аспекти партнерського підходу в педагогічній системі В. О. Сухомлинського  Завантажити

  • Харченко Н. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя  Завантажити

  • Гнепа О. Музикотерапія в освітньому процесі педагогічного коледжу  Завантажити

  • Даюк Ж., Мосійчук А. Дитяча фортепіанна музика на теренах України  Завантажити

  • Димченко С., Калашніков І. Музична орнаментика та її роль у формуванні виконавської майстерності студентів класу баяна  Завантажити

  • Карам Муайяд Ахмед. Особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва  Завантажити

  • Прокопчук (Дикало) В. Законодавче забезпечення розвитку мистецького краєзнавства в Україні  Завантажити

  • Рокіщук І., Калашніков О. Роль еквалайзера в роботі з музичною матерією в контексті створення звукового образу  Завантажити

  • Фіськов Г. Особливості формування морально-естетичних якостей студентів кафедри народних інструментів у процесі занять в оркестровому колективі  Завантажити

  • Галатюк М. Соціально-педагогічний аспект розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання  Завантажити

  • Федорець В. Концептуалізація інтелектуально-ціннісного компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури  Завантажити

 • Наукометричні бази

  Index Copernicus Детальніше за посиланням
  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Детальніше за посиланням
 • Контакти

  Телефон: 0(362) 64-96-72 Адреса: вул. Чорновола, 74, м. Рівне, 33028

  Матеріали надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 64-96-72).