Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Ковбасюк Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, професор (0362) 64-96-62
  Вронська Вікторія Миколаївна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Гурнік Людмила Василівна, доцент (0362) 64-96-62
  Савчук Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук(0362) 64-96-62
  Овадюк Олена Олександрівна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Олійник Ірина Миколаївна,кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-62
  , старший викладач (0362) 64-96-62
  Папуша Владислав В'ячеславович, кандидат психологічних наук, старший викладач (0362) 64-96-62
  Тищенко Лілія Романівна, доцент (0362) 64-96-62
  , старший викладач (0362) 64-96-62
  Цимбалюк Іван Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-62
  Шевчук Юлія Сергіївна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Шпичак Інна Петрівна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Яценюк Лариса Іванівна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Кравчук Наталія Василівна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Ковалевська Ольга Григорівна, старший викладач (0362) 64-96-62
  Смольська Людмила Миколаївна, доцент,кандидат психологічних наук (0362) 64-96-62
  Антипчук Тетяна Іванівна, лаборант (0362) 64-96-62

  Внутрішні сумісники

  Давидюк Наталія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент (0362) 64-96-62

  Вчені сумісники

  Литвиненко Світлана Анатоліївна, професор, доктор педагогічних наук (0362) 64-96-62
 • ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  Кафедра педагогіки,психології та колекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти функціонує з 1 вересня 2013 року.

  В РОІППО з вересня 2014 року розпочалася перепідготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» де випусковою є кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти.

  Підготовка фахівців за спеціальністю «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» в РОІППО має регіональну освітню спрямованість підготовки фахівця, який зможе працювати в освітньому середовищі, забезпечувати корекційно-педагогічний супровід різних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

   1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм:
  • Удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем функціонування та розвитку освітніх закладів області.
  • Адаптування програм навчальних дисциплін до сучасних вимог освітянського простору.
  • Участь викладачів кафедри у науково-пошукових, науково-практичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку педагогічної, психологічної, корекційної складових освіти у вищих навчальних закладах України.
   2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах сучасного освітнього простору. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
  • Застосування у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики нових підходів до практичної роботи у слухачів курсів.
  • Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, які отримали широке визнання у слухачів та викладачів.
  • Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи слухачів курсів з використанням тренінгових та електронних навчальних курсів
  • Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.
  • Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності слухачів відповідно до рейтингової системи оцінки .
  • Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на базі навчальних закладів, навчальної практики), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
  • Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги слухачам курсів під час підготовки курсових робіт з метою впровадження опрацьованих матеріалів в практику роботи навчальних закладів.
   3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри. Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи інституту і спрямована на забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу та здійснення наукових досліджень розвитку психолого-педагогічного процесу, корекційного впливу в закладах освіти. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:
  • Проведення наукових досліджень за темами: «Модернізація освіти для сталого розвитку формування життєствердного образу світу в учнів початкової школи», «Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі» , « Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами», «Розвиток готовності вчителя до формування навичок пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», «Психолого-педагогічні чинники віктимної поведінки підлітків».
  • Проведення та участь у науково-методологічних семінарах кафедри і науково-практичних конференціях з участю провідних фахівців у галузі психології,педагогіки та корекції.
  • Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів та здобувачів провідними викладачами кафедри за спеціальностями « Педагогіка та вікова психологія», «Теорія і методика професійної освіти», «Корекційна педагогіка», «Вікова та педагогічна психологія».
  • Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з лабораторіями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. І.Г.Костюка НАПН України , кафедрою практичної психології та психотерапії РДГУ.
  • Активізація участі викладачів кафедри у розв'язанні освітніх і корекційно-соціальних проблем в Рівненській області.
   4. Соціальний розвиток кафедри
  • Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.
  • Брати участь у загальноінститутських заходах, сприяти виконанню працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
   5. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри
  • Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
  • Впровадження у навчальний процес новітніх технологій з дисциплін кафедри.
   6. Розвиток міжнародного співробітництва:
  • Участь у всеукраїнських освітніх і наукових программах з розроблення стандартів з початкової освіти для дітей з вадами мовлення, модернізації освіти для сталого розвитку, акмеологізації напрямків освіти.
  • Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • організація роботи з реалізації науково-дослідної теми інституту «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;
  • робота над темами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти «Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії» та «Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти для сталого розвитку».
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • формування психологічної та навчально-пізнавальної компетентності у педагогів;
  • підготовка педагогів до роботи з учнями вразливих категорій засобами післядипломної освіти;
  • формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного закладу;
  • гуманізація відносин вчителя і учнів у початковій школі;
  • особистісно-орієнтоване, інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • компетентнісний підхід в освіті та програмування індивідуального розвитку особистості; організація наукового пошуку з психологічного супроводу та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності у педагогів.
  • прогнозування та розвиваток дослідно-експерементальної діяльності кафедри;
  • ознайомлення з концепціями особистісної та глобальної зрілості вихованців загальноосвітніх навчальних закладів на перехідних вікових етапах життя, моделями акмеологічно спрямованої особистості педагога;
  • пошук, розробка, апробація та впровадження науково обґрунтованих і практично виправданих випереджувальних технологій навчання і виховання, спрямованих на оновлення змісту освіти, розвиток професійної компетентності особистості педагогічного працівника;
  • організація наукового пошуку з психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • всебічний розвиток професійних якостей педагогів в умовах нової парадигми освіти;
  • завдання диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікацій фахівців;
  • модернізація програм підвищення кваліфікації на основі Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Дерстандартів початкової та корекційної освіти, нового змісту програм розвитку дітей дошкільного віку ;
  • вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм.;
  • перехід на використання комп’ютерних технологій у діагностуванні слухачів курсів та у викладанні навчальних курсів.
  • сприяння розвитку позитивної внутрішньої мотивації слухачів до навчання на курсах підвищення кваліфікації, зростання рівня пізнавальної активності, результативності навчання, особистісної та професійної зрілості педагога;
  • здійснення навчальних стратегій для розвитку компетентностей педагога, інноваційної зрілості особистості;
  • використання сучасних мультимедійних технологій , оновлення методів роботи викладачів;
  • орієнтування на індивідуальний стиль навчання та діяльності педагогів, диференційований підхід з урахуванням категорій та рівня кваліфікації фахівців у системі курсів підвищення кваліфікації;
  • забезпечення можливості дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації, розроблення системи індивідуальних завдань для слухачів, підвищення їх фахово-особистісного потенціалу, педагогічної майстерності.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних праць з актуальних проблем;
  • видавництво «Вісника кафедри», узагальнених матеріалів діяльності ТНДК, дисертаційних досліджень;
  • рецензування авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності;
  • розробка та впровадження нової тематики лекційних та практичних занять, спецкурсів з питань змісту та технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • науково-методична підготовка освітян до впровадження інклюзивної освіти;
  • забезпечення можливость трансформації досягнень психолого-педагогічної науки в діяльність освітніх закладів області;
  • створення інформаційно-навчального середовища з питань психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах реалізації концепції випереджувальної освіти для сталого розвитку ;
  • забезпечення послідовності і цілісності етапів розвитку науково-методичної компетентності педагогічного працівника в умовах неперервної освіти;
  • наукове консультування з питань особистісно-професійного акмеологічного розвитку педагога у процесі його професійного становлення;
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  -«Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників умовах післядипломної освіти для сталого розвитку»

  -«Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії».