Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Кафедра суспільно-гуманітарної освіти
  Лавренчук Володимир Павлович, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри, доцент (0362) 23-52-09
  Чумак Надія Петрівна, доцент (0362) 64-96-66
  Паніна Лариса Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент (0362) 23-52-09
  Снічук Олена Анатоліїівна, старший викладач (0362) 23-52-09
  Данильчук Віталіна Романівна, кандидат історичних наук, доцент (0362) 23-52-09
  Мельникович Галина Григорівна, старший викладач (0362) 23-52-09
  Гуріна Аліна Ананіївна, старший викладач (0362) 23-52-09
  Кукла Вікторія Володимирівна, старший викладач (0362) 64-96-71
  Саприкіна Ольга Петрівна, старший викладач (0362) 23-52-09
  Хом'як Іван Миколайович, професор (доктор педагогічних наук, професор) (0362) 23-52-09
  Красович Вікторія, лаборант (0362) 23-52-09
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  Метою діяльності кафедри полягає у створенні оптимальних умов для розвитку високого рівня самоорганізації професійної діяльності фахівців на рефлексивній основі, розвитку їхніх педагогічних здібностей, а також забезпечення якісного змісту організації процесу підвищення кваліфікації відповідно до суспільних вимог та нових змін, які відбуваються в освітньому просторі, інтегрованому у світове співтовариство. Кафедра методики та змісту освіти проводить наукову та методичну, а також наукову й науково-дослідну діяльність з метою підвищення якості навчання слухачів, широкого впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, сучасних технічних засобів навчання, а також розробляє перспективні напрями, зміст післядипломної освіти педагогічних і керівних працівників освіти Рівненської області.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • реалізація сучасних підходів до формування конкурентоздатного педагогічного фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти, в тому числі компетентнісного, особистісно зорієнтованого, акмеологічного, аксіологічного, андрагогічного;
  • залучення науково-педагогічних та педагогічних працівників до мережевої взаємодії у рамках Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • формування ІКТ компетенцій для реалізації індивідуального вектора освітньої діяльності учасників педагогічного процесу;
  • створення інформаційно-освітнього середовища для неперервної освіти;
  • упровадження інтерактивних форм навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти;
  • підготовка вчителя до реалізації нових Державних освітніх стандартів;
  • формування готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції розвитку інклюзивної освіти;
  • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми засобами післядипломної освіти;
  • організація наукового пошуку та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • сприяння підвищенню наукового рівня викладачів (навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі, організація дистанційного навчання для дорослих, міжнародне Інтернет-навчання);
  • розробка науково-методичних посібників, збірників праць з актуальних питань;
  • рецензування дисертаційних досліджень, авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • здійснення якісної навчальної, методичної і науково-дослідної роботи;
  • розроблення змісту теоретичного і практичного навчання науково-педагогічних кадрів для підвищення їх кваліфікації;
  • створення інформаційного, наукового, навчально-методичного, науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів різного фаху відповідно до їхніх потреб та запитів;
  • забезпечення науково-теоретичного, методологічного супроводу міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних заходів в міжкурсовий період (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень) тощо;
  • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної роботи, організації педагогічних експериментів; написання наукових і методичних статей, розроблення електронних посібників, педагогічних програмних засобів та іншої видавничої продукції) професорсько-викладацького складу працівників інституту, а також педагогічних працівників області;
  • упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання дорослих у процес підвищення кваліфікації, організований на засадах андрагогічної науки;
  • оволодіння методами проблемного, активного, інтерактивного, ситуативного та спеціального навчання педагогів з метою забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогів;
  • активізація самоосвітньої діяльності фахівців.
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти

  Кафедра працює над науковими темами «Створення гуманітарного середовища щодо професійного зростання педагога в умовах технологізації суспільства» та «Модернізація природничо-математичної освіти інформаційного суспільства як засіб реалізації Концепції сталого розвитку у післядипломній освіті». На даний час реалізовано її ІІ етап – конструктивно-моделюючий: для реалізації інноваційних змін діяльності кафедри окреслились 3 моделі інноваційних перетворень системи післядипломної педагогічної освіти: перша модель мережевої взаємодії (розробка мережевих технологій та розвиток мережевої взаємодії у сфері педагогічної освіти); друга модель – умови для особистісного вектора розвитку наукових та педагогічних працівників (інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах європейських змін); третя модель – практико-орієнтований підхід та системні педагогічні інновації в методиці та змісті освіти.

  У 2016 році кафедра працює над реалізацією ІІІ етапу – апробаційно-впроваджувального, в ході якого апробуються моделі інноваційних перетворень: формування компетентності науково-педагогічних працівників і слухачів курсів щодо впровадження нових державних освітніх стандартів, засад Концепції сталого розвитку для створення гуманітарно-освітнього середовища у системі післядипломної педагогічної освіти.