Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Басараба Наталія Анатоліївна
  завідувач кабінету
  (0362) 64-96-64
  Горницька Оксана Вікторівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Новак Юрій Петрович
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Лимич Максим Андрійович
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Тимощук Оксана Петрівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  Огородник Ольга Петрівна
  Методист
  (0362) 64-96-68
  БАСАРАБА Наталія Анатоліївна Кабінет інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання
 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету інформаційно-комунікаційних технологій є науково-методичне забезпечення організації ефективного використання педагогами загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі; забезпечення умов підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності вчителів шляхом забезпечення сталого функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів, розвиток творчої ініціативи у міжатестаційний період; забезпечення широкого доступу педагогів до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогічних працівників області шляхом використання ІКТ.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції кабінету інформаційно-комунікаційних технологій:
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інформаційно-комунікаційних технологій, технологій дистанційного навчання та інноваційних технологій навчання та виховання;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників регіону;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Основними напрямами діяльності кабінету є:
  • науково-методичне забезпечення: методичні рекомендації, листи, брошури, методичні посібники та інші матеріали на допомогу педагогічним працівникам щодо навчання інформатики в ЗНЗ, використання ІКТ в навчально-виховному процесі, забезпечення вільного та безперебійного доступу до інформаційних, навчальних, методичних матеріалів; використання в організації курсової підготовки технологій дистанційного навчання.
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності педагогів у викладання інформатики, використанні інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та організації курсової підготовки та між курсової роботи з використанням технологій дистанційного навчання;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем організації та методичного супроводу викладання інформатики у ЗНЗ відповідно Державних стандартів, сучасного розвитку інформатизації освіти та організації навчально-виховного процесу.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету інформаційно-комунікаційних технологій:
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням ІКТ;
  • координація діяльності працівників районних, міських методичних кабінетів, районних, міських методичних структурних підрозділів;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення впровадження ІКТ;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам з фаху та іншим педагогічним працівникам щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі та організації курсової підготовки з використанням ІКТ;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання, виховання, формування інформаційної культури, інформаційно-комунікаційних технологій;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіади з інформаційних технологій, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційного та інформаційно-освітнього середовища системи освіти регіону (сайт РОІППО та веб-портал «Освіта Рівненщини») для здійснення навчальної, наукової та інноваційної діяльності, всебічного висвітлення в установленому порядку поширення інформації про роботу освітянської галузі та забезпечення ефективного документообігу;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику кращого педагогічного досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників з напрямів діяльності кабінету, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова Ради кабінету
  Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
  Лимич Максим Андрійович, методист
  Новак Юрій Петрович, методист
  Тимощук Оксана Петрівна, методист
  Бичковький Сергій Олексіївич, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Горницька Оксана Вікторівна, методист кабінету навчальної роботи
  Тимчина Віталіна Ігорівна, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Філіпчук Валентин Григорович, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Реалізація науково-методичних засад професійного розвитку керівних та педагогічних працівників в умовах випереджувальної післядипломної освіти шляхом упровадження інформаційно-комунікцаійних технологій