Редакційно-видавнича діяльність

 • Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

  : Cвідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

 • Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

  : Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

 • ISSN

  ISSN 2520-6427

 • Редакційна колегія науково-методичного журналу "Нова педагогічна думка"

  № з/пПрізвище, ім’я, по батьковіПосада
  1.Алла Черній ректор РОІППО, кандидат політичних наук, головний редактор
  2.Валерій Биковдоктор технічних наук, професор
  3.Владислав Вербець доктор педагогічних наук, професор
  4. Олег Власюк кандидат історичних наук
  5.Галина Вокальчукдоктор філологічних наук, професор
  7.Тетяна Гавлітіна кандидат педагогічних наук, доцент
  8.Максим Гондоктор політичних наук, професор
  9.Лідія Даниленко доктор педагогічних наук, професор
  10.Анатолій Дем’янчук доктор педагогічних наук, професор
  11.Василь Жуковський доктор педагогічних наук, професор
  12.Людмила Карамушка доктор психологічних наук, професор
  13.Леонід Кожушко доктор технічних наук, професор
  14.Петро Кралюк доктор філософських наук, професор
  15.Володимир Лавренчуккандидат філологічних наук
  16.Світлана Литвиненкодоктор педагогічних наук, професор
  17.Микола Люшинкандидат педагогічних наук
  18.Іван Малафіїкдоктор педагогічних наук, професор
  19.Надія Мельниккандидат педагогічних наук
  20.Роман Павелківдоктор психологічних наук, професор
  21.Юрій Пелехдоктор педагогічних наук, професор
  22.Оксана Петренкодоктор педагогічних наук, професор
  23.Руслан Постоловський,кандидат історичних наук, професор
  24.Григорій Пустовітдоктор педагогічних наук, професор
  25.Людмила Савчуккандидат педагогічних наук, доцент
  26.Ярослав Сверлюкдоктор педагогічних наук, професор
  27.Андрій Сяськийдоктор технічних наук, професор
  28.Іван Хом’якдоктор педагогічних наук, професор
  29.Людмила Шугаєвадоктор філософських наук, професор
 • Вимоги до публікацій у журналі "Нова педагогічна думка"

  Вимоги до публікацій у журналі «Нова педагогічна думка»
  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.
  Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки.
  Стаття подається українською мовою обсягом не менше 7 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.
  Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.
  На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, у лівому –  визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).
  На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською. Анотація англійською мовою разом із ключовими словами має містити не менше 1800 друкованих знаків.
  Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.
  Поля сторінок рукопису – 20 мм.
  Текст статті повинен бути вичитаний,  надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.
  У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [3, с.15]). При повторному посиланні у тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність  за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.
  Бібліографічний список  подається так: Список використаної літератури – і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.
  Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
  Редакція залишає за собою право скорочувати статті та здійснювати літературне редагування, що не впливає на їх зміст.
  Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

  • Філософія освіти. Історія освіти.
  • Управління освітою. Профільне навчання.
  • Сучасні освітні технології.
  • Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
  • Мовознавство та література.
  • Історія. Правознавство.
  • Фізика. Математика.
  • Початкова освіта. Дошкільне виховання.
  • Природознавство. Технології.
  • Фізична культура.
  • Виховні технології. Позашкільна освіта.
  • Музика. Естетика.
  • Зустрічі з педагогами-новаторами.

  Усі автори платять за друк статті в журналі – за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 50 грн.
  Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку.

  Матеріали надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО (redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 64-96-72).

 • Новий випуск журналу "Нова педагогічна думка"

  Журналу "Нова педагогічна думка" №3 2019 (99) Завантажити
 • Архів журналу "Нова педагогічна думка"

  НПД № 1 2015 (81) Завантажити
  НПД № 2 2015 (82) Завантажити
  НПД № 3 2015 (83) Завантажити
  НПД № 4 2015 (84) Завантажити
  НПД № 1 2016 (85) Завантажити
  НПД № 2 2016 (86) Завантажити
  НПД № 3 2016 (87) Завантажити
  НПД № 4 2016 (88) Завантажити
  НПД № 1 2017 (89) Завантажити
  НПД № 2 2017 (90) Завантажити
  НПД № 3 2017 (91) Завантажити
  НПД № 4 2017 (92) Завантажити
  НПД № 1 2018 (93) Завантажити
  НПД № 2 2018 (94) Завантажити
  НПД № 3 2018 (95) Завантажити
  НПД № 4 2018 (96) Завантажити
  НПД № 1 2019 (97) Завантажити
  НПД № 2 2019 (98) Завантажити
  НПД № 3 2019 (97) Завантажити
 • Сайт журналу "Нова педагогічна думка"

  Сайт журналу Нова педагогічна думка Переглянути
 • Наукометричні бази

  Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» включено до міжнародої наукометричної бази даних Index Copernicus Детальніше за посиланням
  Міжнародні наукометричні бази Завантажити
 • Інформаційний дайджест РОІППО

  Дайджест РОІППО (Травень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Червень2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Липень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Серпень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Вересень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Жовтень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Листопад 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Грудень 2017) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Січень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Лютий 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Березень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Квітень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Травень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Червень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Вересень 2018) Переглянути
  Дайджест РОІППО (Жовтень 2018) Переглянути