Кабінет навчальної роботи

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  ФІЛІППОВА Зоя Олексіївна, завідувач кабінету (0362) 64-96-65
  СТЕПАНЕНКО Оксана Степанівна, методист (0362) 64-96-65
  АНТОНОВА Юлія Василівна, методист (0362) 64-96-65
  ЛІЩЕНКО Ірина Володимирівна, методист (0362) 64-96-65
  СОБКО Ганна Павлівна, лаборант (0362) 64-96-65
  ФІЛІППОВА Зоя Олексіївна Кабінет навчальної роботи
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.

  Удосконалення основних напрямів розвитку освітнього процесу в РОІППО на основі застосування сучасних підходів до післядипломної освіти.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету є:
  • Забезпечення організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області.
  • Співпраця з кафедрами, кабінетами та іншими структурними підрозділами інституту з питань формування вимог до змісту навчання, розробки програм, навчально-методичного та інформаційно-комунікаційного забезпечення навчання слухачів.
  • Вивчення потреб відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення), ОТГ, навчальних закладів спільної власності територіальних громад області, ПТНЗ щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та їх кадрового резерву.
  • Координація діяльності кураторів навчальних груп та лаборантів кафедр.
  • Формування контингенту слухачів, які будуть навчатися в РОІППО.
  • Вивчення й узагальнення інформації про слухачів
  • Підготовка проектів наказів про зарахування слухачів на навчання.
  • Формування навчальних груп слухачів, підготовка наказів щодо призначення кураторів навчальних груп.
  • Координація роботи по складанню розкладу навчальних занять, контроль за їх виконанням.
  • Підготовка документів (свідоцтв, довідок, тощо), які видаються слухачам.
  • Ведення банку даних слухачів, навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації, тематики спецкурсів.
   • Контроль за навчальним процесом, навчально-методичною роботою кафедр, кабінетів:
   • контроль за наявністю навчальних і робочих програм курсів та індивідуальних планів навчання;
   • контроль за виконанням кафедрами навчальних планів;
   • контроль за виконанням директив, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок директивних органів, рішень ради, наказів ректора інституту з питань організації, забезпечення і проведення навчального процессу;
   • контроль за впровадженням активних індивідуальних форм організації навчального процесу, в тому числі технічних засобів, тощо;
   • контроль за плануванням і виконанням навчальних доручень професорсько-викладацьким складом кафедр (штатних викладачів, сумісників); перевірка виконання аудиторного навантаження викладачами.
   • контроль за трудовою дисципліною викладачів, організація педагогічних контрольних перевірок, відвідування слухачами навчальних занять (практичних, семінарських, лабораторних).
  • Участь у складанні планів роботи інституту.
  • Участь у складанні річного звіту інституту.
  • Підготовка проектів наказів ректора і розпоряджень проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи організації навчального процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка відповідних матеріалів для розгляду на Вченій раді інституту, ректораті і оперативних нарадах.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Основними напрями діяльності та завданнями кабінету є:
  • модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації;
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • співпраця з кафедрами та навчально-методичними кабінетами інституту при реалізації навчального процесу;
  • діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти;
  • надання методичної допомоги з питань курсової підготовки та атестації педагогічних кадрів;
  • здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації кафедр, кабінетів з навчальних питань; реалізацією розкладу навчальних занять; проведенням контрольних заходів в установлені терміни;
  • координація роботи кафедр при реалізації навчального процесу;
  • ведення обліку і звітності з питань навчальної роботи, своєчасне направлення необхідної дрокументації в Міністерство освіти і науки України, ЦІППО УМО та статистичні організації;
  • опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення навчального процесу.