Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти

   

  Лютко Оксана Михайлівна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: завідувач кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти становить 8 років, у т.ч. в даному навчальному закладі 7 років.
  Кількість публікацій: автор 57 наукових та навчально-методичних праць, серед них 23 статті – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; автор 2 спецкурсів («Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с)», «Методологія партисипативного управління в процесі підготовки керівних педагогічних кадрів») та 2 монографій («Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації», «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти»).
  Сфера наукових інтересів: освітній і мотиваційний менеджмент, інноваційні методи навчання та виховання учнів, інноваційні моделі організації безперервної освіти дорослих.


  Черній Алла Леонідівна


  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук, доцент, головний редактор науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України, голова постійної комісії з питань гуманітарної політики Рівненської обласної ради. Педагогічний стаж – 26 років.

  Кількість публікацій: автор понад 60-и наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 22 статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 2 науково-методичних посібника – «Діагностичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи», «Історія діяльності дитячих молодіжних громадських організацій» та навчальний посібник – «Економіка природокористування»; 15 методичних рекомендацій; «Енциклопедія позашкільної освіти» (за редакцією д. пед.н., професора Пустовіта Г. П. та к.політ.н., доцента Черній А. Л.).

  Сфера наукових інтересів: конфліктологія, прикладна політологія, методологія політичних досліджень.

  Долід В’ячеслав Валентинович
  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат історичних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж становить 8 років.
  Кількість публікацій: Основні результати наукової діяльності висвітлено в 34 наукових публікаціях, серед них 21 стаття – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; автор 4 спецкурсів.
  Сфера наукових інтересів: формування навичок майбутнього, освіта впродовж життя, світова історія та макро-історичні процеси.

   

  Мельник Надія Адамівна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри; кандидат педагогічних наук, шифр і найменування наукової спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, тема дисертації «Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу»; магістр філології. Педагогічний стаж – 39 років, із них досвід викладацької роботи у закладах  вищої освіти – 14 років.
  Кількість публікацій: основні результати наукової діяльності висвітлено в 46 наукових публікаціях, серед них 23 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науковому періодичному виданні іноземних держав; 19 методичних рекомендацій, науково-методичний посібник «Управління освітнім округом: теоретичний аспект».
  Досліджує проблеми:
  розвитку педагогічної майстерності, професійного досвіду педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти в системі науково-методичної роботи;
  розроблення і впровадження інноваційних підходів до їх професійного вдосконалення в системі післядипломної педагогічної освіти;
  розвитку опорних шкіл та освітніх округів в умовах децентралізації.
  Науково-організаційна діяльність: Н. Мельник є регіональним координатором двох всеукраїнських експериментів та трьох всеукраїнських науково-педагогічних проектів, науковим керівником регіонального експерименту та науковим консультантом регіональної експериментально-дослідної роботи; членом двох наукових лабораторій УВУПО ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» з теми «Підготовка керівників опорних шкіл у системі ППО до управління освітніми округами» та «Підготовка нормативно-правових документів у галузі освіти»; членом редакційної колегії журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України; сертифікованим експертом з основ освітнього менеджменту та  сертифікованим експертом-консультантом із питань оцінювання ефективності та результативності діяльності науково-методичних установ.
  Зацікавлення: інноваційний менеджмент, освіта впродовж життя, науково-методична робота з педпрацівниками, формування навичок майбутнього.

  Гавлітіна Тетяна Миколаївна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. Загальний стаж - 39 років, з них  13 років науково-педагогічного стажу, 13 років стажу державної служби. У РОІППО - з 2005 року.
  Кількість публікацій: автор понад 70 праць з теорії і методики виховання, інновацій, управління та методології післядипломної освіти. Автор науково-методичного посібника «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу» та співавтор посібника «Виховуємо українця», монографії «Ціннісне ставлення до людини».  Розробник спецкурсів і майстер-класів: «Основи психолого-педагогічних  досліджень», «Готовність педагога до інноваційної діяльності», «Технології інноваційного менеджменту», «Адаптивне управління закладом освіти», «Методи і методика виховання цінностей».
  Сфера наукових інтересів: дослідження ціннісно-смислової сфери особистості, розвиток та використання наукового та інноваційного потенціалу керівних і педагогічних кадрів, упровадження адаптивного управління соціально-педагогічними системами. Наукове керівництво дослідженнями  лабораторії інноваційних виховних технологій та експериментів із формування ціннісного ставлення до праці, розвитку особистості в умовах  європейського освітнього простору.

  Демченко Вячеслав Васильович

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: доцент кафедри філософії, економіки і менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук. Науково-педагогічний стаж становить 21 рік, з них – 18 років – РОІППО.
  Кількість публікацій: Основні результати наукової діяльності висвітлено в 37 наукових публікаціях, серед них  28 статей – у наукових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз; спецкурс, методичні рекомендації, 2 тезауруса (методичного працівника та обдарованості), 3 посібника.
  Сфера наукових інтересів: філософія, філософія освіти, проблеми обдарованості, андрагогіки, антропології, емоційного інтелекту та латерального мислення, освітній менеджмент.

  Люшин Микола Олександрович

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: завідувач кабінету управління навчальними закладами, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, магістр з менеджменту організацій. Педагогічний стаж – 33 роки, з них досвід викладацької роботи у закладах вищої освіти – 15 років.
  Кількість публікацій: автор шести посібників і понад 70 статей, повідомлень, науково-методичних розробок із питань загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти, опублікованих у фахових виданнях.
  Сфера наукових інтересів: менеджмент освітньої організації на інституційному рівні, професійні компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, методичні основи навчання предметів суспільствознавчого циклу, релігієзнавство.
  Є переможцем трьох Міжнародних фестивалів педагогічних інновацій (2011, 2014, 2018); керівником, науковим консультантом експериментальних досліджень всеукраїнського та регіонального рівнів. Учасник низки зарубіжних і вітчизняних освітніх проектів.

   

  Тригубець Галина Євгенівна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: старший викладач, магістр з менеджменту організацій, педагогічний стаж - 31 рік.
  Кількість публікацій. Основні результати наукової діяльності висвітлено у 20 наукових публікаціях, серед них: «Механізм фінансування загальної середньої освіти»; «Нормативно-правові акти для ЗЗСО» та «Автономія закладу освіти: практика впровадження».
  Сфера наукових інтересів: освітній менеджмент, децентралізація в освітній сфері, управління змінами в освітній організації, професійний розвиток педагогічних кадрів.


  Ворон Ольга Григорівна

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: старший викладач, магістр з управління навчальним закладом, здобувач УМО НАПН м. Київ. Педагогічний стаж становить 28 років, з них – 11 років – управлінської діяльності.
  Кількість публікацій: Основні результати наукової діяльності висвітлено в 14 наукових публікаціях, серед них  13 статей – у наукових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз; 1  – у науковому періодичному виданні іноземних держав; спецкурс, методичні рекомендації, словник з освітнього менеджменту, освітні програми для керівників закладів загальної середньої освіти.
  Сфера наукових інтересів: освітній менеджмент, інформаційна культура педагогів, інноватика в освіті.

   

  Зиль Володимир Васильович

  Посада, науковий ступінь, вчене звання, педагогічний стаж: старший викладач, магістр зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», здобувач Інституту історії України НАН України, м. Київ. Науково-педагогічний стаж становить 3 роки.
  Кількість публікацій: Основні результати наукової діяльності висвітлено в 11 наукових публікаціях, серед них  9 статей – у наукових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз; посібник з питань гендерної політики у співавторстві; освітня програма для керівників закладів загальної середньої освіти.
  Сфера наукових інтересів: соціально-демографічні процеси на Волині періоду Другої світової війни, демократизація та партнерство закладів освіти, інституційна спроможність органів місцевого самоврядування, установ та організацій, ґендер, молодіжна політика. Сертифікований тренер Всеукраїнський програм «Демократична школа» та «Молодіжний працівник». Тренер для тренерів та тренерів-педагогів, які проводять супервізію (наказ МОН №1389 від 13.12.2018р.).

   

 • МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

  • Науково-методична підготовка менеджерів в освіті.
  • Реалізація Концепції цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників.
  • Запровадження заходів входження післядипломної педагогічної освіти в світовий освітній простір та євроатлантичну інтеграцію.
  • Виконання регіональної програми розвитку освіти в Рівненській області та Концепції діяльності РОІППО.
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • Підготовка педагогічних кадрів до управління освітою, вдосконалення діяльності органів управління освітою та сучасних закладів освіти.
  • Науково-методичне забезпечення вирішення сучасних проблем управління освітою, розвитку інноваційної діяльності закладів освіти.
  • Моделювання технологій управління територіальними освітніми та педагогічними системами.
  • Оновлення парадигми змісту освіти шляхом впровадження досягнень вітчизняної і світової педагогіки, теорії управління, психології.
  • Управління процесом упровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність закладів і установ освіти.
  • Проведення науково-дослідної експериментальної роботи з розвитку освіти та ефективності управління освітою і закладами освіти.
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Розуміючи вагомість надання освітніх послуг, науково-педагогічні працівники кафедри працюють над оновленням освітньо-професійних програм (ОПП) підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. У навчально-тематичний план включено заняття, що сприяють реалізації Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», створенню ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних шкіл, партнерської взаємодії учасників освітнього процесу та громадськості, формуванню професійного іміджу керівника закладу освіти, зокрема:
  - міні-тренінги («Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти», «Ситуаційний підхід до ефективного керівництва: ситуаційне лідерство», «Розробка стратегії розвитку закладу освіти», «Маркетинг в освіті та зв’язки з громадськістю», «Створення ефективної системи менеджменту освіти в опорних та інших закладах освіти», «Розробка фандрейзингової стратегії», «Становлення сучасного менеджера через розвиток управлінської компетентності», «Технології науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісної освіти» тощо);
  - практичні заняття («Автономія закладу освіти: освітні та фінансово-господарські повноваження»; «Нормативно-правова основа функціонування системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації», «Забезпечення фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, як передумова формування сучасного кваліфікованого робітника», «Інноваційна діяльність як ресурс розвитку закладу освіти: від теорії до практики», «Функції процесу управління закладами освіти. Сучасні підходи до планування діяльності закладу освіти», «Модернізація системи трудового потенціалу» тощо);
  - програми спецкурсів («Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти», «Міжнародні економічні відносини», «Інформаційна культура керівника закладу освіти»);
  - вісник кафедри філософії економіки та менеджменту освіти, у якому систематизовано нормативно-правові акти щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», особливостей фінансування освітньої галузі у 2018 році, створення опорних шкіл, організації поточної діяльності закладу загальної середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.


 • НАУКОВА РОБОТА

   

  Загалом за 2018 рік науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та опубліковано:

  - більше 25 статей у різноманітних виданнях;

  - другий випуск «Науково-методичного вісника кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти», в якому впорядковано нормативно-правові акти для ЗЗСО (упорядник ст. викладач Г. Є. Тригубець);

  -  «Енциклопедію позашкільної освіти» (за редакцією д.пед.н., проф. Пустовіта Г. П. та к.політ.н., доцента Черній А. Л.);

  - навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» (автор к.філос.н., доц. О. М. Лютко);

  - термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації» (упорядник ст. викладач О. Г. Ворон);

  - спецкурс «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (автор ст. викладач О. Г. Ворон).

   

  Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у більш ніш 40 наукових і науково-практичних конференціях (протокол засідання кафедри ФЕМО від 08.11.2018 №7).

   

  У 2018 році науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали наукове консультування експериментів різного рівня:

  - Всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти» (Наказ МОНУ від 30.06.2016 № 733). Консультанти: к.філос.н, доц. Лютко О.М, ст викладач Тригубець Г. Є., учасники експерименту: Опорний заклад Балашівська ЗОШ Березнівської районної ради, Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської районної ради, Котівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської районної ради;

  - науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера в Університеті Менеджменту освіти 2016-2022 роки (к.пед.н., доцент Н. А. Мельник);

  - дослідно-експериментальної роботи (всеукраїнський рівень) «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл». (2 заклади). Наказ МОН України від 19.01.2017 № 79, 2017 – 2021 рр. Наукові керівники: Завалевський Ю. І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Мариновська О. Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО. Координатор: к.пед.н., доцент М. О. Люшин;

  - дослідно-експериментальної роботи (регіональний рівень) «Організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти». (Радивилівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія»). Наказ УОН РОДА від 30.11.2016 № 594, 2016 – 2021 рр. Науковий керівник: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО. Науковий консультант:  к.пед.н., доцент М. О. Люшин.

   

  Керівництво учнем, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної учнівської олімпіади/II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук

  Науково-педагогічні працівники кафедри (к.пед.н., доцент В. В. Долід, к.філос.н., доцент О. М. Лютко) працюють у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук, експертами-консультантами Обласного етапу турніру юних філософів і релігієзнавців; експертами-консультантами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади.

   

  Робота над науковою темою інтитуту/кафедри.

  Науково-педагогічні працівники кафедри ФЕМО працюють не лише над індивідуальною творчою темою («Реалізація мотиваційного менеджменту в щоденному управлінні» (О. М. Лютко), «Розвиток творчого потенціалу та особистісних можливостей учнів у процесі реалізації НУШ» (В. В. Демченко), «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (О. Г. Ворон), «Інтеграція тренінгової технології в діяльність керівника закладу освіти» (В. В. Зиль), а й над реалізацією наукової теми кафедри «Науково-методичні основи формування мотивації професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації  керівних і педагогічних  кадрів». Упродовж 2018 року проаналізовано існуючий вітчизняний і зарубіжний досвід запровадження мотиваційних моделей підвищення ефективності праці, опубліковано навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» та термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації»; сформульовано понятійний апарат і розпочато роботу над розробкою методики дослідження; окреслено завдання щодо подальшої роботи над науковою темою (підготовка діагностичного інструментарію та вивчення готовності керівника закладу освіти до ефективної діяльності в умовах перманентних змін).

   

  -  «Енциклопедію позашкільної освіти» (за редакцією д.пед.н., проф. Пустовіта Г. П. та к.політ.н., доцента Черній А. Л.);

  - термінологічний словник з освітнього менеджменту «Тезаурус мотивації» (упорядник ст. викладач О. Г. Ворон);

  - навчально-методичний посібник «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти» (автор к.філос.н., доц. О. М. Лютко);

  - спецкурс «Інформаційна культура керівника закладу освіти» (автор ст. викладач О. Г. Ворон).

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Планування методичної роботи кафедри

  Відповідно до вимог організації освітнього процесу в РОІППО складений і затверджений план роботи кафедри на навчальний рік, в якому відображені всі напрями діяльності кафедри, у т.ч.: розроблений і затверджений план засідань кафедри, в якому питому вагу складає розгляд і обговорення питань методичного характеру.

  Відповідно до плану роботи кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри було проведено:

  - 3 вебінари для педагогів із теми «Особливості діагностики загальної обдарованості дітей та молоді в процесі здійснення їх навчання та виховання»;

  - інтернет-конференцію  із теми «Психолого-педагогічні особливості формування професійної компетентності педагогів, що працюють над виявленням та розвитком креативних можливостей дітей та підлітків засобами методичної роботи закладів загальної середньої освіти»;

  - 3 семінари з реалізації Всеукраїнського експерименту щодо упровадження науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»;

  - тиждень кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти у рамках якого проведено:

  • педагогічний міст освітян Рівненщини, Млинівщини і Березнівщини з теми «Методологічна культура – найвищій рівень професіоналізму вчителя»;
  • семінар-практикум із заступниками директорів ЗЗСО Здолбунівського району з теми «Реалізація завдань Концепції «Нова українська школа»;
  • засідання «Книжкової лабораторії» з теми «КнигоНУШ: особистий і професійний розвиток педагога»;
  • два міні-тренінги «Людина як вона є. Пізнай себе» та «Ціннісний фундамент модерної демократичної школи»;
  • майстер-клас «Теоретико-практичні засади впровадження методики «Р4с» («Філософія для дітей»).

  У 2018 році із діяльністю кафедри мали можливість ознайомитися 578 учасників групи «Кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО» в соціальній мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/groups/1898955710327681/).

   

  Результативність масових педагогічних заходів всеукраїнського та обласного рівня

  Науково-педагогічні працівники кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО щороку беруть участь у всеукраїнських і регіональних науково-методичних заходах, зокрема:

  • Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти;
  • проблемних семінарах з теми «Методологічна культура – найвищий рівень професіоналізму вчителя»;
  • міжкафедральних зустрічах («XIV літня школа медіа-освіти і медіа грамотності» спільно із Волинським ОІППО);
  • програмі «Школа як осередок розвитку громади» неурядової організації Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»;
  • засіданнях педагогічних рад закладів освіти (Рівнеська ЗОШ №11, Млинівська гуманітарна гімназія, Здолбунівська гімназія, Новосілківський НВК Здолбунівського району);
  • практичних семінарах («Реалізація завдань Концепції НУШ» 04.05. Здолбунівська ЗОШ №4; семінар щодо участі у четвертій хвилі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» 08.10. РОІППО; «Сучасні підходи до організації освітнього процесу в умовах реформування освіти» 27.11 на базі Рівненського колегіуму, «Сучасні методи навчання молодших школярів» 14.12 на базі Рівненської ЗОШ №18);
  • засіданнях «круглих столів» («Включення проблеми гендерної рівності до дискурсу політичної еліти Рівненської області»; «Децентралізація освіти: основні тенденції та перспективи» та ін.);
  • прес-конференціях («Реалізація Концепції Нової української школи», «Кращі практики самоврядування», «Наскільки прозорими є органи місцевого самоврядування Рівненщини?» та ін.);
  • нарадах і науково-методичних конференціях різного рівня тощо.

   

 • СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

  Науково-педагогічні працівники кафедри співпрацюють із:
  - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Українським відкритим університетом післядипломної освіти (організація діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників системи ППО, к.пед.н., доцент Мельник Н.А., участь у роботі наукової лабораторії «Розроблення й упровадження в практику стандарту підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освіти (відповідно до категорії педагогічних працівників та керівників освіти» к.філос.н., доцент Лютко О. М.);
  - Українським відкритим університетом післядипломної освіти (участь у лабораторії кафедри державної служби та менеджменту освіти з питань створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в опорних закладах загальної середньої освіти в умовах модернізаційних змін, к.пед.н., доцент Мельник Н.А.);
  - кафедрою філософії й кафедрою педагогіки, психології та управління навчальними закладами Житомирського державного університету ім. Івана Франка з проблем трансферу інновацій у системі управління загальноосвітніми навчальними закладами (к.філос.н., доцент Лютко О. М.);
  - кафедрою освітнього менеджменту Дніпропетроської академії неперервної освіти, Опорним закладом Балашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Березнівської районної ради, Млинівською гуманітарною гімназією Млинівської районної ради, КотівськоюЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської районної ради з питань розвитку методологічної культури вчителя (Тригубець Г. Є., Лютко О. М.);
  - Національним університетом водного господарства та природокористування із питань організації та проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління й адміністрування» (к.екон.н., доцент Степанюк Н. А.);
  - Івано-Франківським, Тернопільським, Миколаївським, Чернігівським регіональними центрами Інституту обдарованої дитини НАПН України, Ковельською міською гімназією (Волинська область) із питань технології та теорії формування і розвитку професійної компетентності педагогів у роботі з обдарованими дітьми (к.пед.н., доцент Демченко В. В.);
  - «Фундацією імені Князів-благодійників Острозьких», «Проекти, громади, донори»; ГО «Центр студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка», ГО «Світас»із питань написання спільних проектів і реалізації проекту «Відродження полікультурності в меморіальному просторі м. Рівне» (к.іст.н., доцент Долід В. В.).
  - Рівненською Малою академією наук (участь в роботі журі Другого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України тощо).